วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย

 
 
 

วิสัยทัศน์

 

การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจวัฒนธรรม

น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง   สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชน   ดำรงตนอยู่ในระเบียบวินัย


 

พันธกิจ

 

 

เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ตามที่กำหนดไว้  โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรักเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา     

จึงกำหนดภารกิจของโรงเรียน  ดังนี้

๑.  คุณภาพครู

          “ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง”

๒. การบริหารและการจัดสรรด้านงบประมาณ

          “จัดหาและพัฒนาปัจจัยที่ใช้ในการเรียนการสอน”

๓. สัมพันธ์ชุมชน

          “ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน กับชุมชน”

๔.  การบริหารสถานศึกษา

          “ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการบริหารงานแก่บุคลากร”

๕. คุณภาพผู้เรียน

          “ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา” ยุทธศาสตร์และแนวทาง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพครู

แนวทางที่ ๑  การพัฒนาวิชาชีพครู

          “ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู”

๑.      โครงการอบรมพัฒนาครู

๒.      โครงการทัศนศึกษาดูงานของครู

๓.      โครงการพัฒนาบุคลิกภาพครู

๔.      โครงนิเทศการสอนในโรงเรียน

๕.      โครงการวิจัยในชั้นเรียน

๖.      โครงการจัดทำแผนการสอน

๗.      โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

แนวทางที่ ๒  ความเหมาะสมและความเพียงพอของครู

          “จัดหาครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติการสอนในวิชาที่รับผิดชอบ”

๑.      โครงการสรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษา

แนวทางที่ ๓  สวัสดิการครู

          “สร้างขวัญและกำลังใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา”

๑.      โครงการครูดีในดวงใจ

๒.      โครงการครูตัวอย่าง

แนวทางที่ ๔  วินัยของครู

          “พัฒนาและส่งเสริมครูให้มีวินัย”

๑.      โครงการครูดีมีวินัย

แนวทางที่ ๕  ความเพียงพอของสื่อและวัสดุการศึกษา

          “จัดหาและพัฒนาสื่อให้เพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน”

๑.      โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

 

 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านความสัมพันธ์ชุมชน

แนวทางที่ ๑  ความสัมพันธ์ระหว่างครู นักเรียนและผู้ปกครอง

          “สร้างความสัมพันธ์ระหว่างครู นักเรียนและผู้ปกครอง”

๑.      โครงการเยี่ยมบ้าน

๒.      โครงการประชุมผู้ปกครอง

๓.      โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

แนวทางที่ ๒  การประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

          “การประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียน”

๑.      โครงการข่าวสาร

๒.      โครงการฟันน้ำนมเรดิโอ

 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสภาพแวดล้อม

แนวทางที่ ๑  ความพร้อมด้านอาคารสถานที่

          “จัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เอื้อต่อการเรียนรู้ และปลอดภัย”

๑.      โครงการปรับปรุงห้องสมุด

๒.      โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์

๓.      โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

๔.      โครงการห้องสื่อการเรียนรู้

๕.      โครงการแผนซ้อมป้องกันภัย

๖.      โครงการห้องเรียนของเราน่าอยู่

 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา

แนวทางที่ ๑  ความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการในองค์กร

          “ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม”

๑.      โครงการประชุมประจำเดือน

๒.      โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

แนวทางที่ ๒  ความพร้อมของระบบสารสนเทศ

          “ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”

๑.      โครงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

๒.      โครงการการศึกษาทางไกล

๓.      โครงการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน


ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

แนวทางที่ ๑  ระเบียบวินัยของนักเรียน

          “ส่งเสริมวินัยของนักเรียน”

๑.      โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน

๒.      โครงการมารยาทในการรับประทานอาหาร

๓.      โครงการหนูคนเก่ง

แนวทางที่ ๒  ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

          “ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง”

๑.      โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

-          ดนตรีพื้นเมือง

-          ฟ้อน

-          ตัวเมือง

-          คัวเมือง

๒.      โครงการผักพื้นบ้านอาหารพื้นเมือง

๓.      โครงการออมทรัพย์

๔.      โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล

แนวทางที่ ๓  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน

          “ส่งเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้แก่ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ”

๑.      โครงการยาเสพติดในสถานศึกษา

๒.      โครงการทัศนศึกษาของนักเรียน

๓.      โครงการบัณฑิตน้อย

๔.      โครงการกีฬาสี

๕.      โครงการนิทานสัมพันธ์

๖.      โครงการวันแม่

๗.      โครงการวันพ่อ

๘.      โครงการวันเด็ก

๙.      โครงการวันสำคัญทางศาสนา

-          วันอาสาฬหบูชา

-          วันเข้าพรรษา

-          วันมาฆบูชา

-          วันวิสาขบูชา

๑๐.  โครงการวันไหว้ครู

๑๑.  กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่

๑๒.  กิจกรรมวันลอยกระทง

๑๓.   กิจกรรมวันภาษาไทย

๑๔.   กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

๑๕.   กิจกรรมวันสุนทรภู่

๑๖.  โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย

๑๗.  โครงการอาหารกลางวัน

๑๘.  โครงการเข้าค่ายคุณธรรม

๑๙.  โครงการตลาดนัดน้องน้อย(งานประจำปี)

๒๐.  โครงการทูบีนัมเบอร์วัน

๒๑.  โครงการพี่น้องสัมพันธ์

๒๒.  โครงการนิทรรศการการจัดการศึกษา

๒๓.  โครงการค่ายสัมพันธ์แม่ลูก

  


 
 
 
 
 
 
ĉ
โรงเรียนอนุบาล สานสายใยรัก,
28 พ.ค. 2556 09:14
Comments