ถ่ายทอดสด sbbtv999.com

ถ่ายทอดสดจากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ sbbtv999

ถ่ายทอดสดจากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ sbbtv999

 

International Hot Air Ballon Festival, Chiang Mai, Thailand, 2012 : msg362·: เผยแพร่เมื่อ 27 ก.ย. 2012
A spectacular display of dozens of some of the world's best and most imaginative hot air balloons. Held in January 2012 in San Sai, Chiang Mai.
The weather then is just about perfect for flying balloons; calm, sunny and warm,and Thailand is a great place to visit anyway.

 

5 รายการ ดังนี้
1.  02 879 5533
2.  02 879 5534
3.  8800 32709 INF
4.  8800 32720 INF
5.  8800 32645 INF

เบอร์ละ 604.93 บ.x 5 เบอร์ = 3,204.65 บาท

1. 02 879 5533 = 107
2. 02 879 5534 = 107

และเสียค่าเช่า 2เบอร์นี้  รวม = 214 บาท

3,204.65 บาท
    214 บาท

ยอดเงิน 3,418.65 บาท/

 
 
(ร่าง ยังไม่ประกาศเป็นทางการ)
กำหนดการ 
งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพระพุทธศักราช ๒๕๕๖
ฉลอง ๒๖๐๐ ปี แห่งการทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ของพระพุทธเจ้า
จัดโดย
สมาคมสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการศาสนา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
และองค์กรชาวพุทธภาคประชาสังคม
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ – วันจันทร์ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ เวทีกลาง มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร 
*******************************
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะกรรมการจัดงานเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในมาฆบูชาฯ (ผู้รับผิดชอบ)
เวลา   ๐๗.๑๙ - ๐๘.๐๐ น.            ขบวนพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระแก้วมรกตจำลอง
                                               จากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ มายังมณฑป มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
วันเสาร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
วัดสังฆทาน (เจ้าภาพประจำวัน)
เวลา   ๐๘.๓๐ น.                  คณะสงฆ์วัดสังฆทานนำคณะธรรมยาตราของพุทธศาสนิกชน
                                       ถึงเวทีกลาง มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
          ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.           เวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ และคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
          ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.            ธรรมประพันธ์
          ๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.            ธรรมะเมื่อวันวาน
          ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.            พระภิกษุฉันภัตตาหาร
          ๑๑.๐๐ - ๑๑.๔๕ น.            สมุนไพรริมรั้ว
          ๑๑.๔๕ - ๑๒.๓๐ น.            สังฆทานธรรม
          ๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ น.            รายการใต้ร่มพระบารมี
                                               โดย  ดร.เข็มทอง  ศิริแสงเลิศ และอาจารย์กรภัศ  โชติพิมาย
          ๑๓.๓๐ - ๑๔.๑๕ น.            ญาติธรรมยามบ่าย
          ๑๔.๑๕ - ๑๕.๐๐ น.            สังฆทานนิวส์ (ธรรมยาตรา)
          ๑๕.๐๐ - ๑๕.๔๕ น.            บอกกล่าวเล่ากรรม
          ๑๕.๔๕ - ๑๖.๔๕ น.            ธรรมะสว่างใจ 
          ๑๗.๐๐ -   ๑๘.๓๐ น.          พระสงฆ์จำนวน ๘๗ รูป เจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล
                                               แด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา
 
วันวิสาขบูชา วันเพ็ญ เดือน ๓ ตรงกับวันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖....