นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ
หลวงพ่อพระพุทธเมตตา

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา   ธรรมเหล่าใด เกิดแต่เหตุ
เตสํ เหตุํ ตถาคโต     พระตถาคต กล่าวเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น
เตสญฺจ โย นิโรโธ จ   และความดับของธรรมเหล่านั้น
เอวํ วาที มหาสมโณ   พระมหาสมณะมีวาทะอย่างนี้

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
"ภูมิ เวสัปปุริสานัง กตัญญูกตเวทิตา” ความเป็นคนกตัญญูกตเวทีคือพื้นฐานของคนดี"
⊰♥⊱⊰♥⊱
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
อาทิ สีลํ ปติฏฺฐา จ กลฺยาณานญฺจ มาตุกํ
ปมุขํ สพฺพธมฺมานํ ตสฺมา สีลํ วิโสธเย
ศีลเป็นเบื้องต้น เป็นที่ตั้ง และเป็นบ่อเกิดของกัลยาธรรมทั้งหลาย
เป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวง
เพราะฉะนั้น พึงชำระศีลให้บริสุทธิ์
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
ขุ.เถร.สีลวเถรคาถา ข้อ ๓๘๗, มจร.ข้อ๖๑๒
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
ผู้ใดเห็นตน จะพ้นโลก ผู้ใดเห็นโศก จะพ้นรัก ผู้ใดเห็นมรรค จะได้ผล คืออริยบุคคลในพุทธศาสนา.. หลวงปู่ขาว อนาลโย
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
โครงการ ทำดีได้ด้วยปลายนิ้ว สมทบทุนสร้าง อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา
ช่วยศิริราชได้แค่ปลายนิ้ว..."ทำดีได้ด้วยปลายนิ้ว"
เพียงหยิบมือถือขึ้นมาแล้วกด *984*100 # แล้วกดโทรออก แค่คนละ 100 บาทเท่านั้น
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
" อยากให้บ้านเราเจริญนะ ไม่ยากหรอก
ตั้งอยู่ในองค์ปัญจะทั้ง ๕ คือรักษาศีล ๕
ให้บริสุทธิ์ ไม่ให้ขาด อย่าให้ด่างพร้อย
เป็นมนุษย์สุดประเสริฐ หรือใครก็ตาม
แม้แต่พระเราก็ต้องรักษาศีล ๕
ถ้าไม่มีศีล ๕ ประจำใจ ไม่ว่าพระรูปใดรูปหนึ่ง
ก็เป็นพระไม่ได้เหมือนกัน”
ธรรมโอวาท หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱


⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
 
 
 
 

คลื่นขาวของชาวพุทธ FM 89.25 MHz

คณะสงฆ์และญาติธรรมวัดป่าพุทธยานันทาราม

เมือง Las Vegas มลรัฐ Nevada USA สวดทำวัตรเช้า

.

เสียงสวดมนต์แปล ทำวัตรเย็น

.

เตาแก๊สชีวมวล GLP

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


เริ่มต้นจนเข้าถึงพระนิพพาน

Morning Chanting B
nopso2007 | September 28, 2007

คณะสงฆ์และญาติธรรมวัดป่าพุทธยานันทาราม

เมือง Las Vegas มลรัฐ Nevada USA สวดทำวัตรเย็น

ทางพ้นทุกข์ เสียงอ่านโดย พท ธนกร เฟื่องฟุ้ง
อัปโหลดโดย เมื่อ 8 ต.ค. 2011

 .

 
 
 
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

การโอนเงินธนาคารเดียวกัน - ไม่เสียค่าธรรมเนียม
การโอนเงินต่างธนาคาร ต้องเสียค่าธรรมเนียม 25 บาท

วัดสังฆทานมีบัญชีเงินฝาก ๔ ธนาคาร คือ
เข้าบัญชีชื่อ วัดสังฆทาน
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาประชาชื่น
ออมทรัพย์ เลขที่ 092-2-50112-4
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขา บรมราชชนนี (ตลิ่งชัน )
ชื่อบัญชี วัดสังฆทาน ( สถานีวิทยุสังฆทานธรรม )
เลขที่บัญชี 387-1-19383-9
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

ธ.กรุงไทย ชื่อบัญชี วัดสังฆทาน บัญชีออมทรัพย์
สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 108-0-53549-7
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

บัญชีออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำนนทบุรี
ชื่อบัญชี วัดสังฆทาน ( ยาสมุนไพร )
โดยพระอธิการไพรินทร์  สิริวัฑฒโน
เลขที่บัญชี 559-2-13449-9
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

บัญชีออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำนนทบุรี
ชื่อบัญชี วัดสังฆทาน ( สถานีวิทยุ-โทรทัศน์พุทธภูมิ )
โดยพระอธิการไพรินทร์ สิริวัฑฒโน
เลขที่บัญชี 559-2-13456-1.
 
 

+พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปหยกเขียว
วัดถ้ำกฤษณาธรรมาราม ๒๗ ม.ค.๕๖

ถ่ายทอดสด

อริยะธรรม ๒
Morning Chanting C
Satindriyo | May 29, 2009

Wat Barom Nivas, Bangkok, Thailand

เสียงสวดมนต์ วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร

อัปโหลดโดย เมื่อ 5 ก.ย. 2011

พระธรรมเทศนาอบรมพระและฆราวาสเรื่อง "การปฏิบัติเริ่มต้น จนเข้าถึงพระนิพพาน"

แสดงธรรมโดย หลวงตาพระมหาบัว ญาณสันปันโน(พระธรรมวิสุทธิมงคล) วัดป่าบ้านตาด

จ.อุดรธานี ณ วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖

( เกี่ยวกับวัดสังฆทาน )

เบอร์ที่ใช้ในวัดสังฆทาน

สถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ โทร. 02-496-1160 - 9 แฟกซ์ : 02-496-1170

สถานีวิทยุสังฆทนธรรม โทร. 02-443-0341 - 2 แฟกซ์ : 02-443-0338

สำนักงานวัดสังฆทาน โทร. 02-496-1240 - 2 แฟกซ์ : 02-496-1243

รับสมัครบวชเนกขัมมะ

โทร. 02-496-1240 - 2

สังฆทานนิวส์ โทร. 0-2447-1766 แฟกซ์ : 0-2447-1766

Email ที่สามารถติดต่อกับทางวัดได้ คือ

fm8925@yahoo.co.th

fm_8925@hotmail.com

11**คำครูหลวงพ่อพุทธทาส*คำครู สมเด็จ พระสังฆราช*คำครูพระอาจาย์สิงห์ทอง

พุทธศาสนภาษิต 481(หมวดคบหา)

 
 

มหาธรรมยาตราครั้งที่ 

มหาธรรมยาตราครั้งที่ ๔ เป็น .pdf