Vereniging van eigenaren "de Scheepshelling", Zaandam

Algemene informatie
  
1: Algemeen: De vereniging stelt zich ten doel, het beheer en onderhoud van het binnenterrein en de stegen tussen de woningen en de garages, begrensd door de Pinasstraat, Koopvaardijstraat en Korvetstraat te Zaandam.  Daaronder vallen niet alleen de bestrating en de groenvoorziening, maar ook zaken als de riolering, verlichting en verkeersmaatregelen binnen de genoemde grenzen. 
  
Het complex bestaat uit  vijftig woningen en evenveel garages. Voorheen vormden een garage en een woning telkens tezamen één administratieve eenheid.  Nu woning en garage veelal los van elkaar verkocht worden gaat dit niet meer op. Administratief worden woning en garage daarom elk als een aparte eenheid gezien;  in totaal zijn er nu dus honderd eenheden. 

Bij het eigendom van één of meer woningen en/of garages op ons complex (verder genoemd "eenheden"), behoort het gezamenlijk eigendom (per eenheid één honderdste deel) van genoemd binnenterrein en stegen, inclusief de daarbij behorende voorzieningen. 

Eigenaren van één of meer eenheden, zijn automatisch lid van van vve "de Scheepshelling". Eenmaal per jaar komen de leden/bewoners bij elkaar  in een algemene jaarvergadering, om het afgelopen jaar te evalueren en zo nodig nieuwe afspraken te maken.
  
Het bestuur, bestaande uit drie vrijwilligers, doet dan verslag en legt verantwoording af.
  
De vereniging kent statuten en een huishoudelijk reglement; deze zijn in te zien via het menu links op deze pagina; een papieren versie is op aanvraag bij de secretaris  beschikbaar.
  
2: Hoogte contributie: Voor de hoogte  van de contributie is bepalend, van hoeveel eenheden (huizen en/of garages) het betreffende lid eigenaar is.  
 
Degene die op de datum van facturering eigenaar/lid is, wordt geacht de contributie voor dat hele jaar te betalen, zelfs indien al bekend is dat (een deel van) het eigendom verkocht zal worden. Bij verkoop in de loop van het jaar kunnen de oude en  de nieuwe eigenaar desgewenst overeenkomen om een evenredig deel van de betaalde contributie onderling te verrekenen; de vereniging blijft hierbuiten. Facturering vind in het algemeen plaats rond de maand mei.
 
Voor het lopend jaar heeft de algemene ledenvergadering de hoogte van de contributie in vastgesteld op € 90,- per eenheid, eventueel te verhogen met een toeslag. Deze toeslag, die wordt geheven bij te late betaling, is voor het lopende jaar vastgesteld op € 2,50 per herinnering cumulatief.   
  
3: Lidmaatschap: Iedere eigenaar van een of meer woningen en/of garages op ons complex is automatisch lid van onze vereniging.  
    o Leden 
        o hebben medebeslissingsrecht op de jaarvergadering
        o betalen jaarlijks een vast bedrag
        o reserveren, middels de vereniging, voor zaken als groot onderhoud (zie 1: algemeen), zodat men niet snel voor onaangename financiële verrassingen zal komen te staan. 
 
Deze website is slechts bedoeld als service voor de leden van vereniging van eigenaren "de Scheepshelling"  en andere belanghebbenden. Aan dit document en de overige informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Bepalend zijn de statuten en het huishoudelijk reglement van deze vereniging, alsmede de door de leden goedgekeurde verslagen van de jaarvergaderingen. Deze zijn, op afspraak, in te zien bij de secretaris.
 
 
MEDEDELINGEN 


Verlichting: Wellicht overbodig; let even op de lampjes achter je huis, in de steeg. Zoals bekend mag worden verondersteld, is afgesproken dat iedereen het gedeelte achter de eigen woning (en daarnaast, als de buren daar niet toe in staat blijken) zelf bijhoudt. Daar hoort ook het vervangen van de lampjes bij; nieuwe lampjes voor de stegen zijn af te halen bij de secretaris (zie linksonder voor het adres).

Whatsapp buurtpreventie: Rondom ons complex is sinds begin 2017 een WhatsAppBuurtpreventie groep actief. Via dit initiatief kunnen leden elkaar snel waarschuwen voor verdachte en/of gevaarlijke situaties. Ook meedoen? Stuur een mailtje met daarin je naam en het mobiele nummer waarop whatsapp is geïnstalleerd naar: whatsbp@kynos.nl

Facebook: Sinds 6 januari 2014 heeft onze vereniging haar eigen facebook-pagina. Deze is alleen toegankelijk voor leden en dient, om het onderlinge contact te verbeteren. Ook kunnen mensen elkaar hier bijvoorbeeld waarschuwen voor ongewenste situaties, zoals de aanwezigheid van verdachte personen rond ons complex. 

Ter herinnering: Hoofdbestemming van de garages op ons terrein, is het parkeren van voertuigen, daarnaast is uitsluitend het beperkt opslaan van goederen en zaken, exclusief bestemd voor persoonlijk gebruik van de eigenaar/ gebruiker, toegestaan. Dit is onder anderen vastgelegd in het gemeentelijk bestemmingsplan. De vergadering heeft meermalen uitgesproken dat (semi-) zakelijk of beroepsmatig gebruik van de garages niet zal worden gedoogd. Garage- eigenaren die zich niet houden aan het bestemmingsplan en/of de binnen de vereniging gemaakte afspraken, zullen op hun gedrag worden aangesproken. 

Gemeentelijke regels rond barbeques, vuurkorven en tuinkachels (van de website gemeente Zaanstad): Om het gebruik van een barbeque/vuurkorf in de tuin voor iedereen leuk te houden heeft de overheid regels opgesteld. Het uitgangspunt is dat een vuurtje geen gevaar of overlast mag veroorzaken. Dit geldt niet alleen voor buitenkachels, barbecues en vuurkorven, maar ook voor de open haard in huis. Een vuurtje in de tuin mag alleen in buitenkachels, barbecues, vuurkorven, vuur- of gelpotten en tuinfakkels. Alleen materiaal dat daarvoor is bestemd mag worden verbrand. Het stoken van snoeihout of afval in de tuin is verboden. Als u last van rook van de buren kunt u proberen dit eerst onderling te regelen. Wellicht zijn de buren zich niet van de overlast bewust. Bij aanhoudende overlast kunt u contact opnemen met de politie. 

In het algemeen behoudt het bestuur zich het recht voor, waar nodig, passende maatregelen te treffen.  
 algemene ledenvergadering d.d. 18-04-2017

BESLUITENLIJST
en mededelingen 

 
1)  Het verslag van 2016 en de financiële stukken zijn goedgekeurd; de jaarcontributie is wederom vastgesteld op € 90,- per eenheid. Bij gelijkblijvende rentestand, zal volgend jaar wellicht wel een verhoging noodzakelijk zijn.

2) 
 Financieel: 

Naar aanleiding van een opmerking van de heer P. Overmars tijdens de vorige vergadering, heeft het bestuur maatregelen getroffen ter beveiliging van het banktegoed van de vereniging. Risicovolle handelingen (overmaken/ opnemen grote bedragen, aanpassen voorwaarden etc) kunnen voortaan niet meer door één persoon uitgevoerd. Voor deze handelingen is in het vervolg de autorisatie van een tweede bestuurslid noodzakelijk.

3)  A
ansprakelijkheidsverzekering

Nagedacht wordt, over een
aansprakelijkheidsverzekering voor het bestuur. De vergadering heeft begrip voor het feit, dat bestuursleden niet het risico wil lopen om persoonlijk aansprakelijk te worden gesteld, bijvoorbeeld als er iets mis gaat op ons binnenterrein. Hierover wordt later een beslissing genomen. 

4)   
Binnenterrein:

v 
Er is afgesproken, dat niet- urgent straatwerk voortaan ieder jaar in één keer zal worden aangepakt. Uiterst moment van melding is de dag van de jaarvergadering; één en ander ter voorkoming van extra (voorrij-) kosten.

 
i.   
Dit keer is er slechts één melding geweest.
 ii.    Behoudens calamiteiten zullen later ingekomen meldingen dus pas na de jaarvergadering van 2018 worden afgehandeld. 

5) 
 Whatsapp buurtpreventie

Rond ons complex is een WhatsApp buurtpreventie- groep  actief, waardoor buren elkaar, in geval van nood, sneller kunnen bereiken. Ter afschrikking van eventuele onverlaten, zullen aan beide ingangen WhatsApp Buurtpreventie- borden worden geplaatst.

v  Deze groep is uitsluitend bestemd voor het melden van verdachte/ noodsituaties. Via een tweede WhatsApp groep en de bestaande facebook- groep kunnen niet- urgente zaken “besproken” worden. Neem contact op met de secretaris als je lid wilt worden van één van deze groepen

6) Verkiezing DB


Voorzitter Hildo Scheeve is onder dankzegging met algemene stemmen herkozen voor een nieuwe termijn van drie jaar.

Het volledige verslag zal worden uitgereikt, plm. 2 weken voor de eerstvolgende vergadering.

 

m.vr.gr. Rob Hond, secretaris

 

 

NB: De factuur voor uw jaarbijdrage heeft u reeds per E-mail ontvangen.


ĉ
Vve de Scheepshelling,
7 apr. 2017 00:25
Ċ
Vve de Scheepshelling,
17 mrt. 2010 11:04
Ċ
Vve de Scheepshelling,
17 mrt. 2010 11:05
ĉ
Vve de Scheepshelling,
17 mrt. 2015 01:44
ĉ
Vve de Scheepshelling,
7 apr. 2017 00:26
Comments