สวัสถิ สิทธัง
ธันวาคม  พศ. ๒๓๖  สมเด็จพระมหาจักรพรรดิอโศกมหาราช จักรพรรดิแห่ง ชมพูทวีป  ได้มอบหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์อันศักดิ์สิทธิ์
จากพุทธคยา แด่ กษัตริย์เทวานัมปิยะติสสะ กษัตริย์แห่งศรีลังกา มีพิธีเฉลิมฉลองหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ โดยสังฆมิตตาเถรี และปลูกที่
อนุราธปุระ สวน สาธารณะ มหานิวมา ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองหลวงของศรีลังกา ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา หน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ เป็นสัญลักษณ์
ของความศักสิทธิ์สำหรับชาวพุทธทั่วโลก ด้วยเหตุนี้จึงมีความยินดีที่จะประกาศว่าจะมีการถวายหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ แด่
พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ เจ้าอาวาสวัดสังฆทาน จ.นนทบุรี ประเทศไทย เพื่อเป็นการบูชาสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ใน
วันที่ ๑๐ ธันวาคม พศ. ๒๕๕๔ ประกาศโดยพระเถระฮักมานะ นันทะโลกะ ผู้ก่อตั้งและประธานองต์กรพุทธศาสน์นานาชาติ ศรีมุนีศิริพา
 
 
ด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนไตยจงดลบันดาลให้ทุกๆท่าน ประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป.
********************************************************************
หมายเหตุ : อันเนื่องจากเกิดน้ำท่วมใหญ่ในประเทศไทย น้ำได้ไหลเข้าท่วมวัดสังฆทาน ในวันที่ 23 ตุลาคม 2554 เป็นเวลา 40 วัน จึงมีการเลื่อนเวลา การอัญเชิญหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์
ออกไป และ กำลังนัดหมาายที่จะมีการอัญเชิญหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ จำนวน 3 หน่อ ออกเดินทางจาก ประเทศศรีลังการ ในคืนวันเพ็ญเดือน 5 และมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ รุ่งเช้าของวันที่ 6 เมษายน 2555 : 07.30 น. [ Arrival Suvarnabhumi Airport ]
 
 
และจะมีการอัญเชิญหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ ไปปลูกที่วัดสังฆทานหนึ่งต้น และอีก 2 ต้นจะประดิษฐานไว้ในสถานที่บูชา หน้าเรือนไทย อันเป็นสถานที่ศักสิทธ์ เและจะนำไปปลูกที่เขื่อนมูลบน, วัดถ้ำกฤษณาธรรมาราม ในวันวิสาขบูชา เพื่อฉลองพุทธชยันตี พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้ครบ 2600 ปีพอดี..TV
จะมีพระมหาเถระ 3 รูป อัญเชิญ หน่อพระศรีมหาโพธิ์ เดิน..
 
 
 
.................