Home/Domov

Internationale Konferenz Schwarz auf weiß. Leistungen und Perspektiven der historischen Presseforschung,
15.-16. Juni 2017 in Kaschau

Medzinárodná konferencia Čierne na bielom. Výsledky a perspektívy výskumu historickej tlače,
15.-16. júna 2017 v KošiciachÜber die Konferenz

Die Medien sind ein Bestandteil unseres Alltags geworden, der nicht mehr wegzudenken ist. Obwohl der Boom der Massenmedien in der breiten Öffentlichkeit erst im 20. Jahrhundert begann, entfalteten die Printmedien ihre Wirkung bereits im 18. Jh. In den drei Jahrhunderten sind die Medien einen weiten Weg gegangen – ihre Struktur, Aufgaben, Modalität, Sprache, und ihr Publikum haben sich kontinuierlich verändert.

Die Konferenz Schwarz auf weiß. Leistungen und Perspektiven der historischen Presseforschung hat das Ziel, die Entwicklung der Medien im Hinblick auf die obengenannten Merkmale sowie methodische Ansätze der Presseforschung und Anwendungsmöglichkeiten von Ergebnissen der Presseforschung im Fremdsprachenunterricht in den Fokus zu nehmen, sie zu verorten und zu diskutieren. Die Fachtagung findet vom 15. bis 16. Juni 2017 am Lehrstuhl für Germanistik der Pavol-Jozef-Šafárik-Universität in Kaschau statt. Seine Mitarbeiter beschäftigen sich in den letzten Jahren intensiv mit der historischen Presseforschung innerhalb des wissenschaftlichen Projekts APVV-0786- 12 Kaschauer Zeitung als Quelle der regionalen Geschichte, Sprache und Kultur der deutschen Minderheit auf dem Gebiet der heutigen Ostslowakei Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts.


Mögliche Themenbereiche
 • Soziokulturelle und soziolinguistische Aspekte der Presseforschung
 • Deutschsprachige Blätter in Mittel- und Osteuropa
 • Belletristik und ihre Rolle in historischen Zeitungen und Zeitschriften
 • Literaturtheoretische Fragestellungen der historischen Presse
 • Transkulturalität und Minderheitenimage in der historischen Presse
 • Forschung von ethnischen und genderspezifischen Auto- und Heterostereotypen in der historischen Presse
 •  Werbung in der historischen Presse
 • Methodik und Analyseverfahren aktueller Forschungsprojekte
 • Didaktische Nutzung der Presseforschung


O konferencii

Médiá sa stali neoodeliteľnou súčasťou nášho každodenného života. I keď sa väčšina laikov domnieva, že rozkvet tlače prinieslo až 20. storočie, podľa historických výskumov nadobúdali printové médiá svoj spoločenský vplyv už v priebehu 18. storočia. Za posledné tri storočia si médiá prešli dlhou cestou ich štruktúra, úlohy, modalita, jazyk, ako aj ich publikum sa nepretržite menia.

Konferencia
Čierne na bielom. Výsledky a perspektívy výskumu historickej tlače má za cieľ zamerať sa na vývoj médií s ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti a diskutovať metodické otázky výskumu historickej tlače, ako aj aplikáciu jeho výsledkov v oblasti výučby cudzích jazykov. Konferencia sa bude konať od 15. do 16. júna 2017 na Katedre germanistiky Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Pracovníci katedry sa za posledné roky intenzívne zaoberajú výskumom historickej tlače v rámci vedeckého projektu APVV-0786- 12 Kaschauer Zeitung (Košické noviny) ako zdroj regionálnych dejín jazyka a kultúry nemeckej menšiny na území dnešného východného Slovenska na prelome 19. a 20. storočia.


Možné témy
 • Sociokultúrne a sociolingvistické aspekty výskumu tlače
 • Nemecky písaná tlač v strednej a východnej Európe
 • Beletristika a jej rola v historických novinách a časopisoch
 • Literárnoteoretické otázky v historickej tlači
 • Transkulturalita a obraz menšín v historickej tlači
 • Výskum etnických a rodových auto- a heterostereotypov v historickej tlači
 • Reklama v historickej tlači
 • Metodické a analytické postupy súčasných výskumných projektoch
 • Didaktické využitie výskumu tlače
Comments