Home

 Even landen.                    
 Wat is er aan de hand?                        
 
Het proces en ons standpunt
in een notedop
 
Met de sluiting van de militaire vliegbasis kreeg Twente een uniek gebied terug: 450 ha bos- en cultuurlandschap temidden van drie verstedelijkte kernen Enschede, Hengelo en Oldenzaal. Dit is een kostbaar economisch bezit. Met de bestemming van zo'n gebied moet je, met het oog op het welzijn van de huidige en toekomstige generaties, zeer zorgvuldig omgaan. De Stichting Alternatieven Vliegveld Twente (SAVT) zet zich in voor een zorgvuldige afweging van alle alternatieven met als doel: een welvarend en leefbaar Twente!
  
Na de sluiting van de militaire vliegbasis bleek de burgerluchthaven 'Airport Twente' niet exploitabel en werd ook deze gesloten. Dat was geen verrassing: de burgerluchthaven is in haar lange geschiedenis nooit exploitabel geweest! Inspanningen van de gemeente Enschede en provincie Overijssel om een doorstart van de luchthaven te realiseren strandden. Ondanks beloften de stekker definitief uit de luchthaven te trekken (zie video gedeputeerde Rietkerk) bleven gemeente Enschede en provincie Overijssel volharden in de realisatie een luchthaven. 
 
Samen met andere belangenorganisaties en enkele politieke partijen heeft de SAVT zich sterk gemaakt voor het ontwikkelen van alternatieve economische invullingen van het gebied. Het mede door SAVT ontwikkelde alternatief De Twentse Basis (lees meer) werd politiek en maatschappelijk positief onthaald (lees meer). 
 
Hoewel formeel opdracht werd gegeven om een variant mét en een variant zónder luchthaven te ontwikkelen, waarna de beste variant zou worden uitgevoerd, hebben Enschede, provincie Overijssel en het Rijk altijd naar een luchthavenvariant toegewerkt. Dit is later door toenmalig gedeputeerde Klaasen bevestigd (zie video: klik hier), naar zijn mening komt er hoe dan ook een luchthaven (bron), alsook door de Overijsselse PvdA-statenfractie. Dat laatste bleek toen zij op 16 december 2009 stemden tegen het voorliggende besluit om een luchthaven te ontwikkelen. PvdA-fractievoorzitter Wim Dalhuisen: ‘Dat wij mochten kiezen voor of tegen het vliegveld was grote flauwekul.’ Samen met de CDA-fractievoorzitter Antuma heeft hij in 2008 in een motie het Rijk opgeroepen de twee plannen die gezamenlijk voor het gebied werden voorbereid – één met en één zonder luchthaven – gelijkwaardig te behandelen. ‘Dat is ons toen door minister Eurlings verzekerd, maar gaandeweg is duidelijk geworden dat hij slechts op één plan aanstuurde. De toezegging was een wassen neus.’ (bron).
 
De PvdA is - met onze stichting - niet principieel tegen een luchthaven, maar wel tegen het plan dat voor lag. Dalhuisen: ‘De aannames zijn boterzacht. Er wordt bijvoorbeeld gerekend op parkeergelden van een pretpark. Dat lijkt mij in deze tijden van crisis veel te onzeker.’ Er zal voor zo’n plan geen exploitant te vinden zijn, denkt de PvdA’er. De drie betrokken overheden zijn geen van drieën van plan risico’s af te dekken. ‘Het moet niet zo zijn dat we in een glijdende schaal terechtkomen, zoals bij vergelijkbare grote projecten.' Dalhuisen omschreef het voorstel om komen tot een luchthaven voor 1.2 miljoen passagiers als een ‘rammelend’ plan: hij zei ‘zeker dertig’ punten te hebben gesignaleerd die niet kloppen, tegenstrijdig zijn of niet nader zijn uitgewerkt.
 
Medio december 2009 concludeert de enquêtecommissie die de gang van zaken rondom de Noord-Zuid-Lijn in Amsterdam heeft bekeken dat ten tijde van de besluitvorming de raad geen goede afwegingen kon maken en dat het college van B&W het besluit niet had mogen voorleggen en dat de raad het besluit niet had mogen nemen. Ook concludeerde de enquêtecommissie dat de projectorganisatie onderdeel van het probleem was. Déjâ-Vu! Gezien de uitspraken van Dalhuisen zou dit één-op-één kunnen gelden voor het Enschedese raadsbesluit van 14 december 2009 om in te stemmen met het luchthavenplan.
 
Na het 'nee' van Provinciale Staten tegen het luchthavenplan op 16 december 2009 diende de coalitie gelijmd te worden, immers coalitiepartner PvdA had tegen gestemd. Het nieuwe coalitieakkoord bevestigde de kritiek op de planvorming van VTM: feiten, aannames en berekeningen kloppen niet of zijn geforceerd. GS dienen dit alles door nieuw onderzoek te laten checken en een nieuw plan te maken waarbij voldaan moet worden aan een aantal stricte randvoorwaarden. Dit alles maakt de kans klein dat er ooit een exploitant gevonden zal worden die de luchthaven zonder overheidssteun denkt te kunnen exploiteren. Het is dan ook onbegrijpelijk dat het coalitieakkoord niet nadrukkelijk vraagt om onderzoek naar alternatieve invullingen van het gebied. SAVT pleit ervoor die alternatieven wel te onderzoeken en daarbij ook de Duitse buren en de directie van de luchthaven Münster-Osnabrück te betrekken. En uiteraard kan het niet zo zijn dat de nieuwe onderzoeken en planvorming door VTM worden 'getrokken': die hebben hun onkunde gezien het 'rammelende' plan bewezen en zijn niet onafhankelijk.
 
Uit het nieuwe 'onderzoek' komt een voorstel voort om te komen tot het aanbesteden van een luchthaven (sic)! Ook de PvdA statenfractie stemt hiermee in en dus krijgt het voorstel een meerderheid. De SAVT besluit gedurende de aanbesteding een radiostilte in te stellen. Haar rol is uitgespeeld nu er gekozen is voor een luchthavenvariant te laten aanbesteden. Ruim twee jaar later, op 4 december 2012, blijkt dat er geen exploitant is die een bieding doet op de exploitatie van de luchthaven. De verhalen van provinciebestuurders en bestuurders van de gemeente Enschede over vele geïnteresseerde partijen ten spijt. Zowel de gemeente Enschede als het provinciaal bestuur besluiten tot een onderzoek dat moet uitwijzen waarom de biedingen uitbleven. De resultaten van dat onderzoek worden medio februari 2013 bekend gemaakt. Ondertussen dreigt de luchthaven haar 'luchthavenstatus' te verliezen dankzij een gerechtelijke uitspraak op een verzoek van de stichting VOLT. De SAVT heeft de politiek in december 2012 per brief laten weten dat zij het onderzoek afwacht en nadrukkelijk in de startblokken staat om samen met haar partners het plan De Twentse Basis weer van stal te halen!  
 
Info over de standpunten van onze stichting vindt u onder de noemer 'EVEN LANDEN'
 
Info over De Twentse Basis vindt u verderop op deze pagina! 
 
 
       De Twentse Basis         
 Innovatie én behoud van Oale Groond!

 

De Kracht van Twente

in Hightech en Stiepelteken

 

De Stichting Alternatieven Vliegveld Twente zet zich in voor het op de kaart zetten van Twente op een eigen onderscheidende manier. De invulling van het terrein van de voormalige vliegbasis is cruciaal voor onze toekomst en moet daarom een realistisch en sluitend ondernemingsplan krijgen. Voor een economisch sterker en duurzamer Twente.

 

Met het plan De Twentse Basis zet de stichting in op een landgoed met economische dragers op het gebied van zorg, wellness, revalidatie, sport, toerisme, reparatiegeneeskunde, en fysiotherapie. Innovatie én behoud van Oale Groond. De winst- en banencijfers zijn veelbelovend. Ondernemers en natuurorganisaties zijn enthousiast.

 

 

Prof.dr.ir. Piet Bergveld heeft de aanvullende suggestie gedaan een Twente Terminal te realiseren: een incheck- en bagageafhandeling in Twente waarna reizigers met een speciale shuttle-verbinding naar de luchthaven nabij Munster en Osnabrück worden vervoerd om daar te kunnen reizen naar een veelheid van bestemmingen.

 

STOP met de economie van vroeger en kijk vooruit met visie en gevoel voor innovatie!

Lees meer

 
 
Uit ons archief:
'De Twentse Basis' enthousiast ontvangen
"De Twentse Basis" Cure Care Wellness & Leisure
Ondernemers zien goede kansen in ‘De Twentse Basis’, een nieuwe invulling van de voormalige vliegbasis die door Stichting Alternatieven Vliegveld Twente (SAVT) is ontwikkeld. Zij geven aan het plan te ondersteunen dan wel te willen participeren in de realisatie ervan. Onder hen zijn vertegen-woordigers uit de zorgsector, de bouw en projectontwikkeling, de financiële sector, Universiteit Twente, horeca en de natuurbeschermingsorganisaties. Lees meer
 
 
Uit ons archief:
"Je moet je bij alles wat je bouwt afvragen of je het ook nog een goede ingreep zou vinden als je daar over vijftig jaar op terug zou kunnen kijken."
Architect Harry Abels, Directeur IAA-Architecten
 
 
 
 
 
Hart van Twente - foto's Eddy Oude Voshaar - www.landvandedinkel.nl
 
 
 
 
 
 
 
                    DAAROM               
... geloven wij niet in een luchthaven!  
 
 Tien redenen
 
1.
Het pleidooi voor een herstart van het vliegveld Twente wordt onderbouwd met slecht onderzoek, betogen Jaap de Wit en Carl Koopmans, resp. hgl luchtvaarteconomie, UvA, en hgl infrastructuur en economie, VU.
 
2.
Een luchthaven in Twente is niet rendabel te maken stelt Steven van der Heijden, CEO van Nederlands grootste reisorganisatie TUI.
 
3.
De ondernemers Alfons Wispels, Raedthuys Groep, en Job Elders, Concept 2 Volume BV, tonen aan dat het Luchthavenplan gebaseerd is op ondeugdelijke aannames en gebouwd op financieel drijfzand. Sterker nog: zonder luchthaven krijg je meer banen.
 
4.
Bestuurders schetsen soms een te rooskleurig beeld van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek, zoals ook in het geval van
Luchthaven Twente: volgens econoom
Tsjalle van der Burg zal de Luchthaven Twente een zwaar verlieslijdend project worden.
 
5.
De eerlijke vergelijking tussen een variant mèt en een variant zònder luchthaven is kiezersbedrog blijkt uit uitspraken van gedeputeerde Klaassen: "linksom of rechtsom: er komt een luchthaven".
 
6.
In de academische reflectie `Gebiedsontwikkeling Vliegbasis Twenthe' schrijven de hoogleraren Geert Dewulf (CTW), Nicol Mol (MB), Theo de Vries (GW) en Ruud Lapré (Erasmus Universiteit Rotterdam) hun visie op de vliegvelddiscussie, net als de MB-onderzoekers Hans Heerkens en Tsjalle van der Burg. Lees meer
 
7.
"Verleden zegt veel over toekomst eigen luchthaven in Twente." Tubantia-redacteur Bert Hellegers schetst het ritueel van de jaarlijkse financiële steun aan de luchthaven om de exploitatieverliezen te dekken.
 
8.
Geert Dewulf, hoogleraar planvorming aan de UT, is vóór een luchthaven maar zet grote vraagtekens bij het voorliggende luchthavenplan en de haalbaarheid ervan.
 
9.
Het kost in ieder geval geld, je moet echt denken aan honderden miljoenen”. Aldus prof.dr. Hugo Roos, voorzitter van de Vereniging Logistiek Management (VLM), over het openhouden van vliegveld Twente. Een interview in TC Tubantia van 3 januari jl. geeft een eerlijk, maar eigenlijk ook onthutsend beeld, over de toekomst van een vliegveld. Die dag stond ook een interview met Herman Finkers in de krant, over het alternatief De Twentse Basis. Treffend is hoe Roos en Finkers het eens zijn over de feitelijke situatie. Alleen streeft de eerste tegen hoge kosten naar het reanimeren van een oude economie, terwijl de tweede streeft naar een rendabele en duurzame economie.
 
10.
"In reactie op de storm aan kritiek op de luchthavenplannen presenteert de gemeente Enschede nieuw onderzoek. De uitkomst, hoe kan het ook anders: twee vliegvelden op deze afstand kan prima. Alle kans dat Icarus binnenkort uit Twente opstijgt." Aldus Vrij Nederland.
 
 
 
 
  Meer banen zonder luchthaven     
- Plan zonder luchthaven levert meer banen op
- Luchthaven jarenlang verliesgevend
- Luchthavenmetbeperkt aantal bestemmingen
Comments