32.สร้างศาลาอเนกประสงค์ที่พักสงฆ์เกาะผาสุข

กำลังอยู่ในระหว่างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ที่พักสงฆ์เกาะผาสุข

.
ขอเชิญร่วมบริจาค
เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาอเนกประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบศาสนกิจของพระสงฆ์
และเป็นที่ปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน
 
 
ที่พักสงฆ์เกาะผาสุข
ต.มะขาม  อ.มะขาม  จ.จันทบุรี 
ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์ผาสุข สุขปัญโญ
โทร. ๐๘๖ ๘๙๙ ๓๑๒๕,  ๐๘๖ ๓๔๘ ๐๖๔๗