วิธีทำให้ผิวขาว โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรโรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ) พุทธศักราช  2553
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551
(ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  2556)

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม

เวลาเรียน (ชั่วโมง)

ระดับการศึกษาประถมศึกษา

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

— กลุ่มสาระการเรียนรู้

 

   ภาษาไทย

240

240

200

160

160

160

   คณิตศาสตร์

200

200

240

160

160

160

   วิทยาศาสตร์

80

80

80

80

80

80

   สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

80

80

80

80

80

80

   ประวัติศาสตร์

40

40

40

40

40

40

   สุขศึกษาและพลศึกษา

80

80

80

80

80

80

   ศิลปะ

80

80

80

80

80

80

   การงานอาชีพและเทคโนโลยี

40

40

40

80

80

80

   ภาษาต่างประเทศ

40

40

40

80

80

80

รวมเวลาเรียน  (พื้นฐาน)

880

880

880

840

840

840

— กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

   กิจกรรมแนะแนว

40

40

40

40

40

40

   กิจกรรมนักเรียน

70

70

70

70

70

70

   กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

10

10

10

10

10

10

รวมเวลาเรียน  (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

120

120

120

120

120

120

— กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

         

   โตไปไม่โกง

40

40

40

40

40

40

   คอมพิวเตอร์

40

40

40

40

40

40

   ภาษาอังกฤษเสริม

40

40

40

40

40

40

   กิจกรรมอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน

40

40

40

40

40

40

   การใช้ห้องสมุด

40

40

40

-

-

-

   ภาษาจีน

-

-

-

40

40

40

   พระพุทธศาสนา

-

-

-

40

40

40

รวมเวลาเรียน (กลุ่มสาระเพิ่มเติม)

200

200

200

240

240

240

 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

 

 

Comments