สถิติการเข้าชม

  ข่าว(News)

  วิธีทำให้ผิวขาว โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรโรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ) พุทธศักราช  2553
  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551
  (ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  2556)

   

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม

  เวลาเรียน (ชั่วโมง)

  ระดับการศึกษาประถมศึกษา

  ป.1

  ป.2

  ป.3

  ป.4

  ป.5

  ป.6

  — กลุ่มสาระการเรียนรู้

   

     ภาษาไทย

  240

  240

  200

  160

  160

  160

     คณิตศาสตร์

  200

  200

  240

  160

  160

  160

     วิทยาศาสตร์

  80

  80

  80

  80

  80

  80

     สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  80

  80

  80

  80

  80

  80

     ประวัติศาสตร์

  40

  40

  40

  40

  40

  40

     สุขศึกษาและพลศึกษา

  80

  80

  80

  80

  80

  80

     ศิลปะ

  80

  80

  80

  80

  80

  80

     การงานอาชีพและเทคโนโลยี

  40

  40

  40

  80

  80

  80

     ภาษาต่างประเทศ

  40

  40

  40

  80

  80

  80

  รวมเวลาเรียน  (พื้นฐาน)

  880

  880

  880

  840

  840

  840

  — กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

   

     กิจกรรมแนะแนว

  40

  40

  40

  40

  40

  40

     กิจกรรมนักเรียน

  70

  70

  70

  70

  70

  70

     กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

  10

  10

  10

  10

  10

  10

  รวมเวลาเรียน  (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

  120

  120

  120

  120

  120

  120

  — กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

           

     โตไปไม่โกง

  40

  40

  40

  40

  40

  40

     คอมพิวเตอร์

  40

  40

  40

  40

  40

  40

     ภาษาอังกฤษเสริม

  40

  40

  40

  40

  40

  40

     กิจกรรมอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน

  40

  40

  40

  40

  40

  40

     การใช้ห้องสมุด

  40

  40

  40

  -

  -

  -

     ภาษาจีน

  -

  -

  -

  40

  40

  40

     พระพุทธศาสนา

  -

  -

  -

  40

  40

  40

  รวมเวลาเรียน (กลุ่มสาระเพิ่มเติม)

  200

  200

  200

  240

  240

  240

   

  รวมเวลาเรียนทั้งหมด

  1,200

  1,200

  1,200

  1,200

  1,200

  1,200

   

   

  Comments