"เนื้อนาบุญ"
" .. ศีล ก็เป็นเนื้อนาบุญอันหนึ่ง สมาธิ ก็เป็นเนื้อนาบุญอันหนึ่ง
ปัญญา ก็เป็นเนื้อนาบุญอันหนึ่ง ทาน ก็เป็นเนื้อนาบุญอันหนึ่ง
***ทั้งนักบวชและฆราวาสผู้บําเพ็ญตามนี้จัดว่า "เป็นผู้บําเพ็ญตนให้เป็นเนื้อนาบุญของตน"
วันนี้บําเพ็ญ วันหน้าก็บําเพ็ญ ไม่ลดละในเนื้อนาบุญของตน จนสามารถทําศีล
ทําสมาธิ ทําปัญญาให้สมบูรณ์ขึ้น แล้วก็กลายเป็นความร่มเย็นแก่ตนอย่างเต็มที่
***เมื่อมีความเพียรบําเพ็ญตนให้เป็นเนื้อนาบุญของตนได้แล้ว ก็สามารถเป็นเนื้อนาบุญ
คือให้ความร่มเย็นแก่ประชาชนได้เช่นเดียวกัน แนวทางขององค์สมเด็จ
พระผู้มีพระภาคเจ้า และสาวกอรหันต์ ท่านได้ดําเนินมาอย่างนี้ทั้งนั้น .. "
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱ ⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱ ⊰♥⊱
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱ ⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱ 
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱ ⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱ ⊰♥⊱
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱  
ภาพอดีตหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน มารับผ้าป่าช่วยชาติที่ ลานธรรม วัดสังฆทาน
โดยมีหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ เดินจากโรงพิมพ์เก่ามาร่วมพิธีด้วย ( ๒ เมษายน ๒๕๔๓ )

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱


 สาธุที่ได้เห็นภาพอันเป็นสิริมงคล
ภาพอดีตหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน มารับผ้าป่าช่วยชาติที่ ลานธรรม วัดสังฆทาน
โดยมีหลวงปู่บุญฤทธิ์ ปณฺฑิโตและหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ ร่วมพิธีด้วย ( ๖ เมษายน ๒๕๔๗)

ท่านที่มีความประสงค์ที่จะจองสายกฐิน
ส่งรายชื่อกรรมการกฐินทางไปรษณีย์ หรือส่งด้วยตนเอง
ประกอบด้วยประธาน รองประธาน กรรมการ ไปที่ :-
แม่ชีสมศรี แซ่‚โง้ว วัดสังฆทาน ตำบลบางไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
วงเล็บมุมซองว่า “สายกฐิน”
ส่งทาง Fax : 02-496-1243
ส่งทาง E-mail : katin2553@gmail.com
 
กรุณาระบุจำนวนซองกฐินที่ต้องการรับ
พร้อมทั้งระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ผู้รับ
กรุณาส่งรายชื่อ ก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2555
เพื่อทางวัดจะได้พิมพ์ซองฎีกา
พร้อมประทับตราวัด แล้วส่งกลับไปถึงท่าน