เห็นใครทำดีเราก็ว่าดี..
เห็นใครทำไม่ดี เราก็เฉย..
เราทำดีแล้วดีเข้าตัวเราหมด ก็จะมีความสุข
ไม่ใช่ว่าเห็นอะไรก็ไม่ดีฟังก็ไม่ดี มันก็เข้าตัวเองหมด
ร้อนเข้าตัวเองหมด
เห็นคนนั้นก็ไม่ดี เห็นคนนี้ก็ไม่ดี
ได้ยินได้ฟัง ก็เอาแต่เรื่องไม่ดีอย่างเดียว คนที่ได้ยินก็ร้อนใจ
เราต้องเอาแต่สิ่งที่ดี ใครทำอะไรก็กรรมของเขา เราทำกรรมดีก็กรรมของเรา
พอเราทำจิตใจได้ก็จะไม่ทุกข์
เราต้องหาที่พึ่งให้ถูกต้อง อย่าไปหาที่พึ่งที่ผิดๆ

โอวาทธรรม : หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ
จากหนังสือ "กตปุญโญธรรมานุสรณ์"