บทความ


บทความ

posted Nov 8, 2014, 7:16 PM by sawitree kaewruk   [ updated Nov 20, 2014, 9:53 PM ]

              การเคลื่อนไหวเบื้องต้น  (BASIC  MOVEMENT)

            
                                                            โดย  สาวิตรี  แก้วรัก

        การเคลื่อนไหวเบื้องต้น  หมายถึง  การนำทักษะการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติของมนุษย์มาประกอบกับจังหวะหรือเสียงของดนตรี  เป็นการวางรากฐานการเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง เป็นการเสริมสร้างความเข็งแรง  ความคล่องตัวและความสัมพันธ์ระหว่างระบบประสาทและกล้ามเนื้อในการเคลื่อนไหวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

        การเคลื่อนไหวเบื้องต้น (Fundamental Movement or Basic Movement) แบ่งออกเป็น 2  ลักษณะ  คือ
        -  การเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่  (Non-Locomotor Movement)
        -  การเคลื่อนไหวที่เคลื่อนที่  (Locomotor  Movement)

1.  การเคลื่อนไหวอยู่กับที่  (Non-Locomotor Movement)
            หมายถึง  การเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ  ของร่างกายโดยที่ร่างกายไม่ได้เคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง  เช่น  การเหวี่ยงแขน  ขา  การหมุนแขน  ขา ลำตัว  การก้ม  เงย  การบิดลำตัว  การผลัก  ดึง  ดัน  ฯลฯ
            การก้มตัว  (Bending)  คือ  การงอพับข้อต่างๆ  ของร่างกาย  ที่จะทำให้ร่างกายส่วนบนเข้ามาใกล้ส่วนล่างของร่างกาย
            การยืด  หรือเหยียดตัว  (Streching)  คือ  การเคลื่อนไหวที่ตรงกันข้ามกับการก้มตัว โดยพยายามเหยียดทุกส่วนของร่างกายให้ได้มากที่สุด
            การบิดตัว  (Twisting)  คือ  การเคลื่อนไหวของร่างกาย  โดยการบิดลำตัวท่อนบนไปรอบๆ
            การหมุนตัว  (Turning)  คือ  การหมุนตัวไปรอบๆ  ร่างกาย  มากกว่าการบิดตัวโดยการหมุนรอบจุดใดจุดหนึ่ง
            การแกว่ง  หรือเหวี่ยง  (Swinging)  คือ  การเคลื่อนส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย แขน  ขา  ลำตัว  ให้เป็นรูปโค้ง  หรือแบบลูกตุ้มนาฬิกา
            การเอียง  (Swaying)  คือ  การพับลำตัวด้านข้างให้เป็นส่วนโค้งเข้าหาพื้น
            การดัน  (Pushing)  คือ  การเคลื่อนโดยการออกแรงกด  การดันมักเป็นการดันออกจากร่างกาย
            การดึง  (Pulling)  คือ  การเคลื่อนไหวที่ตรงกันข้ามกับการดัน  คือ  การออกแรงดึงเข้าหาร่างกาย  หรือดึงไปในในทิศทางใดทางหนึ่ง
            การโยกตัว  (Rocking)  คือ  การย้ายน้ำหนักจากส่วนหนึ่งของร่างกายไปยังอีกส่วนหนึ่งของร่างกาย  โดยส่วนทั้งสองจะต้องแตะพื้นคนละครั้งสลับกันไป
                                                   ท่าทางการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่

่่2.  การเคลื่อนไหวที่เคลื่อนที่  (Locomotor  Movement)
            หมายถึง  การเคลื่อนไหวร่างกาย  โดยที่ร่างกายเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง  เช่น การเดิน  การวิ่ง  การกระโดด  การลื่นไถล  การกระโดดเขย่ง  การวิ่งสลับเท้า  และ  การควบม้า  ฯลฯ
            การเดิน  (Walking)  หมายถึง  การถ่ายน้ำหนักตัวจากเท้าหนึ่งไปยังอีกเท้าหนึ่ง  ในขณะเปลี่ยนน้ำหนักตัว  เท้าข้างใดข้างหนึ่งจะอยู่กับพื้น  และน้ำหนักของเท้าที่ลงสู่พื้นจะถ่ายจากส้นเท้าไปยังปลายเท้า  
            การวิ่ง  (Running)  หมายถึง  การก้าวเท้าสลับกันทีละข้าง  โดยการถีบเท้าส่งตัวขึ้นพ้นพื้น  งอเข่าสูง  ถ่ายน้ำหนักตัวจากเท้าหลังไปเท้าหน้า  ลงสู่พื้นด้วยปลายเท้าและในขณะถ่ายน้ำหนักตัวเท้าทั้งสองไม่อยู่บนพื้น

            การกระโดด  (Jumping)  หมายถึง  การสปริงตัวขึ้นจากพื้นแล้วลงสู่พื้นด้วยเท้าทั้งสองพร้อมๆกัน  
            การลื่นไถล  (Sliding)  หมายถึง  การเคลื่อนที่ไปทางด้านข้าง  โดยก้าวเท่าข้างใดข้างหนึ่งออกไปทางด้านข้าง  แล้วลากเท้าอีกข้างหนึ่งไปชิด  พร้อมกับเปลี่ยนน้ำหนักตัวมายังเท้าที่ลากเข้ามาชิด  
            การกระโดดเขย่ง  (Hopping)  หมายถึง  การสปริงตัวขึ้นจากพื้นด้วยเท้าข้างใดข้างหนึ่ง  แล้วลงสู่พื้นด้วยเท้าข้างเดิม  
            การก้าวกระโดดเขย่ง  (Step-hop)  หมายถึง  เป็นการรวมท่าการเดินกับท่าการกระโดดเขย่งเข้าด้วยกัน  เพื่อเคลื่นที่ไปข้างหน้าและข้างหลัง  
            การวิ่งสลับเท้า  (Skipping)  หมายถึง  การนำเอาท่างทางการวิ่งกับการกระโดดเขย่งมารวมกัน  โดยการสปริงเท้าทั้งสองขึ้นพ้นพื้นพร้อมกับดึงเท้าที่อยู่ข้างหลังเอาไปไว้ข้างหน้า  ลงสู่พื้นด้วยปลายเท้าทั้งสองพร้อมกัน  เท้าจะสลับกันนำตลอดการเคลื่อนไหว  ถ้าเคลื่อนไปข้างหน้าน้ำหนักตัวจะอยู่ที่เท้าหน้า  
            การควบม้า  (Galloping)  หมายถึง  การก้าวเท้าใดเท้าหนึ่งนำ  แล้วก้าวอีกเท้าหนึ่งเข้าไปชิดส้นเท้านำ  โดยน้ำหนักตัวจะอยู่ที่เท้านำ  เท้าไหนนำจะต้องนำตลอดและปลายเท้าไม่เปิด  เป็นการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า  
            การทำสอง  -  ก้าว  (ก้าว-ชิด-ก้าว)  (Two  -  Step)  หมายถึง  การก้าวเท้าไปข้างหน้า  ดึงอีกเท้าเข้าไปชิดเท้าแรก  ทิ้งน้ำหนักตัวไว้ที่เท้าหลัง  แล้วก้าวเท้าแรกไปข้างหน้า  น้ำหนักตัวอยู่ที่เท้าหน้าเสมอ  
            การทำซาติช  (Schottische)  หมายถึง  การนำเอาการเดินมารวมกับการกระโดดเขย่ง  โดยเดินไป  3  ก้าว  แล้วกระโดดเขย่งด้วยเท้าที่ก้าวเป็นครั้งที่  3  (ก้าว-ก้าว-ก้าว-กระโดเขย่ง)  
            การทำโพลก้า  (Polka)  หมายถึง  การนำเอาท่า  Two-Step  มารวมกับการกระโดดเขย่งลักษณะการเดินคือ  ก้าว-ชิด-ก้าว กระโดดเขย่ง  
            โด-ซิ-โด  (Do-Si-Do)  หมายถึง  การเดินสวนทางไปมากับคู่เป็นวงกลม  โดยเดินไปข้างหน้าไหล่ขวาเฉียดกัน  เดินถอยหลังไหล่ซ้ายเฉียดกัน 

 

ท่าทางการเคลื่อนไหวที่เคลื่อนที่


              การเคลื่อนไหวเบื้องต้นของร่างกายโดยทั่วไปมี  2  ลักษณะ  คือการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่และการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่
1.  การเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่  เป็นการใช้ส่วนต่างๆของร่างกายเคลื่อนไหวโดยที่ร่างกายอยู่กับที่  เช่น  การอ้าปาก  หุบปาก  การยกไหล่ขึ้นลง  การกระพริบตา  เป็นต้น  ส่วนท่าทางในการปฏิบัติภารกิจประจำวันและท่าทางที่ใช้ในการออกกำลังกาย  เล่นกีฬาโดยทั่วไป
2.  การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่  เป็นการเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง  ได้แก่  การเดิน  การวิ่ง  การกระโดดเขย่ง  การกระโจน  การกระโดดสลับเท้า  การสไลด์  การควบม้า
            ดังนั้น  การเคลื่อนไหว  คือ  การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่ต่อเนื่องกัน  โดยส่วนที่เกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหว  ได้แก่  กลไกการทำงานของข้อต่อ  กล้ามเนื้อและระบบประสาท  อ้างอิง ดวงพร  ศิริสมบัติ.  กิจกรรมเข้าจังหวะ.  กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์โอเดียร์สโตร์,2539.


1-1 of 1