De Twentse Basis

NIEUW: Twente Terminal 

In aanvulling op het plan De Twentse Basis heeft prof.dr.ir. Piet Bergveld de suggestie gedaan om in Twente een terminal te realiseren met incheckmogelijkheid en bagageafhandeling en een rechtstreekse shuttleverbinding naar de luchthaven nabij Münster en Osnabrück.

Bij veel internationale vliegvelden is het vaak zo dat er meerdere terminals zijn, die vaak erg ver uit elkaar liggen. Soms moet de reiziger per trein vervoerd worden naar de gate waar hij/zij moet zijn. De vraag is nu of er in Twente niet een terminal kan komen van FMO. Een echte een terminal, naar internationaal voorbeeld, waar je je auto kunt parkeren, in kunt checken, je bagage af  kunt geven, de veiligheidspoorten en de douane passeert, etc. Vervolgens brengt de trein je rechtstreeks naar de gate waar je moet zijn. "Let wel, dit is dus geen gewone treinverbinding Enschede/FMO, die wel eens als alternatief genoemd is, maar een echte terminal trein, die in dit geval in een daarvoor ingerichte wagon (o.i.d.) ook de reeds ingecheckte bagage vervoert (geen omkijken meer naar, geen gesjouw zelf)." Het inrichten van een dergelijke terminal betekent dat alle werkgelegenheid die hier uit voorvloeit gewoon in Twente blijft. Een dergelijk plan zou een groei kunnen betekenen voor de huidige FMO waardoor intercontinentale vluchten in het verschiet liggen (dus meer vliegbestemmingen voor de Twentenaar), hetgeen bij een zelfstandig vliegveld Twente nooit het geval zal kunnen zijn. De werkgelegenheid die met dit 'halve vliegplan' niet wordt gerealiseerd kan opgevangen worden door de overblijvende ruimte op de voormalige vliegbasis te benutten zoals in de huidige alternatieve plannen van de SAVT wordt verwoord (gezondheid, sport etc.). "De totale werkgelegenheid zou op deze manier nog wel eens groter kunnen worden dan tot nu toe gesuggereerd bij de huidige aparte plannen, terwijl de kosten gedeeld kunnen worden en tevens het mislukkingsrisico veel kleiner is", aldus Bergveld.

 
Ondernemers zien goede kansen in ‘De Twentse Basis’, een nieuwe invulling van de voormalige vliegbasis die door een denktank (zie hierna) in opdracht van de Stichting Alternatieven Vliegveld Twente (SAVT) is ontwikkeld. De ondernemers geven aan het plan te ondersteunen dan wel te willen participeren in de realisatie ervan. Onder hen zijn vertegen-woordigers uit de zorgsector, de bouw en projectontwikkeling, de financiële sector, Universiteit Twente, horeca en de natuurbeschermingsorganisaties.
 
De organisaties en ondernemingen hebben een intentieverklaring ondertekend (zie hierna) waarin ze hun interesse aangeven. De partijen zijn: Medisch Spectrum Twente, Het Roessingh, Salland verzekeringen, Latorpe b.v., Kondor-Wessels, Triodos Bank, KPMG Corporate Finance, Natuurmonumenten, Universiteit Twente Vakgroep Psychologie en Communicatie van Gezondheid en Risico en Landschap Overijssel. Het Waterschap Regge en Dinkel geeft aan het watersysteem graag te willen herstellen zoals dit in ‘De Twentse Basis’ is opgenomen.
 
Denktank De Twentse Basis  
 
       
 
                                                  J. Kingma                                 prof.dr. A. vd Meiden            R. Tenkink
                                                  voorzitter RvB                     Predikant en emeritus            Raadslid GroenLinks
                                                  Medisch Spectrum              hoogleraar massa-
                                                  Twente                                     communicatie en PR
 
 
                      W.A. Joosten          T. Bade                 Prof.dr. J.J. Rasker
                      Fractievoorzitter      Directeur Triple-E    hoogleraar reumatologie
                      GroenLinks Hengelo                            Universiteit Twente       
                       
                   N. Van den Nieuwboer-  H. Tossaint    J. Meijer
                        Langenkamp               Directeur        Praktijkmanager
                        Oud-burgemeester       WBO-Wonen  Artsenpraktijk
                        Losser                        Oldenzaal
 
 
Downloads:
 
 
 
Intentieverklaringen: (klik voor uitvergroting)
Algemeen    MST            Roessingh   Kondor        KPMG          Overijssels
                                                     Wessels                        Landschap       
                                                                                                                                                      Overijssel
     
                     
latorpe        Natuurmo-   Salland           Staats-      Triodos       UT
                  numenten   Verzekeringen bosbeheer  Bank   
 
 
 
In opdracht van de overheid ontwikkelt Vliegwiel Twente Maatschappij twee varianten voor de invulling van het gebied van de voormalige militaire vliegbasis. Eén met een vliegveld en één zonder. De voorlopige variant ‘zonder’ is reeds sterk gebaseerd op De Twentse Basis en scoort goed als gekeken wordt naar de economische effecten, financiële prestaties en milieu effecten. Stichting Alternatieven Vliegveld Twente stelt voor om deze vliegveldloze variant verder om te vormen naar ‘De Twentse Basis’. Dit plan biedt namelijk meer. Zo is het de bedoeling de voormalige vliegbasis bij één eigenaar onder te brengen, zodat het gehele gebied als een geheel wordt ontwikkeld en de kwaliteit tot in lengte van jaren gewaarborgd wordt. Het gebied wordt dan gerealiseerd als een landgoed; veel natuur en landschap met daarin functies op het gebied van zorg, wellness, sport en recreatie. Bij elkaar leveren deze functies 2000 arbeidsplaatsen. Veel gebouwen en de startbaan kunnen blijven liggen. Het herstel van het bekensysteem is ook een belangrijk uitgangspunt van het plan. De Ecologische Hoofdstructuur wordt fors uitgebreid terwijl de groene invulling tot in lengte van jaren gewaarborgd is. Al eerder was de economische onderbouwing aangeleverd; nu blijkt dat ook ondernemers en financiers serieus geïnteresseerd zijn. Daarom ligt het volgens de Stichting voor de hand om de variant zonder vliegveld verder om te vormen naar het gedachtegoed van De Twentse Basis. De ondernemers en de maatschappelijke organistaties achten het voor Twente de hoogste tijd zo snel met ‘De Twentse Basis’ aan de slag te gaan.
 
 
Business case De Twentse Basis

samenvatting

 

In het hart van Twente lag de afgelopen 70 jaar een vliegbasis, in eigendom van Defensie, die werd gebruikt voor militaire doeleinden. Sinds een jaar zijn de militairen vertrokken en wordt een nieuwe invulling gezocht voor dit terrein. Deze nieuwe invulling is De Twentse Basis, waarin de sterke kanten van het Twentse land, de geografische ligging van het terrein, de cultuurhistorische waarde en van de omliggende stedelijke ring worden gebruikt om de natuurwaarden van terrein te bewaren en de economie van Twente een enorme impuls te geven. Op het terrein verrijst een zorg- en recreatiecentrum, waarbinnen de verschillende aanwezige bedrijven elkaar en de omgeving wederzijds versterken.

Met behoud van groen en rust is De Twentse Basis een economisch rendabel centrum zonder overheidssteun, een economische aanjager voor de omgeving en een centrum voor innovatie. Het speelt in op de trends die zich binnen de Nederlandse bevolking voordoen (vergrijzing, hang naar rust en luxe, behoefte aan groen) en ontwikkelt hierin voor Twente unieke producten. Hierdoor is de gecreëerde werkgelegenheid absoluut, en ‘kanni­baliseert’ de Basis dus niet op de aanwezige werkgelegenheid.

Op De Twentse Basis worden verschillende faciliteiten gecreëerd. Op het gebied van zorg zal er een sport­medisch centrum verrijzen, dat zich enerzijds richt op de revalidatie en reparatie van patiënten, en ander­zijds op topsporters, die met behulp van de hoogwaardige voorzieningen klaarstomen voor een nieuw seizoen, een nieuwe carrière of – niet onbelangrijk – de volgende wedstrijd. Ook wordt een oncologisch medisch centrum gecreëerd, waarbij kankerpatiënten precies die zorg krijgen die zij nodig hebben. Binnen het cultureel creatief medisch centrum wordt zorg gegeven aan creatieven, maar ook wordt ruimte gecreëerd voor ateliers, zodat kunstenaars op de Basis hun plaats vinden. Het zakelijk medisch centrum helpt mensen met een burn out en geeft daarnaast trainingen en coaching aan bedrijven. Ook is er ruimte gemaakt voor een kliniek voor plastische chirurgie. Al deze zorginstellingen zullen baat hebben bij de rust en het groen in de directe omgeving, aangezien dit een bewezen heilzame werking heeft op patiënten. Werknemers, etc. Waar deze relatie nog iets directer wordt gevonden is binnen de zorgboerderijen, waarbij zorginstellingen de zorg direct in de groene ruimte plaatsen. Het zorghotel voorziet tot slot in luxe verblijven voor zorgbehoeftigen en hun naasten.

De recreatie richt zich ook deels op de zorg, in eerste instantie met vakantiehuizen voor invaliden. Daar­naast richt de recreatie op de Basis zich op de paardenhouderij, met een paardenkliniek, waar zorg wordt geboden aan toppaarden, en een manege. Ook komt er een camping waarbinnen de oude militaire functies worden ingepast en waarbij speciale mogelijkheden bestaan om te ‘kamperen met je paard’. Het geheel wordt aangekleed met een bezoekerscentrum en een luchtvaartmuseum.

De Twentse Basis zal op den duur jaarlijks een totale omzet genereren van ongeveer 70 miljoen euro. Het resultaat dat vanuit deze omzet wordt behaald bedraagt naar schatting 5 miljoen euro. Dit resultaat komt toe aan de ondernemers die investeren in De Twentse Basis. Voor elk van de hierboven gepresenteerde instellingen worden gesprekken gevoerd met investeerders. Diverse partijen zijn reeds bereid gevonden de realisering en exploitatie van een aantal instellingen op zich te nemen.

De grond van de Twente Basis is op dit moment in eigendom van het Ministerie van Financiën. In de nieuwe situatie komt de grond in eigendom van Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer betaalt voor de gehele gronden 70 miljoen euro. Zij financiert dit vanuit de erfpacht die voor 50 jaar wordt uitgegeven aan de verschillende instellin­gen. Met deze erfpacht kan Staatsbosbeheer 88 miljoen euro binnenhalen. Dit geld wordt – naast de verwerving van de grond en de sanering ervan – gebruikt om een gebiedsfonds in te stellen. Met dit gebiedsfonds worden beheer en onderhoud van de groen/blauwe structuren op het terrein gegarandeerd.

De verschillende instellingen op het terrein creëren werkgelegenheid. In totaal worden er bijna 900 banen gecreëerd, op verschillende niveaus. Dit is slechts de directe werkgelegenheid, ofwel het aantal fte waar op De Twentse Basis direct behoefte aan is. Maar ook in de omgeving zal werkgelegenheid ontstaan, louter omdat De Twentse Basis de hierboven beschreven invulling krijgt. In totaal ontstaan er in Twente nog eens ruim 1100 banen, waardoor de totale impuls in het arbeidsaanbod 2000 banen betreft.

Deze invulling van het terrein is dus niet alleen goed voor de ondernemingen die zich op het terrein vestigen, maar de effecten stralen uit naar de omgeving. Dit blijkt ook als we kijken naar de huizenwaarden in de directe omgeving van de oude luchtmachtbasis. Een commercieel vliegveld hier zal de woningprijzen in de directe omgeving behoorlijk doen dalen. Een natuurlijk, opengesteld gebied zal juist waarde toevoegen aan de huizen. En de Twentse Basis is voor ongeveer 70% opengestelde natuur.

De Twentse Basis is geïnitieerd door de Stichting Alternatieven Vliegveld Twente. Dit businessplan toont aan dat we het hier niet over een alternatieve invulling hebben voor de ruimte. De Twentse Basis is een rendabele, duurzame invulling, gericht op de groen/blauwe ruimte en de economische benutting daarvan.

De Twentse Basis. Waar zorg in onze natuur ligt!

                                          

 
 
Comments