Vereniging van eigenaren "de Scheepshelling", Zaandam

Algemene informatie
  
1: Algemeen: De vereniging stelt zich ten doel, het beheer en onderhoud van het binnenterrein/de binnentuin en de stegen tussen de woningen en de garages, begrensd door de Pinasstraat, Koopvaardijstraat en Korvetstraat te Zaandam.  Daaronder vallen niet alleen de bestrating en de groenvoorziening, maar ook zaken als de riolering, verlichting en verkeersmaatregelen binnen de genoemde grenzen. 
  
Het complex bestaat uit  vijftig woningen en evenveel garages. Voorheen vormden een garage en een woning telkens tezamen één administratieve eenheid.  Nu woning en garage veelal los van elkaar verkocht worden gaat dit niet meer op. Administratief worden woning en garage daarom elk als een aparte eenheid gezien;  in totaal zijn er nu dus honderd eenheden. 

Bij het eigendom van één of meer woningen en/of garages op ons complex (verder genoemd "eenheden"), behoort het gezamenlijk eigendom (per eenheid één honderdste deel) van genoemd binnenterrein en stegen, inclusief de daarbij behorende voorzieningen. Zie ook het verkeersplan binnenterrein.

Eigenaren van één of meer eenheden, zijn automatisch lid van van vve "de Scheepshelling". Eenmaal per jaar komen de leden/bewoners bij elkaar  in een algemene jaarvergadering, om het afgelopen jaar te evalueren en zo nodig nieuwe afspraken te maken.
  
Het bestuur, bestaande uit drie vrijwilligers, doet dan verslag en legt verantwoording af.
  
De vereniging kent statuten en een huishoudelijk reglement; deze zijn in te zien via het menu links op deze pagina; een papieren versie is op aanvraag bij de secretaris  beschikbaar.
  
2: Hoogte contributie: Voor de hoogte  van de contributie is bepalend, van hoeveel eenheden (huizen en/of garages) het betreffende lid eigenaar is.  
 
Degene die op de datum van facturering eigenaar/lid is, wordt geacht de contributie voor dat hele jaar te betalen, zelfs indien al bekend is dat (een deel van) het eigendom verkocht zal worden. Bij verkoop in de loop van het jaar kunnen de oude en  de nieuwe eigenaar desgewenst overeenkomen om een evenredig deel van de betaalde contributie onderling te verrekenen; de vereniging blijft hierbuiten. Facturering vind in het algemeen plaats rond de maand mei.
 
Voor het lopend jaar heeft de algemene ledenvergadering de hoogte van de contributie in vastgesteld op € 90,- per eenheid, eventueel te verhogen met een toeslag. Deze toeslag, die wordt geheven bij te late betaling, is voor het lopende jaar vastgesteld op € 2,50 per herinnering cumulatief. 
  
3: Lidmaatschap: Iedere eigenaar van een of meer woningen en/of garages op ons complex is automatisch lid van onze vereniging.  
    o Leden 
        o hebben medebeslissingsrecht op de jaarvergadering
        o betalen jaarlijks een vast bedrag
        o reserveren, middels de vereniging, voor zaken als groot onderhoud (zie 1: algemeen), zodat men niet snel voor onaangename financiële verrassingen zal komen te staan. 
 
Deze website is slechts bedoeld als service voor de leden van vereniging van eigenaren "de Scheepshelling"  en andere belanghebbenden. Aan dit document en de overige informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Bepalend zijn de statuten en het huishoudelijk reglement van deze vereniging, alsmede de door de leden goedgekeurde verslagen van de jaarvergaderingen. Deze zijn, op afspraak, in te zien bij de secretaris. Klik hier voor de nieuwe site (in ontwikkeling)
 
 
MEDEDELINGEN 


Verlichting: 
In het voorjaar van 2018 zijn wij begonnen met het ombouwen van de steegverlichting naar LED. LED lampjes gaan zo'n  tien jaar mee, waar de "oude" PLL lampjes slechts een levensduur van een jaar of twee hadden. Bovendien geven de LED lampen veel meer en veel helderder licht, tegen lagere stroomkosten. 
Zoals bekend mag worden verondersteld, is afgesproken dat iedereen het gedeelte achter de eigen woning (en daarnaast, als de buren daar niet toe in staat blijken) zelf bijhoudt. Daarbij hoort niet alleen schoon en onkruid vrij houden, maar ook het vervangen van een onverhoopt kapot lampje. Nieuwe lampjes voor de stegen zijn af te halen bij de secretaris (zie linksonder voor het adres). 

Whatsapp buurtpreventie: Rondom ons complex is sinds begin 2017 een WhatsAppBuurtpreventie groep actief. Via dit initiatief kunnen leden elkaar snel waarschuwen voor verdachte en/of gevaarlijke situaties. Ook meedoen? Stuur een mailtje met daarin je naam, je adres en het mobiele nummer waarop whatsapp is geïnstalleerd naar: whatsbp@kynos.nl

Facebook: Sinds 6 januari 2014 heeft onze vereniging haar eigen facebook-pagina. Deze is alleen toegankelijk voor leden en dient, om het onderlinge contact te verbeteren. Ook kunnen mensen elkaar hier bijvoorbeeld waarschuwen voor ongewenste situaties, zoals de aanwezigheid van verdachte personen rond ons complex. 

Ter herinnering: Hoofdbestemming van de garages op ons terrein, is het parkeren van voertuigen, daarnaast is uitsluitend het beperkt opslaan van goederen en zaken, exclusief bestemd voor persoonlijk gebruik van de eigenaar/ gebruiker, toegestaan. Dit is onder anderen vastgelegd in het gemeentelijk bestemmingsplan. De vergadering heeft meermalen uitgesproken dat (semi-) zakelijk of beroepsmatig gebruik van de garages niet zal worden gedoogd. Het veroorzaken van geluids-, stank- of andere overlast in of rondom de garages is niet toegestaan; één en ander ter beoordeling van het bestuur. Garage- eigenaren die zich niet houden aan het bestemmingsplan en/of de binnen de vereniging gemaakte afspraken, zullen op hun gedrag worden aangesproken. Waar nodig, kan corrigerend worden opgetreden.

Gemeentelijke regels rond barbeques, vuurkorven en tuinkachels (van de website gemeente Zaanstad): Om het gebruik van een barbeque/vuurkorf in de tuin voor iedereen leuk te houden heeft de overheid regels opgesteld. Het uitgangspunt is dat een vuurtje geen gevaar of overlast mag veroorzaken. Dit geldt niet alleen voor buitenkachels, barbecues en vuurkorven, maar ook voor de open haard in huis. Een vuurtje in de tuin mag alleen in buitenkachels, barbecues, vuurkorven, vuur- of gelpotten en tuinfakkels. Alleen materiaal dat daarvoor is bestemd mag worden verbrand. Het stoken van snoeihout of afval in de tuin is verboden. Als u last van rook van de buren kunt u proberen dit eerst onderling te regelen. Wellicht zijn de buren zich niet van de overlast bewust. Bij aanhoudende overlast kunt u contact opnemen met de politie. 

In het algemeen behoudt het bestuur zich het recht voor, waar nodig, passende maatregelen te treffen.  
 algemene ledenvergadering d.d. 17-04-2018

BESLUITENLIJST
en mededelingen 

 

1) Het verslag van 2017 en de financiële stukken zijn goedgekeurd; de jaarcontributie blijft ongewijzigd   op € 90,- per eenheid. 


2) Stegen 

Kort geleden bleek, dat er zonder toestemming of overleg, wijzigingen waren aangebracht aan de riolering in de steeg achter de Pinasstraat. Ook lagen er materialen die daar niet thuishoren. Op aanschrijven van het bestuur, is één en ander inmiddels in oorspronkelijke staat teruggebracht en opgeruimd.


3) Verzekering 

Op de vorige vergadering was afgesproken, een aansprakelijkheidsverzekering voor het bestuur af te sluiten. Op dit moment is er echter weinig risico. Om geen onnodige kosten te maken, heeft het bestuur daarom besloten om het afsluiten van deze verzekering tot nader order uit te stellen. Waarschijnlijk wordt dit pas opportuun als er groot onderhoud gaat worden gepleegd.


4) Binnenterrein:

i. Het straatwerk ligt er momenteel redelijk bij. Er zijn geen mededelingen over verzakkingen binnengekomen. 

ii. Naast groot onderhoud aan het binnenterrein, moet ook worden nagedacht over:

1. Herbestrating van de stegen, die inmiddels hier en daar behoorlijk aan het verzakken zijn. 

2. Onderhoud/ vervanging van de riolering/ hemelwater afvoer in de stegen.

iii. Omdat de voorraad PLL lampjes voor de stegen bijna op is, loopt er een proef met ombouw van PLL naar LED. Als deze proef slaagt, zal ook de rest van de steegverlichting worden omgebouwd, zodra we door nog voorradige PLL lampjes heen zijn. Naar verwachting, kan één en ander in eigen beheer geschieden.


5) Parkeerbeleid:

Het binnenterrein is sinds jaar en dag aangewezen als (woon)-erf, zoals aangegeven door bord G05 bij de inrit. Op dit terrein geldt onverkort het reglement verkeersregels en verkeerstekens (onder meer uitsluitend parkeren in parkeervakken op een woon- erf). Omdat ons terrein geen parkeervakken heeft, geldt daarmee op het binnenterrein een algeheel parkeerverbod. 

Algemene oproep: spreek de eigenaar(es) van een auto, die hier ondanks alle afspraken onverhoopt toch staat, s.v.p. vriendelijk aan en wijs hem/haar hier op.


6) Bestuurlijk: Penningmeester Manfred Rotgers met is algemene stemmen herkozen voor een nieuwe termijn van drie jaar.

Het volledige verslag zal worden uitgereikt, plm. 2 weken voor de eerstvolgende vergadering.

 

De facturen voor de jaarbijdrage zijn per E-mail verstuurd.


ĉ
Vve de Scheepshelling,
7 apr. 2017 00:25
Ċ
Vve de Scheepshelling,
17 mrt. 2010 11:04
Ċ
Vve de Scheepshelling,
17 mrt. 2010 11:05
ĉ
Vve de Scheepshelling,
17 mrt. 2015 01:44
ĉ
Vve de Scheepshelling,
7 apr. 2017 00:26
ą
Rob Hond,
11 apr. 2019 09:01
Comments