โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดสังฆทาน
หลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร จำนวน ๑ ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง จำนวน ๑ ฉบับ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาสูติบัตรผู้สมัคร จำนวน ๑ ฉบับ
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครองจำนวน ๑ ฉบับ

ข้อที่ควรต้องรู้ก่อนบวชผ้าขาวที่จะบรรพชาเป็นสามเณร
1. ผ้าขาวควรมีอายุตั้งแต่ ๑๐ ปีขึ้นไป ช่วยเหลือตัวเองได้ (สามารถอาบน้ำ ซักผ้าได้ด้วยตนเอง)
2. ต้องมาบวชผ้าขาวถือศีล ๘ ก่อนบรรพชาในวันรับสมัคร
3. จะมีพิธีบรรพชาหมู่พร้อมกันใน วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.
4. บวชแล้วจะต้องเชื่อฟังพระพี่เลี้ยง หากไม่ปฏิบัติตาม ต้องให้ลาสิกขา
5. ไม่ควรบังคับให้บุตรหลานมาบวช ควรให้เป็นไปตามความสมัครใจ และศรัทธา
6. ระหว่างบวชผ้าขาวห้ามใช้เงิน หรือเดินซื้อของทั้งในและนอกบริเวณวัด
7. ไม่ควรมาเยี่ยมบุตรหลานจนบ่อยเกินควร เพราะจะทำให้ผ้าขาวไม่สงบ ไม่มีเวลาปฏิบัติ
8. ไม่อนุญาตให้นำหนังสือการ์ตูน เครื่องเล่นเกมส์ วิทยุเครื่องเล่นเทป เข้ามาในเขตการอบรม
9. จะมีพิธีการลาสิกขาพร้อมกันใน วันอาทิตย์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐
10. ผู้ปกครองควรมารับเด็กในวันลาสิกขาพร้อมเครื่องแต่งกายสำหรับผลัดเปลี่ยนหลังจากลาสิกขาแล้ว

เผยแพร่เมื่อ 29 มี.ค. 2016
สามเณรภาคฤดูร้อน วัดสังฆทาน 2559 ตอนที่1
.
.

]http://www.sbbtv999.tv/tvonline/ (รับชมได้ทาง notebook,pc)
App Store sbbtv999 ดาวโหลด รับชมได้ทางโทรศัพย์

งานบุญ วัดสังฆทาน * ฟังเสียงถ่ายทอดสด วิทยุสังฆทานธรรม *