วัดสังฆทาน นนทบุรี
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
โดยบทกลอนค่านิยมหลัก 12 ประการ มีดังนี้... 
หนึ่งรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
สองซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้         
สามกตัญญู พ่อแม่ สุดหัวใจ          
สี่มุ่งใฝ่ เล่าเรียน เพียรวิชา             
ห้ารักษา วัฒนธรรม ประจำชาติ     
หกไม่ขาด ศีลธรรม ศาสนา           
เจ็ดเรียนรู้ อธิปไตย ของประชา       
แปดรักษา วินัย กฎหมายไทย         
เก้าปฏิบัติ ตามพระ ราชดำรัส         
สิบไม่ขาด พอเพียง เลี้ยงชีพได้        
สิบเอ็ดต้อง เข้มแข็ง ทั้งกายใจ         
สิบสองไซร้ คิดอะไร ให้ส่วนรวม
       
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱       


⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
สถานีวิทยุสังฆทานธรรมตกอยู่ในสถานการณ์คับขันอันตราย
ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมพลังเพื่อปกป้องสถานีวิทยุสังฆทานธรรมให้ดำรงอยู่ต่อไป=>>อ่านต่อ
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
=>>โปรดเกาะติดสถานการณ์ วิทยุ สังฆทานธรรม
โปรด ช่วยแสดงพลังความคิดเห็นผ่าน FACEBOOK วิทยุสังฆทานธรรม ภายในคืนวันที่ 3 มีนาคม 2556
ความคิดเห็นของท่าน มีค่าต่อ"วิทยุสังฆทานธรรม" อย่างยิ่ง ว่าวิทยุสังฆทานจะยังมีอยู่อีกต่อไปหรือไม่
( ขอให้ใช้เหตุผล ด้วยคำสุภาพเท่านั้น )
.
ขอให้ comment ที่ FACEBOOK วิทยุสังฆทานธรรม เท่านั้น

ชื่อสถานที่ตั้งเสาอากาศสถานีวิทยุสังฆทานธรรม 
 
 
 
 •  
   
   
   
   
   
   
  ถ่ายทอดสด : สถานีวิทยุสังฆทานธรรม 24 ช.ม.
 •  
   
 •  
   
   
  +สวดมนต์แปล ทำวัตเช้า เย็น วัดสังฆทาน+หนังสือ
   
 •