ส่งรายชื่อกรรมการกฐินปี 2555-ทางไปรษณีย์
 
 
 ส่งรายชื่อกรรมการกฐินปี 2555-ทางไปรษณีย์
 
ท่านที่มีความประสงค์ที่จะจองสายกฐิน
ส่งรายชื่อกรรมการกฐินทางไปรษณีย์ หรือส่งด้วยตนเอง
ประกอบด้วยประธาน รองประธาน กรรมการ ไปที่ :-
แม่ชีสมศรี แซ่‚โง้ว วัดสังฆทาน ตำบลบางไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
วงเล็บมุมซองว่า “สายกฐิน”
ส่งทาง Fax : 02-496-1243, 02-447-1766
ส่งทาง E-mail :
katin2553@gmail.com
 
กรุณาระบุจำนวนซองกฐินที่ต้องการรับ
พร้อมทั้งระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ผู้รับ
กรุณาส่งรายชื่อ ก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2555
เพื่อทางวัดจะได้พิมพ์ซองฎีกา
พร้อมประทับตราวัด แล้วส่งกลับไปถึงท่าน