จดหมายจาก พระอธิการสนอง กตปุญโญ ถึงท่านนายกรัฐมนตรี
ถึงท่านนายกรัฐมนตรี (สมัยที่เป็น กทช.)
อาตมภาพ พระอธิการสนอง กตปุญโญ เจ้าอาวาสวัดสังฆทาน ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเขียนจดหมายเพื่อขอความ
อนุเคราะห์จากท่านนายกรัฐมนตรีทางด้านพุทธศาสนาเรื่องเกี่ยวกับวิทยุชุมชน ที่ทางภาครัฐได้ตั้งธงว่าจะต้องออกกฎหมายโดยใช้ชื่อวิทยุชุมชน
นับว่าเป็นการตัดรอนต่อการเผยแผ่ธรรมะทั้งทางตรงและทางอ้อม 01
ฉะนั้น อาตมาจึงเจริญพร เพื่อท่านนายกทราบว่าบทบัญญัติกฎหมายวิทยุชุมชนนั้น
ไม่เปิดโอกาสให้พระพุทธศาสนาเผยแผ่ธรรมะเพื่อออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศไทยได้ เพราะกฎหมายมีบทบังคับมาตราที่จะต้องทำตาม โดยมี
ข้อจำกัดในการกระจายเสียงส่งคลื่นไปในต่างจังหวัด อาตมาพิจารณากฎหมายที่จะออกมาควบคุมวิทยุชุมชนแล้ว รู้สึกมีผลกระทบต่อศาสนาโดยจงใจ
และหลีกเร้นไม่ได้ อาตมาจึงเห็นว่ากฎหมายวิทยุชุมชนควรมีไว้สำหรับบังคับใช้กับคลื่นวิทยุ เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง พูดจาพาดพิงให้
รัฐบาลเกิดความเสียหายหรือทำลายชาติหรืออย่างใดอย่างหนึ่งจึงควรจะเป็นวิทยุชุมชนเพื่อง่ายต่อการควบคุมของภาครัฐ
วิทยุสังฆทานธรรมนั้นเป็น
คลื่นที่จรรโลงพระพุทธศาสนา ออกอากาศตลอด๒๔ ชั่วโมง เป็นคลื่นสีขาวที่เป็นที่พึ่งทางใจของมวลชนทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง
ซึ่งทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขในสังคมของคนไทย ตามหลักของชาวพุทธที่พัฒนาแล้วไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง เป็นที่ต้องการของมวลชนที่รักความ
สงบและแสวงหาความสงบทางด้านจิตใจ ได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมตามกาลอันเหมาะสมของแต่ละบุคคล
ปัจจุบันคลื่นวิทยุสังฆทานธรรมมีผู้ฟังเป็นจำนวนมากทั่วประเทศ จากจดหมายการติดต่อและการเข้าร่วมกิจกรรมของทางวัดจะเห็นได้จากการที่คนไทย
ทั่วโลกได้เข้ามาชมอินเตอร์เน็ตของทางวัดเป็นล้านๆ คน เป็นการเผยแผ่ศาสนาที่ใช้ระยะเวลาสั้น และลงทุนน้อยแต่ได้ผลมาก ทำให้การใช้คลื่นวิทยุ
ในการกระจายเสียงจึงต้องใช้คลื่นความถี่ที่มีกำลังแรงกว่าของชุมชนที่มีการส่งกระจายเสียงโดยทั่วไป ดังนั้นกฎหมายเกี่ยวกับวิทยุชุมชนไม่ตรงตาม
วัตถุของประชาชน ผู้ที่ได้พึ่งพิงพระพุทธศาสนาในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันและอนาคตอันกว้างไกล ฉะนั้น จึงขอเจริญพรว่ากฎของวิทยุชุมชนไม่เหมาะ
ที่จะเป็นวิทยุที่จะรองรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ที่ต้องกระทำงานใหญ่ วิทยุชุมชนเป็นการทำที่มีวงจำกัด กระจายเสียงแคบมาก จึงไม่เหมาะกับการ
เผยแผ่วิทยุไปสู่แดนไกล กฎหมายนี้จึงส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อการทำงานด้านศาสนา วิทยุชุมชนเป็นกฎหมายพายเรือในอ่างเผยแผ่ศาสนาให้กว้างไกลไม่ได้

เจริญพร อาตมาภาพจึงได้ประชุมคณะกรรมการร่วมกับทางหลวงตามหาบัว พระธรรมวิสุทธิมงคล ได้ประชุมร่วมกันเพื่อหาทางแก้ไขกฎหมายวิทยุชุมชน
เจริญพร อาตมภาพ มีความเห็นว่าควรจัดวิทยุพระพุทธศาสนาเป็นวิทยุภาคพิเศษ โดยควรมีการตราพระราชบัญญัติอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา
ซึ่งมีสาระสำคัญประการหนึ่งที่รวมถึงการส่งเสริมให้วัด สมาคม และมูลนิธิทางพระพุทธศาสนา สามารถทำการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางวิทยุ โทรทัศน์
และสื่อโทรคมนาคมอื่น เป็นการเฉพาะไว้ด้วย ดังเช่นในขณะนี้อาตมาต้องทำวิทยุทั้งสองภาษา ทั้งภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษเพื่อให้ธรรมะของ
พุทธเจ้ากว้างไกลไร้พรมแดน การจัดทำอินเตอร์เน็ตและวิทยุของสังฆทานธรรม ต้องพัฒนาเป็นคลื่นขาวของชาวโลก ชาวต่างประเทศก็มีทุกข์มาก คลื่น
ของสังฆทานธรรมจึงเป็นคลื่นขาวของชาวพุทธ มีจุดมุ่งหมายที่ต้องการจะทำเครือข่ายให้เชื่อมกันได้ทั่วประเทศ และยังมีโครงการต่อเนื่องที่ทำเครือข่าย
ไปอีกหลายประเทศ โดยขยายให้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่เป็นสากล คือภาษาอังกฤษ เนปาล ฮินดี้ จีน และภาษาอื่นๆ อีก

เจริญพร อาตมาเห็นว่าควรเผยแผ่ธรรมะให้แก่ชาวต่างประเทศซึ่งทำให้โลกเป็นสุขสงบร่มเย็นได้ เจริญพร การสื่อสารของโลกไร้พรมแดนแล้วไม่ควรจะ
ปิดกั้นการเผยแผ่เรื่องของศาสนา เพราะศาสนาพุทธนั้นคนทั่วโลกได้รู้จักพระพุทธเจ้ามากมาย เพราะฉะนั้นควรจะยกย่องวิทยุประเทศไทยให้เป็นวิทยุ
ธรรมะอินเตอร์ ซึ่งจะกลายเป็นนโยบายของนายกรัฐมนตรีอินเตอร์ที่จะนำความร่มเย็นมาสู่ชาวพุทธ ซึ่งมีคนรู้จักกันไปทั่วโลก ซึ่งไม่มีใครได้คิดทำมาก่อน
นอกจากพระเจ้าอโศกมหาราช

เจริญพร อาตมาเห็นว่าวิทยุไทยยังไม่กว้างไกล ซึ่งต่างจากวิทยุของอเมริกาและอังกฤษ เขามีบริษัทจดทะเบียนทำวิทยุในอเมริกาจดทะเบียนเป็นซีเอ็นเอ็น
และในอังกฤษจดทะเบียนเป็นบีบีซี ทั้งข่าวดีข่าวร้ายก็รับรู้กันทั่วโลก ทำให้คนทั้งโลกรู้จักวอยซ์ออฟอเมริกาและอังกฤษได้ดีกว่าประเทศอื่น นี่คือการแสดง
ออกซึ่งวิสัยทัศน์ของผู้นำ ไม่กลัวอำนาจของใครครอบงำทางการเมืองและกฎหมายสากลได้

ฉะนั้น อาตมภาพเห็นท่านนายกเป็นคนหนึ่งที่มีวิสัยทัศน์ของคนรุ่นใหม่ที่สายตากว้างไกล อาตมภาพมีความตั้งใจมานานกว่า ๓๐ ปีแล้วว่า ถ้ามีรัฐบาลที่มี
วิสัยทัศน์กว้างไกลก็คงจะมองเห็นประโยชน์ของสื่อธรรมะที่จะสร้างเสาครอบคลุมโลกที่จะได้รับฟังธรรมะซึ่งเป็นเนื้อหาสาระที่เป็นสัจจธรรมดับทุกข์ดับ
ร้อนใจชาวโลก อาจจะดีกว่าฟังเพลงและรับฟังข่าวทั่วๆ ไป ธรรมะจะเป็นเครื่องผูกความเข้าใจ และความรักความสามัคคีให้กับชาวโลกซึ่งรับฟังธรรมะ
เกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เจริญพร อาตมภาพมองเห็นว่าวิทยุเราไม่ควรจะให้คำจำกัดความคำนิยามของคำว่าเพื่อชุมชนเท่านั้น ซึ่งมันจะแสดงถึงวิสัยทัศน์ของผู้นำโลกที่ไม่กว้างไกลเลย
เจริญพร อาตมภาพมองเห็นว่าวิทยุของวัดสังฆทานนั้นได้ก้าวไปไกลแล้ว เกินกว่าที่จะมาเป็นวิทยุชุมชนซึ่งเครื่องส่งความแรงอยู่เพียง ๓๐ วัตต์ เสาสูงเพียง ๓๐ เมตร
เจริญพร วิทยุสังฆทานธรรมเป็นวิทยุที่มีคนฟังหลายประเทศ ได้แก่ประเทศลาวก็เห็นฟังกันได้ตั้งแต่เมืองหลวงเวียงจันทน์ เพราะมีเสาวิทยุตั้งที่หนองคาย
มีผู้ฟังกันมาก ที่นครพนมก็มี เมืองคอมมู่นก็รับฟังได้ ที่จำปาศักดิ์ก็มีผู้รับฟังกันได้เพราะถ่ายทอดจากอำเภอสว่างวีรวงศ์ ทำให้ประเทศลาวมีการรับฟังกัน
มากขึ้น ทุกวันนี้ที่ทางประเทศมาเลเซียรับฟังได้ที่รัฐกลันตันซึ่งเป็นคนไทยพลัดถิ่น ที่ฟังกันมากจากการตั้งเสาอากาศที่สุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาสและปัตตานี
เจริญพร อาตมามีจุดประสงค์ที่จะทำวิทยุภาคภาษาอังกฤษเพื่อเผยแผ่แนวปฏิบัติ สติปัฏฐาน ๔ ในอนาคตจะมีผู้ฟังทั้งในและต่างประเทศขึ้นมากมาย ฉะนั้น
อาตมาจึงคิดการณ์ไกลว่าประเทศไทยจะเป็นผู้นำในเรื่องการเผยแผ่ธรรมะไปทั่วโลกอย่างไม่ต้องสงสัย ในเมื่อมีนายกผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลก็จะทำให้โลก
ใบนี้ได้รุ้จักประเทศไทยและเข้าใจในศาสนาพุทธอย่างกว้างขวาง ได้อาศัยบารมีท่านนายกเป็นผู้อุปถัมภ์ยกย่องพระพุทธศาสนา โดยอาศัยสื่อเป็นเครื่องมือ
เชื่อมโยงโลกใบนี้ให้เกิดสันติภาพได้ในไม่ช้าเลย

เจริญพร อาตมภาพมีความเห็นว่าวิทยุสังฆทานธรรมควรจะเป็นวิทยุของปวงชนชาวอาเซียน ซึ่งเหมาะที่จะใช้คำว่าวิทยุเสียงธรรมอาเซียน (Asian Intenational
Voice of Dhamma) อาตมาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านนายกรัฐมนตรี จะพิจาณาและช่วยเกื้อหนุนพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นกรณียกิจที่สำคัญของรัฐบาลในการ
จรรโลงความสงบสุขของมวลชนและชาวโลกอย่างยั่งยืน ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลเป็นเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของท่านและคนไทยทุกคน
อาตมาขออนุโมทนาในจิตอันเป็นกุศลของท่านนายกรัฐมนตรี ในการขวนขวายทำความดีงาม ในด้านความเพียร ในการปฏิบัติที่ชอบ ขออำนาจแห่งคุณ
พระศรีรัตนตรัยปกปักคุ้มครองท่านนายกและครอบครัวให้มีความสุขความเจริญ และให้ท่านได้ประสบผลสำเร็จทุกประการในการปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์
ต่อประเทศชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ตลอดไป

ขอเจริญพร พระอธิการสนอง กตปุญโญ
เจ้าอาวาสวัดสังฆทาน
(ภาพถ่ายเอกสารประกอบ ลายเซ็นหลวงพ่อสนอง )
จดหมายลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๒
 
 
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
ถ่ายทอดสดจากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ sbbtv999

ถ่ายทอดสดทีวีจอจัมโบ   ถ่ายทอดสดทีวีจอใหญ่   ถ่ายทอดสดทีวีจอกลาง   ถ่ายทอดสดทีวีจอเล็ก

จดหมายจากพระอธิการสนอง กตปุญโญ ถึงท่านนายกรัฐมนตรี

ข่าวอัปเดททุกวัน Facebook

001.The Life of Buddha: (BBC):   01**สาธุ ที่ได้เห็นภาพ ทำให้เกิดมงคล   02**ประวัติพระพุทธเจ้า พุทธศาสดา HD

http://www.facebook.com/buddhodhammo ** http://www.facebook.com/dito.surin ** http://www.facebook.com/dhitinard.cintamani

http://www.facebook.com/rinnada.methabudhichart

สังฆทานนิวส์ สารนำแสงแห่งชีวิต

http://www.fm8925.net

 
. 
 
https://sites.google.com/site/dhamma999net/04
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
( ไม่นุ่งกางเกงขาสั้น หรือนุ่งห่มไม่สุภาพ เข้าวัด )
 
Subpages (1): 01