โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ผ่านการประเมินจากกระทรวงมหาดไทยประกาศให้ เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาลักษณะพิเศษ หลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ผ่านการประเมินจากกระทรวงมหาดไทยประกาศให้เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาลักษณะพิเศษ หลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้าน

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะขำ) ขอแจ้งนักเรียนและผู้ปกครองแจ้งปิดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง (คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 8688/2564 สั่ง ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564)