สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ศิลปิน เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์              


 
 

ภาพถ่ายพระธาตุ

พระบรมสารีริกธาตุ

 
ลักษณะทั่วไป
ลักษณะตามตำราพระธาตุ
สัณฐานเมล็ดพันธุ์ผักกาด
สัณฐานเมล็ดข้าวสาร

 
สัณฐานเมล็ดถั่ว  
วรรณะตามตำราพระธาตุ (ทั้งอรรถกถาและตำราพระธาตุของโบราณ)
 
วรรณะทองอุไร  

 
วรรณะแก้วมุกดา วรรณะใสดั่งเพชร (*วรรณะนี้ไม่มีกล่าวในตำรา แต่อาจจัดอยู่ในวรรณะแก้วมุกดา)

 
วรรณะดอกมะลิตูม
วรรณะสีชมพู-แดง
(*วรรณะนี้มีกล่าวเฉพาะในตำราพระธาตุของโบราณ)
วรรณะสีทับทิม (ภาพจาก www.buddha-relics.com) 
(*วรรณะนี้มีกล่าวเฉพาะในตำราพระธาตุของโบราณ)
พระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐาน ณ สถานที่ต่างๆ
พระบรมสารีริกธาตุ วัดโพธิสมภรณ์ จ.อุดรธานี
รับประทานจากสมเด็จพระสังฆราชฯ
องค์ใหญ่เป็นองค์ที่ได้รับประทานมา
ส่วนองค์เล็กเป็นส่วนที่เสด็จมาเพิ่มภายหลัง
พระบรมสารีริกธาตุ วัดป่าบ้านค้อ จ.อุดรธานี
อัญเชิญจากวัดศรีดาลาดามาลิกาวา ประเทศศรีลังกา
พระบรมธาตุองค์เล็กด้านหน้าสุดเป็นพระบรมธาตุ
ที่มีวรรณะเหลือบคล้ายไข่มุก พบเห็นได้ยาก
พระบรมสารีริกธาตุ ลักษณะกระดูกคน
ประดิษฐาน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินเดีย
บางส่วนอัญเชิญมาประดิษฐานยังพระเจดีย์ภูเขาทอง
ภาพจากหน้าเว็บเพจ
The Buddha 's Skull Relic
พระบรมสารีริกธาตุ ข้อนิ้วพระหัตถ์
พระเจดีย์วัดฝ่าเหมิน เมืองซีอาน ประเทศจีน
เชื่อกันว่าแต่เดิมเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นในสมัย
พระเจ้าอโศก และได้รับการบูรณะมาโดยลำดับ
พระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐานที่ซุ้มด้านหน้า
องค์พระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่
พระบรมธาตุจำนวนมาก ประดิษฐานในบุษบกทอง
โดยองค์พระธาตุมีลักษณะที่พบเห็นได้ทั่วไป
พระบรมสารีริกธาตุสมเด็จองค์ปฐมฯ
วัดจันทาราม (ท่าซุง) จ.อุทัยธานี
เป็นพระบรมสารีริกธาตุของพระอดีตพุทธเจ้าที่มีผู้
ให้ความเคารพและศรัทธามากที่สุดในปัจจุบัน
  
พระบรมสารีริกธาตุอัญเชิญจากเมืองอนุราธปุระ
วัดมิหินทเลราชมหาวิหาร ประเทศศรีลังกา
มีลักษณะพิเศษเป็นรูพรุนขนาดเล็กทั่วทั้งองค์
ปัจจุบันประดิษฐาน ณ วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี
พระบรมสารีริกธาตุอัญเชิญจากเมืองอนุราธปุระ
วัดมิหินทเลราชมหาวิหาร ประเทศศรีลังกา
มีลักษณะพิเศษเป็นรูพรุนขนาดเล็กทั่วทั้งองค์
ปัจจุบันประดิษฐาน ณ วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี
 
 
****************************การบูชาพระบรมสารีริกธาตุ                 SBBTVTV              English   
-    บรรจุในเจดีย์ หรือผอบแก้ว หรือ โถกระเบื้อง ที่มีฝาครอบ อัญเชิญไว้ในที่สูง เหมาะสมแก่การกราบไหว้สักการะ
-    สิ่งที่สำคัญที่สุดคือน้อมใจระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า ว่ามีพระคุณยิ่งใหญ่หาประมาณมิได้ต่อสัตว์โลก
-    การจะมีข้าวตอกดอกไม้เครื่องหอมเป็นเพียงส่วนประกอบ หากบูชาด้วยสิ่งเหล่านั้นอยู่เป็นประจำ แต่จิตใจไม่เคยน้อมคิดถึง
พระคุณท่านเลย การบูชานั้นก็เป็นแต่เพียงอามิสบูชา
-    การบูชาที่แท้จริง คือการปฏิบัติบูชา ได้แก่การปฏิบัติตามคำสอนของท่านซึ่งจะทำให้เกิดผลดีกับตนเอง อันจะทำให้เกิด
ศรัทธาและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของท่านอย่างลึกซึ้งไปถึงจิตใจ และควรกราบไหว้ด้วยจิตที่สะอาด สงบ ปราศจากกิเลส
-    พระบรมสารีริกธาตุเสด็จมาด้วยคำอธิษฐาน และเสด็จไปได้เมื่อปฏิบัติไม่ถูกต้อง
-    การปฏิบัติบูชาที่ถูกต้อง มีผลานิสงส์มากนัก อาจให้สำเร็จประโยชน์และสุขสมบูรณ์ได้ทั้งชาตินี้และชาติหน้าหรือประโยชน์ อย่างยิ่งคือ "พระนิพพาน"
 

บทสวดบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
-    นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 ครั้ง)
-    อิติปิโสภะคะวา, นะมามิหัง ตัง ภะคะวันตัง, ปะระมะสารีริกธาตุยา ลัทธิง, อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ,
วิชชาจะระณะสัมปันโน,
สุคะโต, โลกะวิทู, อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, สัตถาเทวะมะนุส
สานัง, พุทโธ, ภะคะวาติ
 
-   อุกาสะ วันทามิ ภันเต เจติยัง สัพพัง สัพพัตถะฐาเน สุปะติฏฐิตัง
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าขอถือโอกาสไหว้พระเจดีย์ พระบรมสารีริกธาตุอันตั้งไว้ดีแล้วในที่ทั้งปวง
 
-    พุทธะสารีรังคะธาตุง มะหาโพธิง พุทธะรูปัง คันธะกุฏิง จะตุราสีติสะหัสเส ธัมมักขันเธ
พระสารีรังคะธาตุของพระพุทธเจ้า ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พระพุทธรูป พระคันธกุฏีของพระพุทธเจ้า และพระธรรมทั้งหลาย
แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์
 
-    สัพเพตัง ปาทะเจติยัง สักการัตถัง
เพื่อสักการะซึ่งพระเจดีย์ คือรอยพระบาทเหล่านั้นทั้งหมดทั้งสิ้น
 
-    อะหังวันทามิธาตุโย
ข้าพเจ้าขอไหว้พระธาตุทั้งหลาย
 
-    อะหังวันทามิสัพพะโส
ข้าพเจ้าขอไหว้โดยประการทั้งปวง
 
-    อิจเจตัง ระตะนัตตะยัง อะหัง วันทามิ สัพพะทา
ข้าพเจ้าขอไหว้ซึ่งพระรัตนตรัยเหล่านั้นในกาลทุกเมื่อ
ด้วยอาการดังนี้แล ฯ