เวลาหลัง 20.00 น. เป็นวันเพ็ญเดือน11 ( วันออกพรรษา ) พุทธบริษัทกำลังเวียนเทียนรอบอุโบสถ และผ่าน "เรือนไทย" นี้ด้วย

สังเกตุในภาพ จะเห็นพระจันทร์เต็มดวงด้วย

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างห้องสรงนํ้า และบูรณะห้องนํ้าสำหรับสามเณรภาคฤดูร้อนและผ้าขาว นักบวชชาย
ได้ที่สัมนักงานวัดสังฆทาน 02-4961240-42 หรือร่วมบุญผ่านธนาคารไทยพานิชย์ สาขาประชาชื่น
ชื่อบัญชีวัดสังฆทาน ประเภทออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี 092-2-50112-4

ทอดกฐินและทอดผ้าป่า  ประเทศอินเดีย 2555

 

 

-1-
กำหนดการเดินทาง ทอดกฐินและทอดผ้าป่า  ประเทศอินเดีย
                                        ระหว่างวันที่  11-23 พฤศจิกายน  2555 (13 วัน 12 คืน)
ทอดกฐิน วัดสังฆทาน อรุณาจัล บ้านจองคำ อรุณาจัลประเทศ
ทอดกฐินวัดป่ามุจลินทร์  เมืองพุทธคยา
ทอดผ้าป่าวัดโภคัลพุทธวิหาร เมืองเดลลี

11 พฤศจิกายน 2555       (1)      กรุงเทพ-กัลกัตตา
        เวลา 04.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูที่ 7 แถว P..... เดินทางโดยสายการบิน Jet Airways เที่ยวบินที่  9W 65S เครื่องบินออกเวลา 06.50น.  ถึง สนามบินเมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดีย เวลา 07.55 น.  

      (2)     กัลกัตตา-ดิบรูการ์-วัดจองคำ บ้านจองคำ อรุณาจัลประแทศ
     .......เวลา 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
    .......เวลา 09.00 น. ออกเดินทางไปสนามบินเมืองกัลกัตตา โดยสายการบิน Indigo เที่ยวบินที่ 6E 205G  เครื่องบินออกเวลา 12.30 น. ถึงเมืองดิบูการ์ เวลา 13.55 น. แล้วเดินทางต่อโดยรถบัสไปยังบ้านจองคำ อรุณาจัลประเทศ
พักค้างคืนที่บ้านน้ำใส

12 พฤศจิกายน  2555 เวลา 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
      (3)    เวลา 11.00 น. พิธีทอดกฐิน อิสระตามอัธยาศัย
ที่ วัดสังฆทาน อรุณาจัล บ้านจองคำ
พักค้างคืนที่บ้านน้ำใส

14 พฤศจิกายน  2555       (4)   ดิบรูการ์-กัลกัตตา- พุทธคยา
          รับประทานอาหารเช้าและกลางวันที่วัดจองคำ ออกทางเดินทางโดยรถบัสไปยังเมืองดิบูการ์ ถึงสนามบินเวลา 13.00 น.  รอขึ้นเครื่องบินของสายการบิน Indigo เที่ยวบินที่ 6E 206G เครื่องบินออก เวลา 14.25 น. ถึง เมืองกัลกัตตา เวลา 16.00 น. 
..........เวลา 19.20 น. เดินทางโดยรถไฟจากเมืองกัลกัตตาไปยังเมืองพุทธคยา ถึงเวลา 03.00 น.( 14 พ.ย. ) 
     (รับประทานอาหารเย็นกล่องและค้างคืนบนรถไฟ)

15 พฤศจิกายน 2555        (5)      พุทธคยา-เจดีย์พุทธคยา-ทอดกฐินวัดป่ามุจลินทร์-ดงคศิริ
.........เวลา 06.00 น. รับประทานอาหารเช้า
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
 -3-
ประการ ตรงกับวันเพ็ญเดือน 8 “วันอาสาฬหบูชา” ไหว้พระสวดมนต์ บำเพ็ญจิตภาวนาและเวียนเทียนรอบพระสถูปเจดีย์เพื่อถวายเป็นพระพุทธบูชา/ ชมพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา และวัตถุโบราณล้ำค่าหายาก
        รับประทานอาหารเย็นและพักค้างคืนที่โรงแรม  Hindustan International
18 พฤศจิกายน 2555      (8)    พาราณสี-กุสินารา  (สถานที่ปรินิพพาน)
      .........เวลา 05.00 น. ล่องแม่น้ำคงคา ชมปราสาทและท่าอาบน้ำต่าง ๆ ของฝั่งแม่น้ำคงคา พร้อมทั้งดูการอาบน้ำล้างบาปชาวฮินดู ณ ท่าน้ำที่เผาศพที่ท่ากัณณิการ์ฆาฎ ล่องเรือชมทัศนียภาพ ณ แม่น้ำคงคา เพื่อถ่ายรูปพระอาทิตย์ขึ้นและชม กิจกรรมต่าง ๆ  อิสระตามอัธยาศัย
  ...........  เวลา 06.30 น. รับประทานอาหารเช้าแล้วออกเดินทางจากพาราณสีไปยังเมืองกุสินารา ปัจจุบันคือเมืองโครักขปูร์ รัฐอุตตรประเทศ ถึงเวลา 14.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
     ........นมัสการพระพุทธรูปปางปรินิพพานในมหาปรินิพพานวิหาร  ซึ่งพระเจ้าอโศกเป็นผู้สร้างขึ้น ปัจจุบัน
ทางการของอินเดียให้การดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดี  ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิ ณ สาลวโนทยาน/  นมัสการ
สถานที่ถวายพระเพลิง ณ มกุฎพันธเจดีย์
         รับประทานอาหารเย็นและพักค้างคืนที่โรงแรม  Hotel Nikko Lotus
19 พฤศจิกายน  2555     (9)     กุสินารา-ลุมพินี (สถานที่ประสูติ)
   ........เวลา 05.30 น. รับประทานอาหารเช้า
   ........เวลา 06.30 น. ออกเดินทางไปยังลุมพิ
   ........เวลา 11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
         เยี่ยมชมสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ปัจจุบันเมืองนี้อยู่ในเขตประเทศเนปาล ห่างจากพรมแดนประเทศอินเดีย 23 กม. ในสมัยพุทธกาลเมืองนี้อยู่ระหว่างกรุงกบิลพัสด์และกรุงเทวทหะ/ชมสระน้ำที่พระนางสิริมหามายา ทรงสรงสนาน ที่แห่งนี้พบซากวัดในพระพุทธศาสนามากมาย ลุมพินีเป็น 1 ใน 4 ของสังเวชนียสถาน ยูเนสโกยกให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม/ชมเสาอโศก ที่พระเจ้าอโศกสร้างขึ้นไวพร้อมจารึกว่าเป็นสถานที่ประสูติขององค์พระศาสดา
        รับประทานอาหารเย็นและพักค้างคืนที่โรงแรม Nansc
20 พฤศจิกายน  2555         (10)         ลุมพินี-สาวัตถี
   ........เวลา 05.30 น. รับประทานอาหารเช้า
   ........เวลา 06.30 น. ออกเดินทางไปยังเมืองสาวัตถีพร้อมอาหารกล่องกลางวัน
       เยี่ยมชมเชตะวันมหาวิหาร  บ้านองคุลีมาล บ้านอนาบิณฑกะเศรษฐี
   ในอดีตเมืองสาวัตถีเป็นศูนย์กลางการค้าขายที่สำคัญ สมัยพุทธกาลพระเจ้าปเสนทิโกศลเป็นกษัตริย์มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาก และยังเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก เมืองนี้เป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าทรงประทับนานที่สุดถึง 25 พรรษา เป็นเมืองสำคัญและมั่นคงมากที่สุดในการเผยแผ่ศาสนาและที่ที่ตรัสพระสูตรมากมาย เช่น มงคลสูตร กาลมสูตร และยังมีผู้อุปถัมภ์ที่สำคัญอื่นอีก คือ อนาบิณฑิกเศรษฐี นางวิสาขา เมืองนี้พบซากเก่าวัดโบราณมากมาย เช่น วัดเชตะวันมหาวิหาร วัดบุปผาราม สถานที่สำคัญอื่น ๆ เช่น สถานที่ที่พระเทวทัตถูกธรณีสูบ สถานที่แสดงยมกปฏิหารย์ ก่อนที่องค์พระศาสดาจะขึ้นไปจำพรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อไปแสดงธรรมโปรดพระพุทธมารดา
     รับประทานอาหารเย็นและพักค้างคืนที่โรงแรม Hotel Nikko Lotus
21 พฤศจิกายน  2554          (11)         สาวัตถี-ลัคเนาว์-เดลลี 
  ......เวลา 06.30 น. รับประทานอาหารเช้า แล้วเดินทางตอไปที่เมืองลัคเนาว์
 รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม Hotel Maple Leaf
 .....เวลา 15.00 น.ออกเดินทางไปสนามบิน สายการบิน Jet Airways เที่ยวบินที่ 9w 7039S  เวลา 17.50 น. ถึงเมืองเดลลีเวลา 18.50 น.
รับประทานอาหารเย็นและพักค้างคืนที่โรงแรม Parkland
.........เวลา 07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
.........เวลา 09.00 น.( 21 พฤศจิกายน 2554 ) ทอดผ้าป่าที่วัดโภคัลพุทธวิหาร อิสระตามอัธยาศัย

........ช็อปปิ้งที่ตลาดจันปาดเพื่อซื้อสินค้าพื้นเมือง
รับประทานอาหารเย็น และพักค้างคืนที่โรงแรม Parkland
23 พฤศจิกายน  2554          (13)         เดลลี -(กรุงเทพ ฯ )
.........เวลา 07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
.........เวลา12.30 น. เดินทางเมืองเดลลี โดยสายการบิน Jet Airways เที่ยวบินที่ S2 4243X/9W 64S ถึงประเทศไทย เวลา 18.10 น. โดยสวัสดิภาพทุกท่าน
 
-2-
.........เวลา 7.00 น. นมัสการต้นพระศรีมหาโพธิ์ ณ สถานที่แห่งนี้เป็นที่ตรัสรู้ธรรมแห่งอนุตรธรรมสัมมโพธิญาณ
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธยเจ้า  ต้นโพธิ์นี้นับเป็นต้นโพธิ์ที่ 4 นับจากต้นโพธิ์ที่ทรงตรัสรู้ /ไหว้พระเจดีย์พุทธคยา  ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช/ไหว้พระพุทธเมตตา สัตตมหาสถาน /เวียนเทียน ไหว้พระ และเจริญสมาธิภาวนา 
........เวลา 11.00 น ( 15 พฤศจิกายน 2555 ). ทอดกฐินที่วัดป่ามุจลินทร์
“”””เวลา 12.00 น. แจกทาน
.......เวลา 13.00 น. .นมัสการและชมดงคสิริ สถานที่ที่ทรงบำเพ็ญเพียรทุกรกริยา ชมสถานที่ทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตร........
       รับประทานอาหารเย็นและพักค้างคืนที่โรงแรม Hotel R.K International
16 พฤศจิกายน 2555        (6)     พุทธคยา--ราชคฤห์-มหาวิทยาลัยนาลันทา
......... เวลา 06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
.........เวลา 07.00 น. .เที่ยวชมเมืองราชคฤห์ ในสมัยพุทธกาลเมืองนี้เป็นเมืองหลวงของแคว้นมคธ ปกครองด้วยพระเจ้าพิมพิสาร มเหสีคือ พระนางเวเทหิ ทรงเป็นพระกณิษฐาของพระเจ้าปเสนทิโกศล ซึ่งทั้งสองพระองค์มีความเสื่อมในพระพุทธศาสนามาก นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่เป็นฐานสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา/ สวดมนต์และปฏิบัตธรรมเพื่อบูชาพระคันธกุฏีบนยอดเขาคิชกูฏ  ถวายสักการะ นมัสการกุฏิพระอานนท์อุปัฏฐาก
......... เที่ยวชมวัดเวฬุวันมหาวิหาร  ปฐมสังฆารามที่พระเจ้าพิมพิสารถวายอุทยานไม้ไผ่ ซึ่งเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา สวดมนต์และปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นพุทธบูชา ณ จุดที่เกิดจาตุรงคสันนิบาตแห่งพระอรหันต์จำนวน 1250 รูป
.........เที่ยวชมมหาวิทยาลัยนาลันทา เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในพระพุทธศาสนา เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 1172 เป็นต้นมา มีเนื้อที่กว้างใหญ่ถึง 10 ไมล์ แต่ปัจจุบันยังคงเหลือพื้นที่ 10ไร่เศษ 
........เยี่ยมชมบ้านนางสุชาดาและแม่น้ำเนรัญชรา (หากมีเวลาพอ)
       รับประทานอาหารเย็นและพักค้างคืนที่โรงแรม Hotel R.K International
17 พฤศจิกายน 2555      (7)    พุทธคยา-พาราณสี (สถานที่แสดงปฐมเทศนา)
       ........เวลา 06.00 น. รับประทานอาหารเช้า และออกเดินทางจากไปยังเมืองพาราณาสีถึงเวลา  12.30 น.
รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม Hindustan International
      ........เวลา 13.30 เดินทางไปที่สารนาถ นมัสการเจดีย์คัณฑีสถูป สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงพบปัญจวัคคีย์ 5ครั้ง
แรก หลังจากตรัสรู้  / นมัสการพระธัมเมกขสถูป สถานที่ที่ทรงแสดงพระธรรมจักรโปรดปัจวัคคีย์ ทำให้อัญญาโกณทัญญะเกิดดวงตาที่เห็นธรรมและขออุปสมบท รวมทั้งปัจจวัคคีย์ที่เหลือ จึงทำให้ศาสนาพุทธครบองค์ทุก
 
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
 
-4-
            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักงานวัดสังฆทาน แม่ชีสมศรี  
วัดสังฆทาน 100/1 ต. บางไผ่  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 11000   โทร. 02-496-1240-2 แฟ๊กซ์ 02-496-1243
ค่าใช้จ่ายท่านละ 52,000.00 บาท (ค่าใช้จ่ายนี้รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าอาหาร ค่าที่พัก วีซ่า และภาษีสนามบิน)  ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว มัดจำ 10,000.- ชำระส่วนที่เหลือภายในวันที่ 28 ต.ค. 55 ชำระเงินที่วัดหรือโอนเงินเข้าธนาคารไทยพาณิชย์  สาขา รัตนาธิเบศร์ ออมทรัพย์   เลขที่ 348-202-1060
                                    หมดเขตรับสมัครในวันที่ 20 ต.ค. 2555                                                 
ผู้ร่วมเดินทางกรุณาเตรียมเอกสารดังนี้
 1. พาสปอร์ตฉบับจริง อายุอย่างน้อย 6 เดือน      
 2. สำเนาพาสปอร์ต 3 ใบ       
3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ 
5. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 3 รูป
 
หมายเหตุ  ให้ถือว่า ข้อความในโบว์ชัว 2 หน้าข้างบนเป็นมาตรฐานถูกต้องกว่า
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
 
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
 
กฐินอินเดีย @ ระหว่างวันที่ 11 - 23 พฤศจิกายน 2555
๑ กฐิน วัดสังฆทานอรุณาจัลประเทศ 12 พ.ย. 55
๒ กฐิน วัดป่ามุจลินทร์ พุทธคยา 15 พ.ย. 55
๓ ทอดผ้าป่า วัดโภคัลวิหาร เมืองเดลลี 22 พ.ย. 55
-----ค่าใช้จ่ายท่านละ 52,000.00 บาท
รวมค่่าตั๋วเครื่องบิน อาหาร ที่พัก วีซ่า ภาษีสนามบิน แต่ไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าน้ำหนักสัมภาระส่วนเกิน
----- มัดจำ 10,000 บาท
ชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 25 ต.ค. 55 ณ สำนักงานวัดสังฆทาน
หรือโอนปัจจัยผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์
สาขารัตนาธิเบศร์ ออมทรัพย์ เลขบัญชี 348-202-1060
หมดเขตรับสมัคร วันที่ 20 ต.ค. 55
ประชุมเพื่อแจ้งรายละเอียดการเดินทาง วันที่ 28 ต.ค. 55
ณ สถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ ๙๙๙
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
สำนักงานวัดสังฆทาน 100/1 ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-496-1240-2 โทรสาร. 02-496-1243
 
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱