26*พรบ. กองทุนการออมแห่งชาติ


ร่าง พรบ. กองทุนการออมแห่งชาติ ฉบับล่าสุด (เพิ่มเติมการตอบข้อสงสัยของเพื่อนๆ ครับ)
กองทุนการออมแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนที่เป็นแรงงานนอกระบบได้มีโอกาสสะสมเงินเพื่อเก็บไว้ใช้ในยามชรา แต่ทั้งนี้ไม่ใช่กองทุนธรรมดานะครับ เพราะนอกจากประชาชนจะสะสมเงินของตัวเองแล้ว รัฐบาลจะออกเงินสมทบช่วยเหลือให้อีกส่วนหนึ่ง พูดง่ายๆ ก็คือผลตอบแทนที่ประชาชนจะได้รับ = เงินสะสมของประชาชน + เงินสมทบจากรัฐบาล + ดอกเบี้ยที่สูงกว่าดอกเบี้ยธนาคาร

ขณะนี้ร่าง พรบ. กองทุนการออมแห่งชาติ ได้ผ่านการพิจารณาของ กมธ. สภาผู้แทนฯ แล้ว ซึ่ง รมต.กรณ์ จาติกวณิช ได้แถลงไป ขั้นตอนต่อไปคือเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนฯ ในสมัยประชุมครั้งหน้า ผมเองในฐานะ กมธ. จึงขอสรุปประเด็นสำคัญมาเรียนให้เพื่อนๆ ทราบครับ
1. กองทุนการออมแห่งชาติ จะครอบคลุมแรงงานนอกระบบ 26 ล้านคน (ประมาณ 70% ของแรงงานทั้งหมด) ผู้ที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องไม่เป็นสมาชิกกองทุนเพื่อการชราภาพใดๆ ที่มีการสมทบเงินจากรัฐหรือนายจ้าง
2. เงินสะสมของประชาชนที่รัฐบาลจะรับประกันผลตอบแทนให้คือ 50 ถึง 1,100 บาท : เดือน
3. เงินสมทบที่รัฐบาลจะช่วยเหลือให้อีกส่วนหนึ่งคือ
อายุ 15 แต่ไม่เกิน 30 ปี = 50% ของเงินสะสม แต่ไม่เกิน 600 บาท : ปี
อายุ 30 แต่ไม่เกิน 50 ปี = 80% ของเงินสะสม แต่ไม่เกิน 960 บาท : ปี
อายุ 50 แต่ไม่เกิน 60 ปี = 100% ของเงินสะสม แต่ไม่เกิน 1,200 บาท : ปี
4. ผู้ที่อายุ 50 ปีขึ้นไปสามารถเป็นสมาชิกได้ 10 ปี โดยไม่จำเป็นต้องหมดสมาชิกภาพที่อายุ 60 ปี เช่น อายุ 55 ปีก็จะหมดสมาชิกภาพที่อายุ 65 ปี หรือ อายุ 62 ปีก็จะหมดสมาชิกภาพที่อายุ 72 ปี แต่ทั้งนี้ต้องสมัครภายใน 1 ปีนับต้องแต่กองทุนเปิดรับสมาชิก
5. รัฐบาลรับประกันผลตอบแทนให้ไม่น้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน (เฉลี่ยจาก ธ.ออมสิน ธกส. ธ.พาณิชย์ 5 แห่งใหญ่)
6. เมื่อหมดสมาชิกภาพ สามารถรับเงินบำนาญได้จนถึงเสียชีวิต ซึ่งหากสะสม 1,100 บาท : เดือนตั้งแต่อายุ 15 ปี ก็คาดว่าจะได้รับเงินบำนาญ 10,795 บาท : เดือน
7. กรณีเสียชีวิตแล้วยังมีเงินคงเหลือในบัญชี จะจ่ายเงินก้อนให้แก่ทายาทหรือผู้ที่สมาชิกแจ้งชื่อไว้ : กรณีทุพพลภาพและลาออกจากกองทุน มีสิทธิรับเงินก้อน (ไม่เกินเงินสะสม + ผลประโยชน์ของเงินสะสม)
8. ไม่สูญเสียสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพผู้ชรา ( 600 บาท : เดือน เมื่ออายุครบ 60 ปี )
9. ผู้ที่เป็นสมาชิกในกองทุนประกันสังคม (รวมถึงแรงงานนอกระบบที่จะเข้าเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคมในนโยบายประชาวิวัฒน์) ที่ไม่ได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ มีสิทธิเข้าเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติได้

เห็นอย่างนี้แล้ว เข้าใจว่าเพื่อนๆ ทุกท่านอยากให้มีกองทุนการออมแห่งชาติเร็วๆ ใช่ไหมครับ ผมเองก็หวังอย่างนั้น พวกเราหวังกันว่า 1 ปีหลังจากนี้กองทุนจะเริ่มปฏิบัติภาระกิจได้หากการเมืองเอื้ออำนวยให้พวกเราได้ทำงานต่อ