⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
เอาคุณธรรมนำการเมือง ชาติจึงจะไปรอด
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
ปิยวาทกรรม
** เชื่อมั่นหลักคุณธรรมนำการเมือง นักการเมืองต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินงานการเมือง**
.
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
พบกันในรายการ "บอกกล่าวเล่ากรรม" ทางสถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ SBBTV999 (ดาวเทียมจานดำ) อังคารนี้เวลา 16.30-18.00 น.
.
หรือทาง www.sbbtv999.tv     sbbtv999.com    https://sites.google.com/site/sbbtv999
.


 ข่าวงานบุญ...ต่อ...

หน้าแรก...     หน้าต่อไป...


ข้อมูลจาก
https://www.facebook.com/radio89.25.
พุทธศาสนิกชนทุกท่าน..สามารถชมรายการธรรมะผ่านช่องโทรทัศน์ SBBTV999
วัดสังฆทาน ผ่านกล่องสัญญาณดังต่อไปนี้
                                กล่อง LEOTECH ช่อง 133 ทุกรุ่น ที่รองรับ Brig key
กล่อง IDEASAT ช่อง 252
               กล่อง DYNASAT ช่อง 241 รุ่นกาแล็คซี่
                      กล่อง SUN BOX ช่อง 243 ใช้กล่องบอลโลก
       กล่อง gmm ช่อง 356
กล่องเก่า             ช่อง 231
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
การคบบัณฑิตนั้นนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองสวัสดีทั้งในชาตินี้และชาติหน้า
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
ขอเชิญสาธุชนร่วมบริจาคทองคำ หรือบริจาคเพื่อซื้อทองคำปิดองค์หลวงพ่อโต ซึ่งยังต้องใช้ทองอีกจำนวนมาก
หลวงพ่อโตเป็นพระประธานในอุโบสถวัดสังฆทาน สร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย และวัดสังฆทานถูกปล่อยให้ร้างมานาน จนที่ดินถูกชาวบ้านยึดครอง
คงเหลือแต่ที่ดินที่อุโบสถตั้งอยู่ประมาณ 1 ไร่ ต่อมาเมื่อปี 2517 หลวงพ่อสนองเริ่มเข้ามาใช้เป็นสถานที่เผยแพร่พระศาสนา เมื่อชาวบ้านอันประกอบไปด้วย
สาธุชนที่อยู่ทั้งใกล้และไกล มีศรัทธาบริจาคทรัพย์ซื้อที่ดินขยายออกไป เนื่องจากมีญาติโยมเข้ามาบวช รักษาศีล ฟังธรรมเป็นจำนวนมาก
และมีสาธุชนเดินทางมาทำบุญ ปฏิบัติธรรมทุกวัน การบูรณะองค์หลวงพ่อโตซึ่งเป็นปูน มีหลายครั้ง จนมีโยมมาถวายเงินขอให้หุ้มองค์พระด้วยทองแดง
ทาสี และปิดทอง ส่วนพระเศียรลงมาถึงพระศอเป็นทองคำ จนมาหุ้มทองทั้งองค์ แต่ยังขาดทองบางส่วนดังในภาพถ่าย จึงบอกบุญดังกล่าว

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
"ภูมิ เวสัปปุริสานัง กตัญญูกตเวทิตา” ความเป็นคนกตัญญูกตเวทีคือพื้นฐานของคนดี"
อาทิ สีลํ ปติฏฺฐา จ กลฺยาณานญฺจ มาตุกํ
ปมุขํ สพฺพธมฺมานํ ตสฺมา สีลํ วิโสธเย

ศีลเป็นเบื้องต้น เป็นที่ตั้ง และเป็นบ่อเกิดของคุณความดีทั้งหลาย
เป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวง
เพราะฉะนั้น พึงชำระศีลให้บริสุทธิ์

ขุ.เถร.สีลวเถรคาถา ข้อ ๓๘๗, มจร.ข้อ๖๑๒
sbbtv999   วัดสังฆทาน : Wat Sanghathan Meditation Center : หลวงพ่อไพรินทร์ สิริวัฑฒโน

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
⊰♥⊱ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา.⊰♥⊱
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
สื่อสารมวลชนรู้ใหมว่าประเทศไทยมี
"ภูมิ เวสัปปุริสานัง กตัญญูกตเวทิตา” ความเป็นคนกตัญญูกตเวทีคือพื้นฐานของคนดี"

ศีลเป็นเบื้องต้น เป็นที่ตั้ง เป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลาย
เป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวง
เพราะฉะนั้น พึงชำระศีลให้บริสุทธิ์
อาทิ สีลํ ปติฏฺฐา จ กลฺยาณานญฺจ มาตุกํ
ปมุขํ สพฺพธมฺมานํ ตสฺมา สีลํ วิโสธเย
ขุ.เถร.สีลวเถรคาถา ข้อ ๓๘๗, มจร.ข้อ๖๑๒
สังฆทานนิวส์ รวมทุกฉบับ     กระแสธรรม

แสดงธรรมเรื่อง "อานิสงส์ของศีล" : โดย  พระอาจารย์ไม อินทสิริ และ พระอธิการจรัญ ทักขญาโณ

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดสังฆทานปี 2557 - 1 ( ชม วีดีโอเพิ่มเติม... )
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱ 
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
 ⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

.

.

.

.

 

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱เราจะเดินธรรมยาตราครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย...pdf⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱This will be my last Dhamma Yarta Walking Pilgrimage...pdf⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱หนังสือ:ธรรมยาตราครั้งที่ 4 สู่ถ้ำมหัศจรรย์แดนพุทธภูมิ...pdf⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

 ⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱หนังสือ:ธรรมยาตราครั้งที่ 4 สู่ถ้ำมหัศจรรย์แดนพุทธภูมิ...jpg⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

⊰♥⊱Dhamma Yarta IV - Journey to Wonder Caves in the Land of Buddhism...pdf⊰♥⊱

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱ Biography of Luang Phor Sanong Katapunyo ⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
.

 .
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱ ⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

หนังสือพิมพ์สังฆทานนิวส์ ทุกฉบับ

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱ ⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱ 

⊰♥⊱ธรรมยาตรา ครั้งที่5 ได้เริ่มออกเดินทางเมื่อ 20 ธันวาคม 2556 - 2 กุมภาพันธ์ 2557⊰♥⊱ 
ดำเนินรอยตามพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนอง กตปุญฺโญ  อ่านต่อ........

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱ ⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱ 
กระดาษเนื้อดี หนา 252 หน้า  หน้าปกและรูปเล่มสวยงามมาก
ช่วยค่ากระดาษและค่าพิมพ์ เล่มละ 100 บาท
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
 
 
 
 
 
.

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
 
อัญมณีที่ญาติธรรมได้นำมาบูชา บรรจุไว้ในดอกบัวทองคำ ( 5 ) :: http://www.youtube.com/watch_popup?v=kgftgulctpg
 
พิธีอัญเชิญดอกบัวทองคำ ขึ้นประดิษฐานบนยอดฉัตร http://www.youtube.com/watch_popup?v=GNefFE4SLJk
  
อัญมณีที่ญาติธรรมได้นำมาบูชา บรรจุไว้ในดอกบัวทองคำ ( 1 ) :: http://www.youtube.com/watch_popup?v=bBRY3SvFy_g
 
อัญมณีที่ญาติธรรมได้นำมาบูชา บรรจุไว้ในดอกบัวทองคำ( 2 ) :: http://www.youtube.com/watch_popup?v=HiPJgA1qNQ8
 
อัญมณีที่ญาติธรรมได้นำมาบูชา บรรจุไว้ในดอกบัวทองคำ( 3 ) :: http://www.youtube.com/watch_popup?v=P_PC7rTkldw
 
อัญมณีที่ญาติธรรมได้นำมาบูชา บรรจุไว้ในดอกบัวทองคำ( 4 ) :: http://www.youtube.com/watch_popup?v=rhqXLOqbkCM
 
อัญมณีที่ญาติธรรมได้นำมาบูชา บรรจุไว้ในดอกบัวทองคำ ( 5 ) :: http://www.youtube.com/watch_popup?v=kgftgulctpg
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

 

คู่มือสวดมนต์แปลเล่มนี้ น่าจะใช้สวดกันมากที่สุดในปัจจุบัน
คู่มือสวดมนต์แปลเล่มนี้มีประโยชน์มากเพราะต้องนำติดตัวไปสวดทุกครั้งจนกว่าจะจำได้ 

.

กระดาษเนื้อดี หนา 252 หน้า  หน้าปกและรูปเล่มสวยงามมาก
ช่วยค่ากระดาษและค่าพิมพ์ เล่มละ 100 บาท
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
fm8925.net  sbbtv999.com  sbbtv999.tv   sanghathan.net

แม่ชีสมศรี : หมายเลขโทรศัพท์ 02 496 1240 , 02 496 1242
หรือติดต่อที่ ป้าเล็ก : หมายเลขโทรศัพท์ 081 829 7243
และ คุณแอ๊ด : 08-1929-0246


 
083 904 14เoย : LP S

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
 
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱ข่าวอัปเดทใน Facebook

http://www.facebook.com/events/434889919936969/.

http://www.facebook.com/วิทยุสังฆทานธรรม/586905781322691?fref=ts 

http://www.facebook.com/kay.montakan ** http://www.facebook.com/sanghathannews 

http://www.facebook.com/sanghathan/ * http://www.facebook.com/ธรรมะสว่างใจ หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ

http://www.facebook.com/sanghathannews ** http://www.facebook.com/dito.surin *

* http://www.facebook.com/dhitinard.cintamani  https://www.facebook.com/Aromdee.Rinnada  

  https://www.facebook.com/radio89.25 = สวดพระอภิธรรม หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ   http://www.facebook.com/PrachasamphanthKhawsar 

  https://www.facebook.com/profile.php?id=100002759363962&fref=ts  = บุญส่ง รัตนพงค์

https://www.facebook.com/watsanghathan.thaigerman     https://www.facebook.com/Watpamujalin


https://www.facebook.com/pages/สังฆทานธรรม-คลื่นขาวจากชาวพุทธ/628268230534409 

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ( วัดพิชยญาติการาม ) องค์ประธานฝ่ายสงฆ์ เริ่มพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์กตปุญโญนุสรณ์

  
 

.

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
.

14.ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม   15.ประวัติพระอาจารย์ มั่น

 "อุปลมณี"


⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ( คำขวัญวันเด็ก ปี2557 )
sites.google.com/site/dhammain4/  
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
โดยบทกลอนค่านิยมหลัก 12 ประการ มีดังนี้... 
หนึ่งรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
สองซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้         
สามกตัญญู พ่อแม่ สุดหัวใจ          
สี่มุ่งใฝ่ เล่าเรียน เพียรวิชา            
ห้ารักษา วัฒนธรรม ประจำชาติ     
หกไม่ขาด ศีลธรรม ศาสนา           
เจ็ดเรียนรู้ อธิปไตย ของประชา       
แปดรักษา วินัย กฎหมายไทย         
เก้าปฏิบัติ ตามพระ ราชดำรัส         
สิบไม่ขาด พอเพียง เลี้ยงชีพได้        
สิบเอ็ดต้อง เข้มแข็ง ทั้งกายใจ         
สิบสองไซร้ คิดอะไร ให้ส่วนรวม
       
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱       ⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ( คำขวัญวันเด็ก ปี2557 )
sites.google.com/site/dhammain4/  
สปช.  : สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ..
. 


แผนแก้จนคนอุบลรัตน์ ตอน1   วีรบุรุษกางเกงใน....  ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ 

ระชานิยม หายจนหรือหายนะ    80*บอกลาเบาหวานง่ายๆ

Маша и Медведь - Подкидыш (Серия 23) | Masha and The Bear (Episode 23)
Get Movies : เผยแพร่เมื่อ 14 ก.ย. 2012

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

สำนักงานอัยการสูงสุด (อสส.)    คณะกรรมาธิการ(กมธ.)

.

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เผยโรคมะเร็งเป็นสาเหตุที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตอันดับ 1
 ต่อเนื่องกันมานับ 10 ปีแล้ว โดยในปี 2552 มีคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งกว่า 56,000 ราย
"สถานการณ์โรคมะเร็งในประเทศไทยขณะนี้นับว่าน่าเป็นห่วงที่สุด
แนวโน้มการป่วยและเสียชีวิตสูงขึ้นต่อเนื่อง เป็นสาเหตุการเสียชีวิตมากเป็นอันดับ 1
ของคนไทยติดต่อกันมาเป็นเวลา 10 ปี โดยในปี 2552
มีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง 56,058 ราย" นพ.ไพจิตร์ วราชิต ปลัด สธ.กล่าว

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
.
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

.


⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

สถานีวิทยุสังฆทานธรรม ไม่ใช่เป็นของวัดสังฆทาน

แต่เป็นสมบัติทางวิญญาณของมูลนิธิพุทธเอนกประสงค์วัดสังฆทาน ซึ่งสาธุชนทุกคน

บริจาคปัจจัยร่วมสร้างเพื่อให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนา และนำความร่มเย็น

สู่พี่น้องชาวไทยทุกคนด้วยความมีเมตตาต่อกัน

ถ้ามันดับลง แล้วลูกหลานเรา.......


⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱


⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
หนังสือ "ธรรมยาตราอินเดีย ครั้งที่ 1" ของหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ ความหนา 300 หน้า
( พิมพ์เมื่อ เมษายน ปี 2557 )
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
สวดมนต์อุบาสก-อุบาสิกา 35 จาก 40 บ.
สวดมนต์พระ 45 จาก 60 บ.
อาจาริยบูชา 25 จาก 30 บ.
เป็นห่วง        20 จาก 20 บ.
สุดอาลัย       20 จาก 24 บ.
.
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
ชม TV ใน "iPod or iPhone"
ชมถ่ายทอดสดจากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV999 ตลอด 24 ชั่วโมง
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

 
เทศนาธรรมหลวงพ่อพุธ ฐานิโย
เสียงอ่านหนังสือ ฐานิยะปูชา 2554 โดย โจโฉ รวมเกล็ดคำสอน // รวมรวมเรียบเรียงโดย ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม 3:24:29   ต่อ.....
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

ถ่ายทอดสดจากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ sbbtv999 ถ่ายทอดสดทีวีจอใหญ่ ถ่ายทอดสดทีวีจอกลาง ถ่ายทอดสดทีวีจอเล็ก

ตารางแสดงธรรมในงานสวดพระอภิธรรม หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ เดือน มีนาคม 2557

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱ ⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

.
.
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

ทุกงานบุญ-ติดต่อสำรองที่นั่งบนรถได้ที่ แม่ชีสมศรี
๐๘๘-๐๙๕-๔๒๐๕,  ๐๒- ๔๙๖-๑๒๔๐

หรือ ร่วมบุญผ่านทาง
บัญชีออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำนนทบุรี
ชื่อบัญชี วัดสังฆทาน ( สถานีวิทยุ-โทรทัศน์พุทธภูมิ )
โดยพระอธิการไพรินทร์ สิริวฑฺฒโน

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๕๕๙-๒๑๓ ๔๕๖๑
ติดต่อแม่ชีสมศรี 088-095-4205
สำนักงานวัดสังฆทาน 02 496 1240, 02 443 0341-2
จองที่นั่งที่แม่ชีสมศรี สำนักงาน ฉบับที่ 1 - 9   ฉบับที่ 10 - 19  ฉบับที่ 20 - 29  ฉบับที่ 30 - 39
 
  ปีที่ 2 ฉบับที่ 40 ประจำวันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2551
  ปีที่ 3 ฉบับที่ 55  ไม่มีเนื้อหา16-31 ก.ค.52
  ปีที่ x ฉบับที่ x  ประจำวันที่ 1 - 15 ส.ค.52 ( ไม่มี )
 
  ปีที่ 3 ฉบับที่ 76  ไม่มีเนื้อหา16-31 ก.ค.53

  ฉบับที่ 40 - 49  ฉบับที่ 50 - 59  ฉบับที่ 60 - 69
 
  ปีที่ 1 ฉบับที่ 11
  ปีที่ 3 ฉบับที่ 71  ประจำวันที่ 1 - 15 เมษายน 2553 
 ฉบับที่ 70 -79 
  ปีที่ 1 ฉบับที่ 9
  ปีที่ 1 ฉบับที่ 24
  ปีที่ 3 ฉบับที่ 57 [ 56/2 ] ประจำวันที่ 1 - 15 กันยายน 2552 
 
  ปีที่ 3 ฉบับที่ 69 ประจำวันที่ 1 - 15 มีนาคม 2553
  ปีที่ 4 ฉบับที่ xx ประจำวันที่ 16 - 31 มกราคม 2554 ไม่มี
 ปีที่ 7 ฉบับที่ 126  ประจำวันที่ 1 พฤกษภาคม - 30 มิ.ย. 2557