ปฏิทินปฏิบัติงาน 2556

 

ปฏิทินโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรักเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ปีการศึกษา 2556

วันที่

รายการ

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

7   พ.ค.56

ประชุมสรุปงานประจำปีการศึกษา 2555

-ทุกกลุ่มงาน

 

8 พ.ค.56

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษา 2556

-ทุกกลุ่มงาน

 

9-10 พ.ค.56

จัดเตรียมความพร้อมห้องเรียน อาคารสถานที่

-ทุกกลุ่มงาน

 

12 พ.ค.56

โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1

-น.ส.รจนา  ทิมโต

 

13 พ.ค.56

หยุดวันพืชมงคล

-

วันหยุด

16 พ.ค.56

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2556

-ทุกกลุ่มงาน

 

23 พ.ค.56

กิจกรรมเวียนเทียน

- แผนกประถมฯ

 

24 พ.ค.56

หยุดวันวิสาขบูชา

-

วันหยุด

13 มิ.ย.56

โครงการไหว้ครู

 

 

26 มิ.ย.56

กิจกรรมวันสุนทรภู่/วันต่อต้านยาเสพติดโลก

-ทุกกลุ่มงาน

 

15-19 ก.ค.56

โครงการค่ายคุณธรรม

 

 

19 ก.ค.56

โครงการวันเข้าพรรษา

 

 

22 ก.ค.56

หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา

-

วันหยุด

23 ก.ค.56

หยุดชดเชยวันเข้าพรรษา

-

วันหยุด

5-8 ส.ค.56

ส่งข้อสอบกลางภาค ระดับประถมศึกษา

-ครูผู้สอนระดับประถมฯ

 

9 ส.ค.56

โครงการวันแม่แห่งชาติ

 

 

12 ส.ค.56

หยุดวันแม่แห่งชาติ

-

วันหยุด

19-23 ส.ค.56

สอบกลางภาคเรียน ระดับประถมศึกษา (สอบในชั่วโมง)

-ครูผู้สอนระดับประถมฯ

 

19 – 30 ส.ค.56

นิเทศภายใน ระดับอนุบาล

-ครูผู้สอนระดับอนุบาล

 

12-13 ก.ย.56

โครงการทัศนศึกษา ระดับอนุบาล

 

 

9 – 20 ก.ย.56

นิเทศภายใน ระดับประถมศึกษา

-ครูผู้สอนระดับประถมฯ

 

23 - 25 ก.ย.56

ส่งข้อสอบปลายภาคเรียน ระดับประถมศึกษา

-ครูผู้สอนระดับประถมฯ

 

26-30  ก.ย.56

โครงการแผนซ้อมป้องกันภัย

 

 

26-30 ก.ย.54

ส่งสมุดประจำตัวนักเรียน ภาคเรียนที่1 ระดับอนุบาล

-ครูประจำชั้น

 

1-4 ต.ค.54

สอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่1/2556

-ครูผู้สอนระดับประถมฯ

 

7 – 8 ต.ค.56

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

- ทุกกลุ่มงาน

 

9 ต.ค. 56

ปิดเรียน ภาคเรียนที่1/ 2556

 

 

7-11 ต.ค.56

ส่งคะแนนสอบกลางภาคเรียนที่ 1/ 2556

-ครูผู้สอนระดับประถมฯ

 

7-11 ต.ค.56

ส่งแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/ 2556

-ครูผู้สอนระดับอนุบาล

 

 

 

 

ปฏิทินโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรักเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ปีการศึกษา 2556

วันที่

รายการ

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

14-15 ต.ค.56

- สรุป – รายงานการเงิน

- ตรวจสอบพัสดุประจำปี

-เจ้าหน้าที่การเงิน

- เจ้าหน้าที่พัสดุ

 

16-18 ต.ค.54

ส่งแบบบันทึกตรวจสุขภาพ

-ครูประจำชั้นทุกท่าน

 

ส่งแบบบันทึกอาหารเสริมนม

-ครูประจำชั้นทุกท่าน

 

ส่งแบบบันทึกการผลิตสื่อ

ครูผู้สอนทุกท่าน

 

ส่งแบบบันทึกโครงการนิทานสัมพันธ์

ครูประจำชั้นระดับอนุบาล

 

ส่งวิจัยชั้นเรียน

ครูผู้สอนทุกท่าน

 

ส่งแบบบันทึกการรับนักเรียน

ครูประจำชั้นทุกท่าน

 

สรุปโครงการของภาคเรียนที่ 1/2556

บุคลากรทุกท่าน

 

สมุดบันทึกเวรประจำวัน

-นางอ้อมฤทัย ต๊ะใจ

 

ส่งบัญชีเรียกชื่อ ระดับอนุบาล

-ครูผู้สอนระดับอนุบาล

 

ส่งเอกสารธุรการชั้นเรียน ระดับประถม

-ครูผู้สอนระดับประถมฯ

 

14-15 ต.ค.56

ส่งสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน ระดับประถม

-ครูผู้สอนระดับประถมฯ

 

18 ต.ค.56

ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 1/2556

-ครูประจำชั้น

 

21-25 ต.ค.56

เยี่ยมบ้านนักเรียน

-ครูผู้สอนทุกท่าน

 

21 - 25 ต.ค.56

จัดเตรียมข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

ประจำปีการศึกษา 2557

- เจ้าหน้าที่ธุรการ/

   การเงิน

 

21-31 ต.ค.54

ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับปฐมวัย

-ครูผู้สอนระดับอนุบาล

 

21-31 ต.ค.54

ส่งแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ระดับประถมศึกษา

-ครูผู้สอนระดับประถม

 

27 ต.ค.56

โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2556

- นางรจนา ทิมโต

 

27 ต.ค.56

ประชุมผู้ปกครองกีฬาสีประจำปี

- นายจักราวุธ ไชยยา

 

1 พ.ย.56

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2556

- ทุกกลุ่มงาน

 

15 พ.ย.56

โครงการวันลอยกระทง

 

 

29 พ.ย.56

โครงการกีฬาสี

-นายจักราวุธ ไชยยา

 

4 ธ.ค.56

โครงการวันพ่อแห่งชาติ

 

 

5 ธ.ค.56

หยุดวันพ่อแห่งชาติ

-

วันหยุด

10 ธ.ค.56

หยุดวันรัฐธรรมนูญ

-

วันหยุด

 

 

 

 

ปฏิทินโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรักเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ปีการศึกษา 2556

วันที่

รายการ

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

2 13 ธ.ค.56

รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557

- เจ้าหน้าที่ธุรการ/

   การเงิน

 

20 ธ.ค.56

โครงการทัศนศึกษา ระดับประถมศึกษา

 

 

30 ธ.ค.56

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

 

 

2 ม.ค. 56

กิจกรรมใส่บาตรวันขึ้นปีใหม่

 

 

6-10 ม.ค.56

โครงการเข้าค่ายลูกเสือ

 

 

11 ม.ค.57

โครงการวันเด็กแห่งชาติ

- นางรจนา  ทิมโต

(วันเสาร์)

16 ม.ค.57

ร่วมกิจกรรมวันครู

ครูผู้สอนทุกท่าน

 

3-13  ก.พ.57

นิเทศภายใน ระดับอนุบาล

-ครูผู้สอนระดับอนุบาล

 

17-28  ก.พ.57

นิเทศภายใน ระดับประถมศึกษา

-ครูผู้สอนระดับประถมฯ

 

24-25 ก.พ.57

ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556  ระดับประถมศึกษา

-ครูผู้สอนระดับประถมฯ

 

3 มี.ค.57

ส่งผลสอบ ป.2 (ข้อสอบท้องถิ่น)

 

 

3-4 มี.ค.57

ส่งผลงานประกวดสื่อการสอน

ครูผู้สอนทุกท่าน

 

14 มี.ค.57

หยุดวันมาฆบูชา

-

วันหยุด

17-21 มี.ค.57

ส่งสมุดประจำตัวนักเรียน ระดับอนุบาล ภาคเรียน ที่ 2

- ครูผู้สอน

 

10 - 14 มี.ค.57

สอบวัดผลปลายปีการศึกษา 2556  

-ครูผู้สอนระดับประถมฯ

 

20 - 21 มี.ค.57

ส่งคะแนนสอบปลายปีการศึกษา 2556

-ครูผู้สอนระดับประถม

 

20 - 21 มี.ค.57

ส่งแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/ 2556

-ครูผู้สอนระดับอนุบาล

 

24-25 มี.ค.57

ส่งสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน ระดับประถม

-ครูประจำชั้น

 

27 มี.ค.57

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

- ทุกกลุ่มงาน

 

28 มี.ค.57

ปิดเรียน ภาคเรียนที่2/ 2556

- ทุกกลุ่มงาน

 

28 มี.ค. 57

ประกาศผลสอบทุกชั้น

-ครูผู้สอนระดับประถม

 

28 มี.ค.57

โครงการงานประจำปี/วันบัณฑิตน้อย

- ทุกกลุ่มงาน

 

28-31 มี.ค.57

 

ส่งแบบบันทึกตรวจสุขภาพ

- ครูผู้สอน

 

ส่งแบบบันทึกอาหารเสริมนม

-ครูประจำชั้นทุกท่าน

 

ส่งแบบบันทึกมาตรฐานของผู้เรียน

-ครูประจำชั้นทุกท่าน

 

ส่งแบบบันทึกการผลิตสื่อ

-ครูผู้สอนทุกท่าน

 

ส่งแบบบันทึกโครงการนิทานสัมพันธ์

-ครูประจำชั้นระดับอนุบาล

 

ส่งวิจัยชั้นเรียน

-ครูผู้สอนทุกท่าน

 

 

 

 

ปฏิทินโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรักเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ปีการศึกษา 2556

วันที่

รายการ

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

28-31 มี.ค.57

ส่งแบบบันทึกการรับนักเรียน

-ครูประจำชั้นทุกท่าน

 

28-31 มี.ค.57

ส่งบัญชีเรียกชื่อระดับอนุบาล

-ครูผู้สอนระดับอนุบาล

 

28-31 มี.ค.57

ส่งเอกสารธุรการในชั้นเรียน ระดับประถม

-ครูผู้สอนระดับประถมฯ

 

31 มี.ค.57

- ส่งแบบประเมินพัฒนาการ4 ด้าน

- ครูผู้สอนระดับอนุบาล

 

ส่ง SAR  บุคลากร

- ทุกกลุ่มงาน

 

- ส่งแฟ้มสะสมผลงานครู

- ครูผู้สอนทุกท่าน

 

- สรุปโครงการทุกโครงการตลอดปีการศึกษา 2556

ทุกกลุ่มงาน

 

- วิเคราะห์/สรุปผลการประเมินพัฒนาการระดับสถานศึกษา

- ทุกกลุ่มงาน

 

สรุปการทำงานประจำปี 2556 ของแต่ละฝ่าย

- หัวหน้ากลุ่มงาน

 

จัดทำรายงานประจำปี SAR ของโรงเรียน

- ทุกกลุ่มงาน

 

28 มี.ค.57

โครงการงานประจำปี/วันบัณฑิตน้อย

- ทุกกลุ่มงาน

 

1-4 เม.ย..57

ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับปฐมวัย

-ครูผู้สอนระดับอนุบาล

 

1-4 เม.ย.57

ส่งแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ระดับประถมศึกษา

-ครูผู้สอนระดับประถม

 

7 – 8  เม.ย.57

จัดทำรายงานมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับ

-บุคลากรทุกท่าน

 

9 – 10 เม.ย.57

 ประชุมสรุปการดำเนินงานปีการศึกษา 2556

- ทุกกลุ่มงาน

 

6 – 8 พ.ค.57

ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2557

-บุคลากรทุกท่าน

 

9 – 15 พ.ค.57

จัดเตรียมสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน

- ครูผู้สอน

 

11 พ.ค. 57

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่1 /2557

-นางรจนา ทิมโต

 

16 พ.ค.57

เปิดภาคเรียนที่  /2557