92.โครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตา

งานโครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์

dhamma999net . . www.dhamma999.net

[11] 

งานโครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

สปอตโทรทัศน์ ชุด สร้างพระ ความยาว 30 วินาที   [10]

dhamma999net . . www.dhamma999.net

โครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาฯ
ลักษณะของโครงการและระยะเวลาดำเนินการ "พระพุทธเมตตา ฯ" เป็นพระพุทธรูปปางขอฝนประทับยืน (ปางคันธารราฐ)
หล่อด้วยโลหะสำริด ความสูง ๓๒ เมตร ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้เปรียบเสมือน "พุทธอุทยาน" รวมถึงจัดสร้างอาคาร ประกอบต่าง ๆ
 และสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็น ใช้ระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น ประมาณ ๓ ปี เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๕ จนถึง เดือนธันวาคม ๒๕๕๗ 
 
 
 
คุณโยมแม่ทวี ดีโต
 
 
ċ
Dhitinard Dhammaj,
Jul 8, 2012, 4:21 AM
ċ
Dhitinard Dhammaj,
Jul 8, 2012, 4:39 AM