24.นิทานอีสป

หลวงตาพระกรรมฐาน...pdf :: View Download

บาญชีเรื่อง

                                                                                    หน้า
นิทานที่ ๑        เรื่อง ราชสีห์ กับ หนู                                ๑
นิทานที่ ๒        เรื่อง พ่อ กับ ลูก                                      ๓
นิทานที่ ๓        เรื่อง ลา กับ จิ้งหรีด                                ๕
นิทานที่ ๔        เรื่อง หมาจิ้งจอก กับ นกกระสา              ๖
นิทานที่ ๕        เรื่อง หมาจิ้งจอก ก้บ แพะ                       ๘
นิทานที่ ๖        เรื่อง กา กับ นกยูง                                   ๑๐
นิทานที่ ๗        เรื่อง เด็กจับตั๊กแตน                                ๑๒
นิทานที่ ๘        เรื่อง มดง่าม กับ จักจั่น                           ๑๓
นิทานที่ ๙        เรื่อง ไก่ กับ พลอย                                  ๑๔
นิทานที่ ๑๐      เรื่อง กระต่าย กับ เต่า                              ๑๕
นิทานที่ ๑๑      เรื่อง เทวดา กับ คนขับเกวียน  
นิทานที่ ๑๒      เรื่อง หมา กับ เงา
เรื่อง ลูกอ้น กับ แม่อ้น     
  
 
นิทาน ที่ ๑๖ เรื่อง แมลงวัน กับ ไหน้ำผึ้ง
นิทาน ที่ ๑๗ เรื่อง หมาป่า กับ ลูกแกะ
นิทาน ที่ ๑๘ เรื่อง หมาไล่เนื้ออายุมาก
นิทาน ที่ ๑๙ เรื่อง หมาอยู่ในรางหญ้า
นิทาน ที่ ๒๐ เรื่อง ไก่แจ้ กับ เหยี่ยว
นิทาน ที่ ๒๑ เรื่อง หมาจิ้งจอกหางด้วน
นิทาน ที่ ๒๒ เรื่อง ลูกแพะ กับ หมาป่า
นิทาน ที่ ๒๓ เรื่อง หมาจิ้งจอก กับ เม่น
นิทาน ที่ ๒๔ เรื่อง อึ่งอ่าง กับ วัว
นิทาน ที่ ๒๕ เรื่อง ลูกปู กับ แม่ปู
นิทาน ที่ ๒๖ เรื่อง พวกหนู ประชุมปฤกษากัน
นิทาน ที่ ๒๗ เรื่อง นก อินทีย์ กับ หมาจิ้งจอก
นิทาน ที่ ๒๘ เรื่อง ชาวสวน กับ ลูก
นิทาน ที่ ๒๙ เรื่อง ท้อง กับ ตัว  
นิทาน ที่ ๓๐ เรื่อง เทพารักษ์ กับ คนตัดไม้
 

 

นิทาน ที่ ๓๑ เรื่อง นายพราน ก้บ ไก่ฟ้า

นิทาน ที่ ๓๒ เรื่อง หนู กบ กับ เหยี่ยว
นิทาน ที่ ๓๓ เรื่อง ราชสีห์ ชันสูตร์ลมหายใจ
นิทาน ที่ ๓๔ เรื่อง กบเลือกนาย

นิทาน ที่ ๓๕ เรื่อง ยายแก่ กับ หมอ

นิทาน ที่ ๓๖ เรื่อง ต้นไทร ก้บ ต้นอ้อ
นิทาน ที่ ๓๗ เรื่อง หมาจิ้งจอก กับ ราชสีห์
นิทาน ที่ ๓๘ เรื่อง แม่เนื้อ กับ นายพรานป่า
นิทาน ที่ ๓๙ เรื่อง หมาดุ
นิทาน ที่ ๔๐ เรื่อง พ่อค้าเกลือ กับโคต่าง
นิทาน ที่ ๔๑ เรื่อง กระต่ายป่า กับ กบ
นิทาน ที่ ๔๒ เรื่อง กวาง กับ เสือ
นิทาน ที่ ๔๓ เรื่อง ลิง กับ คนทอดแห
นิทาน ที่ ๔๔ เรื่อง คนเลี้ยงแพะ กับ ลูกเสือ
นิทาน ที่ ๔๕ เรื่อง คนเลี้ยงวัว กับ วัวหาย

Ċ
Dhitinard Dhammaj,
Mar 9, 2011, 4:19 AM
Comments