38.เมืองน่าอยู่* น่าเที่ยวที่สุดในโลก

เมืองน่าอยู่ที่สุดในโลก

อันดับ 1 “เมืองเวียนนา” (Vienna) ประเทศออสเตรีย

เมืองเวียนนา (Vienna) ประเทศออสเตรีย
เมืองเวียนนา (Vienna) ประเทศออสเตรีย

ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่สุดในโลกประจำปี 2009 จากผลการสำรวจของ Mercer เมือง ดังกล่าวมีความเข้มแข็งและมั่นคงทั้งทางด้าน เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมือง เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่า แสนโรแมนติกเมืองหนึ่งของโลก กรุงเวียนนา ยังได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งดนตรีคลาสสิก อมตะของโลก ซึ่งนักแต่งเพลงคลาสสิกไม่ว่าจะเป็น บีโธเฟ่น โมสาร์ท, ชูเบอร์ก, บราห์ม หรือ โยฮัน สเตราส์ ล้วนมาจากที่นี่ [ WitterNews.com ]
 
 
 
 
 
 • โดย ไทยรัฐออนไลน์
 • 4 พฤศจิกายน 2552, 12:30 น.
 • กรุงเทพฯเป็นเมืองน่าเที่ยวมากที่สุด......
 •  
  ฝรั่งยกกรุงเทพฯ น่าเที่ยวที่มากสุด ติดใจวัดพระแก้ว .

  นักท่องเที่ยวต่างชาติยกให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองน่าเที่ยวมากที่สุดในบรรดา 10 เมืองที่เข้าประชุมเครือข่ายเมืองใหญ่แห่งเอเชีย รองลงมาคือ โตเกียว-สิงคโปร์ ประทับใจพระบรมมหาราชวัง-วัดพระแก้ว.. 

  เมื่อวันที่ 4 พ.ย. ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพล) สำรวจพบนักท่องเที่ยวต่างชาติยกให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองน่าเที่ยวมากที่สุดในบรรดา 10 เมืองที่เข้าประชุมเครือข่ายเมืองใหญ่แห่งเอเชีย 21 (The 8th Planary Meeting of Asian Network of Major Cities 21 หรือ ANMC21) สิ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวกรุงเทพฯ 5 อันดับแรก คือ อาหารไทย ร้อยละ 20.4 โบราณสถานและโบราณวัตถุ ร้อยละ 19.7 อัธยาศัยไมตรีของคนไทย ร้อยละ 16.8 วัฒนธรรมประเพณีและศิลปะพื้นบ้าน ร้อยละ 15.8 และ แหล่งชอปปิ้ง ร้อยละ 15.1  

  สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ ที่ชาวต่างชาติประทับใจมากที่สุด คือ พระบรมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) ร้อยละ 39.4 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) ร้อยละ 11.5 แหล่งชอปปิ้ง ย่านประตูน้ำ และปทุมวัน ร้อยละ 11.0 ตลาดนัดสวนจตุจักร ร้อยละ 10.7 และถนนข้าวสารร้อยละ  6.5  

  ส่วนคะแนนความพึงพอใจต่อการมาท่องเที่ยว กรุงเทพฯ ในภาพรวม เฉลี่ยอยู่ที่ 7.33 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยความพึงพอใจในอาหารและเครื่องดื่มมีคะแนนสูงที่สุด  8.56 คะแนน  รองลงมาคือ ความคุ้มค่าเงิน 8.41 คะแนน อัธยาศัยไมตรีของคนไทย 8.37 คะแนน สถานที่ท่องเที่ยว 8.14   คะแนน ขณะที่ความพึงพอใจในคุณภาพอากาศมีคะแนนต่ำที่สุด 4.62 คะแนน เมื่อสอบถามนักท่องเที่ยวถึงความต้องการจะกลับมาเที่ยวกรุงเทพฯ อีกครั้ง พบว่าร้อยละ 77.7 จะกลับมาอีก  จะไม่กลับมาอีก ร้อยละ 3 และยังไม่แน่ใจ ร้อยละ 19.3 นอกจากนี้ ร้อยละ 91.9 จะแนะนำและบอกต่อให้ผู้อื่นมาเที่ยวกรุงเทพฯ 

  ทั้งนี้ อันดับเมืองที่น่าท่อง เที่ยวมากที่สุด ในความเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวกรุงเทพฯ เปรียบเทียบเฉพาะในกลุ่ม 10 เมืองที่เข้าประชุมเครือข่ายเมืองใหญ่แห่งเอเชีย 21จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน พบว่าอันดับ 1 กรุงเทพฯ ประเทศไทย 7.19 คะแนน อันดับ 2 กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 3.12   คะแนน อันดับ 3 สิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ 2.45 คะแนน อันดับ 4 กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม 1.65   คะแนน และอันดับ 5 กรุงเดลี ประเทศอินเดีย 1.49   คะแนน