ภูมิ เวสัปปุริสานัง กตัญญูกตเวทิตาความเป็นคนกตัญญูกตเวทีคือพื้นฐานของคนดี"
วัดสังฆทาน นนทบุรี : Wat Sanghathan Internationnal Medition Center THailand
ถ่ายทอดสดทีวีจอใหญ่ ถ่ายทอดสดทีวีจอกลาง
ชมถ่ายทอดสดจากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV999 ตลอด 24 ชั่วโมง
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

ถ่ายทอดสด : สถานีวิทยุสังฆทานธรรม 24 ช.ม.

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
กำหนดการขอบรรพชา – อุปสมบท วันมาฆบูชา (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓)
วันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

*************************************************

ข้อควรปฏิบัติและสิ่งที่ควรรู้ก่อนมาบรรพชา/ อุปสมบท

1. ก่อนมาสมัคร ควรสะสางงานหรือธุระกิจการงาน หรือกิจการต่างๆให้เรียบร้อยเสียก่อน
เมื่อมาบวชแล้วไม่อนุญาตให้ลาศีลออกไปทำกิจธุระต่างๆ หรือออกนอกวัดอีกโดยเด็ดขาด 
ยกเว้นครูบาอาจารย์ใช้ทำธุระภายนอกวัด หรือจำเป็นจริงๆให้แจ้งพระพี่เลี้ยงก่อน

2. ต้องมาสมัครในวันและเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น หากมาสมัครหลังจากวันที่กำหนดจะต้องให้รอรุ่นต่อไป
หรือจะสมัครใจบวชเป็นผ้าขาวสร้างบารมีก่อนก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจ
ของคณะพระพี่เลี้ยง พร้อมเอกสารที่ครบถ้วน

3. ต้องมาโกนหัวบวชเป็นผ้าขาวหรือนาคถือศีล 8 ก่อนตามระยะเวลาที่กำหนด 
(ถ้าไม่มีใบลางาน ต้องมาก่อนอย่างน้อย 1 เดือน มีใบลางานอย่างน้อย 15 วัน)

4. ควรที่จะขอขมาลากรรมกับบิดามารดาครูอาจารย์ผู้มีพระคุณผู้ที่เคยเลี้ยงดูผู้ที่เราเคยร่วมเกินกันและกัน
ให้อโหสิกรรมกันให้เรียบร้อย อย่าให้เป็นกรรมต่อกัน

5. เมื่อมาเป็นผ้าขาว จะต้องฝึกฝนตนอย่างหนัก เพื่อลดทิฏฐิมานะ จะต้องปฏิบัติตาม 
และเชื่อฟังพระพี่เลี้ยงอย่างเคร่งครัด ต้องเคารพครูบาอาจารย์อยู่เป็นนิจ ถ้าปฏิบัติตามไม่ได้ 
หรือยังไม่เข้าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จะต้องให้ฝึกฝนอบรมต่อไปอีก โดยอาจจะพิจารณาให้เป็นเณรหือเป็นผ้าขาวต่ออีก
ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหมู่คณะและพระพี่เลี้ยง

6. ญาติของผ้าขาวไม่ควรมาเยี่ยมบ่อยจนเกินควร และควรให้เขาสมัครใจบวชด้วย จิตศรัทธาของตัวเอง โปรดอย่าชักนำ

7. ห้ามมิให้ญาติเอาสิ่งของที่ไม่ได้รับอนุญาติ มาให้ผ้าขาวไว้ใช้ เช่น เงิน หนังสือต่างๆ วิทยุCD โทรทัศน์ โทรศัพท์ คอมฯ เป็นต้น

8. ห้ามมิให้ญาตินำอาหารหรือปานะและของใช้ต่างๆ ที่เกินความจำเป็น มาเก็บหรือแอบใช้ในที่พักส่วนตัว
ให้ใช้เป็นส่วนกลาง ถ้าญาตินำมาให้ พึงถวายเป็นของกลางสงฆ์ เพื่อให้ทุกคนมีส่วนได้ใช้เหมือนกัน


 

  
กำหนดการขอบรรพชา – อุปสมบท วันพ่อแห่งชาติ
(ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖) วันศุกรที่  ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
**************************************************
*   บุคคลทั่วไป / ผู้ที่ว่างงาน / ทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงาน (งานส่วนตัว)
หรือเพิ่งสำเร็จการศึกษา เปิดรับสมัครบวชตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และวันสุดท้ายที่
รับสมัครพร้อมทั้งปลงผมเป็นผ้าขาวอยู่วัดคือวันอังคารที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
( ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย ๓๐ วัน )
*   ผู้ที่ทำงาน เช่น ข้าราชการ  รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชนต่างๆรวมถึงนักศึกษา
ที่ต้องลาบวช มีระยะเวลาบวชน้อย ต้องมีใบอนุญาตลางานมาแสดง  สมัครบวช
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และวันสุดท้ายที่รับสมัครพร้อมทั้งปลงผมเป็นผ้าขาวอยู่วัด
คือวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ( ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย ๑๕ วัน )
- เอกสารที่ใช้ในการสมัครบวช คือ
๑.     สำเนาบัตรประชาชน ๑ ฉบับ (นักศึกษาที่ยังไม่จบการศึกษา แนบบัตรนักศึกษา)
๒.     สำเนาทะเบียนบ้าน  ๑ ฉบับ
๓.     สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อในเอกสารต่างๆที่ยื่นไม่ตรงกัน)
๔.     ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงาน เช่น ข้าราชการ  รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชนต่างๆ
๕.      รูปถ่าย ๑ นิ้วครึ่ง ๒ ใบ ( ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน )
๖. ใบรับรองแพทย์ แสดง (๑) ผลตรวจสุขภาพ  (๒) ผลตรวจเลือด HIV
และ  (๓) สารเสพติด  (๔) ไวรัสบีตับอักเสบ(ตรวจไม่เกิน  ๑ เดือน)
๗.     สำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง ๑ ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์

สมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารที่ครบถ้วน บนอุโบสถแก้ว วัดสังฆทาน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สังฆทานนิวส์  ๐๒ ๔๙๖ ๑๒๖๖ สถานีวิทยุสังฆทานธรรม  ๐๒ ๔๔๓ ๐๓๔๑-๒
สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ  ๐๒ ๔๙๖ ๑๑๖๐-๖
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

 

 
ċ
Dhitinard Dhammaj,
Jan 10, 2013, 12:39 AM