ภูมิ เวสัปปุริสานัง กตัญญูกตเวทิตา” ความเป็นคนกตัญญูกตเวทีคือพื้นฐานของคนดี
วัดสังฆทาน นนทบุรี : Wat Sanghathan Internationnal Medition Center THailand


กำหนดการทอดกฐินสามัคคี วัดสังฆทาน และ วัดสาขา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

กำหนดการทอดกฐินสามัคคี วัดสังฆทาน และ วัดสาขา
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

วันเสาร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
1. ตักบาตรเทโว วัดสังฆทาน ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
โทร.02-496-1242 Fax 02-496-1266
2. วัดศรีเจริญธรรม(หนองกระดาน) ตำบลกระบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท โทร.086-101-1868
3. วัดเขาภูคา ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 080-514-5769 ( 08.00 น. ตักบาตรเทโว 11.00 น. ทอดกฐิน )
4. ที่พักสงฆ์ดอยโตน หมู่ 6 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โทร.087-8749599

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗
1. วัดสังฆทาน ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
โทร.02-496-1242 Fax. 02-496-1266
2. วัดพุทธอุทยาน(ดอยอินทรีย์) ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร.081 366 8353

วันเสาร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗
1. วัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โทร.083-297-7800  ( เช้า )
2. ศูนย์ปฏิบัติธรรมวังน้าเขียว ตำบลวังหมี อำเภอวังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา โทร.084-733-6472 ( บ่าย )
3. วัดใน ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.089-055-6872
4. วัดเขาแตงอ่อน ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โทร.081-704-7105

วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗
1. วัดป่าภาวนาวิเวก ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โทร.081-948-1895
2. วัดป่าผาตาดธารสวรรค์ ตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-531-184
3. วัดบ้านพลับ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร.081-831-9196
4. วัดถ้าเขาวง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โทร.087-845-7163
5. สำนักปฏิบัติธรรมสวนป่า ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โทร.086-945-6716
6. ศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบน ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา  โทร.091 208 8536

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗
1. สานักป่าหิมวันวนาราม ตำบลหนองครอง ตาบลปกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โทร.090 910 7933
2. วัดบุ่งมะแลงน้อย(ป่าช้าบุ่งมะแลง) ตำบลบุ่งมะแลง กิ่งอำเภอสว่างวีรวงษ์ จังหวัดอุบลราชธานี โทร.087-257-6514

วันเสาร์ ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗
1. สานักสงฆ์ทำเนียบธรรม ตำบลบ้านทาเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.081 494 5354
2. สานักสงฆ์ถ้ำป่าเวฬุวัน ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย โทร.081 474 5007

วันอาทิตย์ ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗
1. วัดสังฆทานไทย-เยอรมัน เมืองเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี
2. วัดอุ้มผางธรรมาราม ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โทร.055 561 069
3. ที่พักสงฆ์ป่าลันวา ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โทร.081 578 8218 , 089 608 1908
4. ศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญฺโญ (สวนธรรมกิจสุนทร) ตำบลปากน้า อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โทร.084 425 0255 เช้า
5. สานักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคล(สนามชัย) ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร.086 760 4229 , 081 981 4664 (สมใจ) บ่าย
6. ที่พักสงฆ์เสาหิน ตำบลท่าฉนวน อาเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โทร.084 813 1384
7. ที่พักสงฆ์ป่าแดง ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.084 813 1384

วันเสาร์ ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
1. วัดต้นตาลโตน(อันธวันวิเวก) ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.086 185 8935
2. ที่พักสงฆ์ป่าช้าดงมะตาว ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.087 956 9145
3. วัดสองพี่น้อง ตำบลแพรกศรีราชา อาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท (หลวงพ่อโรจน์) โทร.081 342 9027
4. สำนักสงฆ์หลวงปู่สังวาลย์ เขมโก หมู่ 4 ตำบลดงรัง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี (พระอาจารย์อรุณ อายุวฑฺฒโก) โทร.084 623 0632

วันอาทิตย์ ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
1. วัดหลวงขุนวิน(ดอยหลวง) ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.081 951 2058
2. ที่พักสงฆ์เกาะผาสุข ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โทร.086-899-3125
3. ที่พักสงฆ์ศาลาธรรม แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ โทร.087-026-3305
4. วัดป่าหนองแฝก บ้านแฮ ตำบลคาขวาง อำเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี โทร.086 271 3914
5. วัดป่ามุจลินท์วิหาร เมืองพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย   ออกเดินทาง 30 ต.ค.57  ทอด 2 พ.ย.57  
     ทอดผ้าป่าวัดโภคัลพุทธวิหาร 8 พ.ย.57  9 พ.ย.57 เดินทางกลับ ปทท.
6. วัดป่าน้าตกเขมโก หมู่ 4 ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรีถ่ายทอดสดจากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ sbbtv999
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

ถ่ายทอดสด : สถานีวิทยุสังฆทานธรรม 24 ช.ม.

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱ 
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
⊰♥⊱วีดีโอ+คู่มือสวดมนต์แปลฉบับวัดสังฆทาน⊰♥⊱
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱


ขอเชิญร่วมจองที่นั่งรถร่วมงานกฐินสามัคคีประจำปี ๕๗
ณ.สำนักป่าหิมวันวนาราม สาขาวัดสังฆทาน ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองครอง ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗
หลังจากเสร็จงานกฐิน มีอีกงานบุญคือการร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมสรีระสังขารหลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม

    วัดสังฆทาน ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  โทร.02-496-1242 Fax 02-496-1266
1. วัดหนองบัว ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.032-654-329,089-117-2466
2. สำนักสงฆ์ถ้ำเวฬุวัน ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย โทร.081-474-5007
3. สำนักปฏิบัติธรรมบ้านจองคำ อำเภอโลหิต รัฐอรุณาจัล ประเทศอินเดีย
4. วัดศรีเจริญธรรม(หนองกระดาน) ตำบลกระบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท โทร.086-101-1868
5. วัดหลวงขุนวิน(ดอยหลวง) ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.081-951-2058
6. ที่พักสงฆ์เสาหิน ตำบลท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โทร.084-813-1384
7. วัดอุ้มผางธรรมาราม ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โทร.055-561-069
8. สำนักสงฆ์ทำเนียบธรรม ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.086-271-3914
9. ที่พักสงฆ์เกาะผาสุข ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โทร.086-899-3125
10.วัดถ้ำเขาภูคา ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
     โทร.080-514-5769  085-402-5109  087-864-5446
11.ที่พักสงฆ์ศาลาธรรม แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ ฯ โทร.087-089-2358 ,084-135-3817
12.วัดถ้ำกฤษณาธรรมาราม ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โทร.083-297-7800 (เช้า)
13.ศูนย์ปฏิบัติธรรมวังน้ำเขียว ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โทร.084-733-6472 (บ่าย)
14.วัดใน ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.089-055-6872
15.วัดเขาแตงอ่อน ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โทร.081-704-7105
16.วัดบุ่งมะแลงน้อย ตำบลบุ่งมะแลง กิ่งอำเภอสว่างวีรวงษ์ จังหวัดอุบลราชธานี โทร.087-257-6514
17.วัดป่าหนองแฝก บ้านแฮ ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โทร.081-104-5457
18.สำนักป่าเขื่อนมูลบน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
19.ธรรมสถานถ้ำเขาวง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โทร.087-845-7163
20.สำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าเขาพระครู ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โทร.086-945-6716
21.วัดป่าภาวนาวิเวก ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โทร.081-948-1895
22.วัดบ้านพลับ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร.081-831-9196
23.วัดธรรมชัยสิริมงคล(สนามชัย) ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร.086-760-4229 , 
     081-981-4664 (สมใจ)
24.ที่พักสงฆ์ป่าช้าดงมะตาว ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.087-956-9145
25.วัดต้นตาลโตน(อันธวันวิเวก) ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.086-185-8935 เวลา 11.30 น.
26.วัดป่าผาตาดธารสวรรค์ ตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-531-184
27.วัดพุทธอุทยาน(ดอยอินทรีย์) ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย โทร.081 366 8353
28.ศูนย์ปฏิบัติธรรมวังน้าเขียว ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โทร.084-733-6472
29.วัดเขาแตงอ่อน ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โทร.081-704-7105
30.ที่พักสงฆ์ป่าแดง ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โทร 084 813 1384
31.สำนักสงฆ์หลวงปู่สังวาลย์ เขมโก หมู่ 4 ต.ดงรัง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี (พระอาจารย์อรุณ อายุวฑฺฒโก) โทร.084 623 0632
32.วัดป่าน้ำตกเขมโก หมู่ 4 ต.วังคัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
33.วัดป่าหนองแฝก บ้านแฮ ต.คาขวาง อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี โทร.086 271 3914
34. ที่พักสงฆ์ป่าลันวา ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โทร.081 578 8218 , 089 608 1908
35.วัดสองพี่น้อง ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท (หลวงพ่อโรจน์) โทร.081 342 9027
36. ห้วยช้างเผือก   จ.หนองคาย
37. วัดทรัพย์สมบูรณ์1.วัดป่ามุจลินท์วิหาร ตำบลพุทธคยา จังหวัดคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
2.วัดโภคัลพุทธวิหาร กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย
3.วัดสังฆทานไทย-เยอรมัน กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี