21 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรม gifted camp ครั้งที่ 512 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์พานักเรียน
เข้าร่วมมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค จ.ขอนแก่น


30 มิถุนายน 2561  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ห้องเรียน gifted ปีการศึกษา 2561
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์รับการนิเทศภายในจากคณะบริหารงานของโรงเรียนขุขันธ์กิจกรรมเคมีสีเขียว


กิจกรรมมุฑิตาจิตก่อนเกษียณอายุราชการ คุณครู สุกัญญา อุทธิเสน สถานที่ ณ จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 2-3 มิถุนายน 2561

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนขุขันะ์ จัดกิจกรรมมุฑิตาจิต ก่อนเกษียณอายุราชการ คุณครู สุกัญญา  อุทธิเสน
วันที่ 2-3 มิถุนายน 2561  ณ จังหวัด เพชรบุรี โดยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และครอบครัว โดยการนำของ
นาย ประเสริฐ  รักพงษ์หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนขุขันธ์


กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จัดค่ายการยาง ม.อุบลราชธานี
วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย นายประเสริฐ  รักพงษ์หัวหน้ากลุ่มสาระ ได้จัดกิจกรรม ค่ายการยาง ม.อุบลราชธานี โดยมีนักเรียนห้องเรียนรมพิเศษ ม.2-ม.5 เข้าร่วมกิจกรรรม พิธิเปิด โดยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายชูศักดิ์  มะปรางค์เป็นประธาน