วัดสังฆทาน นนทบุรี
กำหนดการฉลองพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ปีที่ ๑๐ วันศุกรที่ ๙ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
กำหนดการ: - วันศุกรที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ อัญเชิญพระบรมสาริกธาตุประดิษฐาน ณ ท่านํ้านนทบุรี
(เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชน ได้กราบสักการะบูชา)
วันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ แห่พระบรมสารีริกธาตุ จากท่านํ้านนทบุรี อัญเชิญมาประดิษฐาน
 ณ อุโบสถแก้ว วัดสังฆทาน  ยิ่งใหญ่ตระการตา กับขบวนช้าง,ขบวนม้า,รถบุปผชาติ ฯลฯ.
.
 
May 19, 2013
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( ชมบรรยากาศพิธีแห่พระบรมสารีริกธาตุ ปีที่9  ปี 2556 )
. 
SATELLITE TV C-BAND ( จานใหญ่ THAICOM5  ช่อง SBB TV999
ฟังวิทยุสังฆทานธรรมผ่านมือถือ Smart Phone
ถ้าไม่สามารถดูทาง SBBTV999.TV ได้
ลองไปคลิกที่  web ข้างล่างนี้ ซึ่งมีความชัดกว่า
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱