หน้าหลัก
แสดง 2 รายการ
เจ้าของคำอธิบายการแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
เจ้าของคำอธิบายการแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
การส่งงาน เกี่ยวการส่งสมุดบันทึกและงานที่ได้รับมอบหมาย  นักเรียนที่ค้างการส่งงาน ครูอนุญาตให้ทำย้อนหลังได้ และส่งเพิ่มคะแนนสะสมได้ตลอดจนกว่าจะมีการตัดสินผลการเรียน  
เวลาเรียนที่หายไป นักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 หรือผู้ที่ขาดเรียนในชั่วโมงเรียนบ่อยครั้ง หากมีการส่งงานครบตามกำหนดหรือมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเข้าเรียน การส่งงาน ดีขึ้น จะถือว่าได้เวลาเรียนเพิ่มอัตโนมัติและมีสิทธิ์สอบตามปกติ  
แสดง 2 รายการ
Comments