Βιολογία Γ Γενικού Λυκείου - Θετικής Κατεύθυνσης

Διαφάνειες όλης της εξεταστέας ύλης σε εκτυπώσιμη μορφή (pdf)

σύνδεση με πολυμεσικό υλικό σύνδεσμος για βίντεο

Η Βιολογία όπως όλες οι θετικές επιστήμες χρησιμοποιεί την επιστημονική μέθοδο

 • Η τύχη ευνοεί τον προετοιμασμένο νου
 • Η Βιολογία στον 21ο αιώνα

1. Το γενετικό υλικό

 • To DNA είνοι το γενετικό υλικό
 • To DNA αποτελείται από νουκλεοτίδια, που ενώνονται με φωσφοδιεσιερικό δεσμό
 • Η ανακάλυψη της διπλής έλικας του DΝΑ είναι η μεγαλύτερη βιολογική ανακάλυψη του 20ού αιώνα σύνδεσμος για βίντεο)
 • Το γενετικό υλικά ελέγχει όλες τις λειτουργίες του κυττάρου
 • Το γενετικό υλικό των προκαρυωτικών κυττάρων είναι ένα κυκλικό μόριο DNA
 • Το γενετικό υλικό των ευκαρυωτικών οργανισμών έχει πολύπλοκη οργάνωση
 • Παρατήρηση των χρωμοσωμάτων του ανθρώπου-Καρυότυπος
 • Τα μιτοχόνδρια και οι χλωροπλάσιες έχουν το δικό τους γενετικό υλικό
 • Οι ιοί έχουν γενετικό υλικό DΝΑ ή RNA
 • Περίληψη
 • Ερωτήσεις

2. Αντιγραφή, έκφραση και ρύθμιση της γενετικής πληροφορίας

 • Αντιγραφή του DΝΑ

 • To DNA αυτοδιπλασιάζεται
 • Στην αντιγραφή του DΝΑ συνεργάζονται πολλά ένζυμα
 • Έκφραση της γενετικής πληροφορίας

 • Η ροή της γενετικής πληροφορίας
 • Μεταγραφή του DNA

 • Ο γενετικός ΚΏΔΙΚΑΣ είναι Η αντιστοίχιση τριπλειών βάσεων σε αμινοξέα
 • Μετάφραση

 • Περίληψη
 • Ερωτήοεις
 • Γονιδιακή ρύθμιση: ο έλεγχος της γονιδιακής έκφρασης...

 • Η έκφραση των γονιδίων ρυθμίζεται με διάφορους μηχανισμούς
 • Η γονιδιακή ρύθμιση στους προκαρυωτικούς οργανισμούς
 • Η γονιδιακή ρύθμιση στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς
 • Περίληψη
 • Ερωτήσεις

3. Ιοί

 • Δομή των ιών
 • Κύκλος ζωής των βακτηριοφάγων
 • Ιοί ζώων
 • Ιοί φυτών και ιοειδή
 • Περίληψη
 • Ερωτήσεις

4. Τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA

 • Μία γονιδιωματική Βιβλιοθήκη περιέχει όλο το γονιδίωμα ενός οργανισμού
 • Κλωνοποίηοη του mRNA: Κατασκευή cDNA Βιβλιοθήκης
 • Η υβριδοποίηση των νουκλεϊκών οξέων χρησιμοποιείται για την ανίχνευση κλώνων γονιδιωματικής ή cDNA βιβλιοθήκης
 • Η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης PCR επιτρέπει τον επιλεκτικό πολλαπλασιασμό αλληλουχιών DNA
 • Περίληψη
 • Ερωτήσεις

5. Μενδελική κληρονομικότητα

 • Ο πρώτος νόμος περιγράφει τον τρόπο κληρονόμησης ενός γονιδίου- Νόμος διαχωρισμού των αλληλόμορφων γονιδίων
 • Νόμοι του Mendel και μείωση
 • Ο δεύτερος νόμος του Mendel περιγράφει τον τρόπο κληρονόμηοης δύο γονιδίων-Νόμος της ανεξάρτητης μεταβίβασης των γονιδίων
 • Όταν η γονιδιακή έκφραση τροποποιεί τις αναλογίες που προκύπτουν από τους vόμους του Mendel

 • Ατελώς επικρατη και συνεπικρατή γονίδια
 • Θνησιγόνα αλληλόμορφα
 • Πολλαπλά αλληλόμορφα
 • Στον άνθρωπο εφαρμόζεται η Μενδελική κληρονομικότητα....

 • Το γενεαλογικά δένδρα αποτελούν σημαντικό εργαλείο νια τη μελέτη της κληρονομικας στον άνθρωπο
 • Αυτοσωμική επικρατής κληρονομικότητα
 • Αυτοσωμική υπολειπόμενη κληρονομικότητα
 • Φυλοσύνδετη υπολειπόμενη κληρονομικότητα
 • Περίληψη
 • Ερωτήσεις

6. Μεταλλάξεις

 • Η μελέτη της δρεπανοκυτταρικής αναιμίας αποτελεί σταθμό στην κατανόηση των μηχανισμών δημιουργίας των μεταλλάξεων
 • Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι γονιδιακών μεταλλάξεων
 • Οι μεταλλάξεις δεν είναι πάντοτε βλαβερές
 • Ποιοι παράγοντες προκαλούν μεταλλάξεις
 • Μεγάλος: αριθμός ασθενειών στον άνθρωπο είναι αποτέλεσμα μεταλλάξεων

 • Γενετικές διαταραχές στις αιμοσφαιρίνες του ανθρώπου
 • Μεταλλάξεις σε γονίδια που κωδικοποιούν ένζυμο δημιουργούν
  τις διαταραχές του μεταβολισμού
 • Χρωμοσωμικές ανωμαλίες

 • Οι αριθμητικές χρωμοσωμικές ανωμαλίες είναι αποτέλεσμα Παθών στη μειωτική διαίρεση
 • Οι δομικές χρωματοσωμικές ανωμαλίες αλλάζουν τη μορφολογία των χρωμασωμάτων
 • Τα επτιεύγματα της έρευνας στη Γενετική συνεισφέρουν στην ανάπτυξη μεθόδων για τη διάγνωση των γενετικών ασθενειών.
 • Η γενετική καθοδήγηση μειώνει ΤΙΣ πιθανότητες απόκτησης απαγόνων με γενετικές ανωμαλίες
 • Με τον προγεννητικό έλεγχο μπορούν να εντοπιστούν γενετικές ανωμαλίες στα έμβρυα
 • Ο καρκίνος προκαλείται από μεταλλάξεις γονιδίων που ελέγχουν τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό
 • Περίληψη
 • Ερωτήσεις

7. Αρχες και μεθοδολογία της Βιοτεχνολογίας

 • Η Βιοτεχνολογία προσφέρει τη δυνατότητα χρησιμοποίησης των ζωντανών ορνανισμών για την παραγωγή χρήσιμων προϊόντων
 • Οι μικροβιακές καλλιέργειες αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο για τη Βιοτεχνολογία
 • Οι μικροοργανισμοί μπορούν να αναπτυχθούν στο εργαστήριο και σε Βιομηχανική κλίμακα
 • Οι μικροοργανισμοί μπορούν να καλλιεργηθούν με διαφορετικούς τρόπους
 • Η παραλαβή των προϊόντων ζύμωσης απαιτεί τη χρησιμοποίηση σειράς τεχνικών καθαρισμού
 • Η παραγωγή της πενικιλίνης αποτελεί σημαντικό σταθμό στην πορεία της Βιοτεχνολονίας
 • Περίληψη
 • Ερωτήσεις

8. Εφαρμογές της Bιοτεχνολογίας στην Ιατρική

 • Πλήθος φαρμακευτικών πρωτεϊνών συντίθενται από Βακτήρια με μεθόδους Γενετικής Μηχανικής
 • Μονοκλωνικά αντισώματα
 • Εμβόλια
 • Αντιβιοτικά
 • Γονιδιακή θεραπεία
 • Το πρόγραμμα του ανθρώπινου γονιδιώματος
 • Περίληψη
 • Ερωτήσεις

9. Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στη γεωργία και την κτηνοτροφία

 • Οι ελεγχόμενες διασταυρώσεις οδηγούν στην τροποποίηση της γενετικής σύστασης των οργανισμών
 • Η δημιουργία διαγονιδιακών οργανισμών ανοίγει νέους δρόμους στην αύξηση της φυσίκης και ζωικής παραγωγής

 • To Agrobacterium μπορεί να μεταφέρει γονίδια στα φυτά
 • Η Βιοτεχνολογία βοηθάει στον τομέα της καταπολέμησης παρασίτων και εντόμων
 • Η τροποποίηση του γενετικού υλικού των ζώων είναι δυνατή με διάφορες τεχνικές
 • Στο γάλα των διαγονιδιακών ζώων μπορούν να εκκρίνονται φαρμακευτικές πρωτείνες
 • Και ξαφνικά όλοι μιλάνε για κλωνοποίηοη
 • Περίληψη
 • Ερωτήσεις

10. Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίαςστη βιομηχανία

 • Η βιομάζα είναι ένα από τα προϊόντα των μικροβιακών ζυμώσεων
 • Ζύμες (ζυμομύκητες)
 • Η αλκοολική ζύμωση είναι μία αντίδραση που χρησιμοποιείται για την παραγωγή κρασιού και μπίρας
 • Τα γαλακτοκομικά προϊόντα είναι προϊόντα ζυμώσεων
 • Άλλο προϊόντα μικροβιακών ζυμώσεων
 • Βιομεταλλουργία
 • Περίληψη
 • Ερωτήσεις

11. Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίαςστην προσταοία του περιβάλλοντος

 • Επεξεργασία λυμάτων και αποβλήτων
 • Αερόβια διάσπαση
 • Αναερόβια διάσπαση
 • Βιοτεχνολογικοί τρόποι για τη διάσπαση των πετρελαιοκηλίδων
 • Περίληψη
 • Ερωτήσει

12. Βιοηθική

 • Επηρεάζουν οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί την υγεία του ανθρώπου;
 • Για την απελευθέρωση γενετικά τροποποιημένων ορνανισμών πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η ισορροπία στο περιβάλλον
 • Τα ζώα είναι ένα απλό επιστημονικά εργαλείο στα χέρια των ερευνητών;
 • Μπορεί η ανακάλυψη ενός γονιδίου να αποτελέσει πνευματική ιδιοκτησία;
 • Ηθικές και κοινωνικές προεκτάσεις από την ανάπτυξη της Βιοτεχνολογία
 • Ερωτήσεις

Τεχνικές που χρησιμοποιούνε στη Βιολογία

Γλωσσάρι


Πολύ καλή σελίδα από το Καπετανάκειο Λύκειο Ηρακλείου με υλικό και παρουσιάσεις της θεωρίας σύνδεσμος για βίντεο