ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนด์ซ่อมรถจักรยานยนต์ รถยนต์ และยานพาหนะอื่นๆนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน (Pfizer) เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 น. โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) นำนักเรียนที่มีอายุ 12-1 7 ปี เข้ารับบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pizer) เพื่อเตรียมพร้อมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้มีการฉีควัคซีนสำหรับนักเรียนชั้นประถมตอนปลายถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีอายุ 12-18 ปี