SOD Caprag
http://www.istraga.tv/

 

 

Samostalni odred  Caprag ( VP 9144 ) samostalno je djelovao u vrijeme " mira " i bio je direktno podređen komandi 39 korpusa , a tijekom " ratnih djelovanja " bio je podređen komandi 31 pbr Petrinja na koju se i logistički oslanjao.

Samostalni odred Caprag vršio je napadna djelovanja na mjesta u slobodnom djelu RH: 

Sisak , Klobučak, Komarevo , Pola, Preloščica, Lukavec, Sunja, Greda Sunjaka, Gradusa Posavska.Komandu odreda sačinjavali su : komandant kapetan Dragan Šaponja , zamjenik komandanta kapetan 1 klase Stevo Gvozdić , referent općih poslova vodnik Nevenka Miljković , pomočnik komandanta za obavještajne poslove vodnik Jovica Abramović ,  pomoćnik komandanta za pozadinu poručnik Dušan Žica , komandir MAB-a kapetan Stevo Didulica , referent tehničke službe zastavnik Đuro Radišević , referent intendantske službe stariji vodnik 1 klase Ranko Ranić , referent sanitetske službe Dušanka Musulin . Komandno mjesto odreda bilo je u lovačkoj kući u selu Kinjačka . Odred je brojao cca -500 vojnika.

Zona odgovornosti odreda nalazila se u selima na privremeno okupiranom području bivše općine Sisak na kojem je formirana tzv. općina Caprag . U odredu su bile 3 čete a od oruđa imali su bateriju MB-82mm i MB-120mm , 1 vod HAB -105mm , te vod BST -a u selu Četvrtkovac. 

 

 

 Ranjeni pripadnici : 

1. Slavić Milorad iz Blinjskog Kuta kbr. 82 , - kao ranjeni borac liječen u Ribarskoj Banji

2. Poznanović Branko nepokretan bio na liječenju u Slan Kamenu

3. Mandić Nikola iz Četvrtkovca , kao ranjeni borac išao n akontrole u Banja Luku

4. Vukotić Milan iz Drljača  ranjeni borac liječen u Mlječanici  kod Prijedora

5. Vukotić Jovo iz Drljača ranjeni borac liječen u Mlječanici  kod Prijedora

6. Bunčić Ranko obavljajući redovnu dužnost u graničnoj miliciji  nehotično se sam ranio 

 

 

Poginuli pripadnici : 

1. Marjanović Nikole Miloš rođen 12.12.1968 u Sisku sa stanom u Krajiškim Brđanima kbr.18  , poginuo 04.12.1992 na Koridoru 


 

 

 

 

Republika srpska krajina , SO Caprag , Gradusa 27.08.1993 godine 

Zapisnik sa prvog sastanka inicijativnog odbora za osnivanje saveza RVI 90 - 93 . Opštine Caprag 

Dnevni red : 

1. Informacija o odluci ISO Caprag o osnivanjuj saveza RVI 

2. Informacija o komisiji 02.09. o.g.  

3. ostalo


Sastanku su prisustvovali članovi inicijativnog odbora ranjeni borci Đorđe Dobrijević , Milan Vukotić , Nebojša Devetak - Bota , kao i Milan Vujanić ranjeni borac sa opštine Petrinja i Radmila Korasić iz opštinske službe boračko - invalidske zaštite . 

1. Prisutni su upoznati sa odlukom ISO Caprag o osnivanu saveza RVI na našem području . 

2. Prvostepena ljekarska komisija za ocjenu invaliditeta ranjenika dolazi u Gradusu 02.08. u 08:00 sati  iz Vojnića . 

Pod točkom 3 raspravljalo se o raznoj problematici , nematerijalnoj šteti , pomoći SDS Čikago , zdravstvenoj zaštiti , itd. 

 Zaključci :

Osnivačka skupština se saziva za ponedeljak 30.08. u 08:00 sati u u Maloj Gradusi .

Prevoz ranjenika biće organiziran školskim autobusom .  Za skupštinu je utvrđen dnevni red kao i status saveza RVI . Zapisnik vodila Radmila Korasić
 Republika srpska krajina , opština Caprag , inicijativni odbor , Gradusa 31.08.1993 godine 

Zapisnik sa osnivačke skupštine saveza RVI opštine Caprag

Dnevni red :

1. Informacija o odluci ISO Caprag o osnivanju saveza RVI

2. Izbor predsjedništva i delegata

3. Usvajanje statuta

4. Informacija o komisiji

5. Razno


Skupštini je prisustvovalo 25 ranjenika , kao i član ISO Caprag Nebojša Devetak i Radmila Korasić iz opštinske službe boračke zaštite . Skupštinu je otvorio Nebojša Devetak sa par uvodnih rijeći o problematici vezanoj za nerješen status ranjenika kao i za njihov položaj uopšte . Pročitan je dnevni red koji je usvojen . 

D. Tatišić : čim stupim na područje druge opštine , moram plačati sve preglede . Ponašanje vlasti je ispod svake kritike i to je za osudu . Imam prigovor inicijativnom odboru da je već predložio svoje kandidate a to nije u redu . 

Čakalo Veljko : Zašto u nazivu stoji 90 - a godina a ne 91-a ? 

Pajo Arbutina : Treba da s eizaberu ljudi koji hoće da rade .

Za svako selo izabran je po jedna predstavnik ili delagat :

1. Blinjska Greda - Milan Kragulj 

2. Bestrma - Milan Jovanović

3. Blinjski Kut - Đorđe Dobrijević

4. Kinjačka - Granulić Jelenko

5. Brđani Cesta - Radetić Jovan

6. Brđani Kosa - Granulić Žarko

7. Petrinjci - Đuro Korasić

8. Drljače - Milan Vukotić

9. Četvrtkovac - Milutin Đurić

10. Radonja Luka - Nikola Bajić

11. Paukova - Dragan Šaponja

12. Staro Selo - Mile Klipić

13. Čakale - Boško Beuković

14. Sjeverovac - Slavko Trbojević

15. Vukoševac - Petar Popović

16. Trnjani - Željko Vranešević

17. Mala Gradusa - Nebojša Devetak 

18. Velika Gradusa - Jovan Ranić

19. Kladari - Ljubiša Mrđenović

Za delegata u republičku skupštinu izabran je Vukotić Milan .  Za crveni krst izabran je Miroslav Bojčetić . Za skupštinu opštine  delegat je Zoran Miljević . Predsjednik saveza RVI je Dobrijević Đorđe a članovi predsjedništva su Tomašević Stojan , Vukotić Jovan i Uzelac Pero . U komisiji za ocenu invaliditeta ranjenika prisutne je informirala Radmila Korasić . Predlog statuta je jednoglano usvojen .

 

 

 

 

Republika srpska krajina , skupština opština Caprag, Gradusa 11.11.1993 godine

Blagajna SO Caprag 

Predmet : zahtjev za izdavanjem deviznih sredstava

 

Molimo Vas da za potrebe 5 ranjenih boraca sa područja naše opštine , koji se nalaze u Beogradu ( VMA ) izdate devizna sredstva u iznosu od 300 DM . Navedena sredstva biti će dodjeljena ranjenim borcima : Golić Nenadu - 50 DM , Poznanović Branku - 50 DM , Knežević Ljubanu  - 50 DM , Vukmirović Čedi - 50 DM , Lađević Slavku -  50 DM , Kremenović Radoju  - 50 DM. Na ime pomoći od strane skupštine opštine Caprag , kao najteže ozljeđenim u ovom ratu sa područja opštine Caprag . S poštovanjem , predsjednik SO Caprag Milan Živković

 


RSK , SO Caprag , izvršni savjet opštine , broj : 1166/ II / 93. , Gradusa 28.12.1993 godine

 

Izvršni savjet skupštine opštine Caprag na svojoj drugoj sjednici održanoj dana 16.12.1993 godine razmatrao je zahtjev grupe boraca iz Radonja Luke i Četvrtkovca te nakon rasprave a u skladu sa članom 26. skupštine opštine Caprag donosi 

                                                           ODLUKU  

1. Grupi od 24 borca iz Radonja Luke i Četvrtkovca : Eraković Đuro , Vučenović Boško , Vučenović Čedo , Pavković Lazo , Eraković Milivoj , Hrkić Dragoljub , Milajčić Ljuban , Milajčić Ljubiša , Beuković Boško , Kodžić Mirko , Pavković Milan , Radetić Đuro , Vučenović Dragan , Gvozdić Milenko , Bajić Dragan , Svrabić Đuro , Širinić Marijan , Vučenović Milan , Zdjelar Ranko , Eraković Stevo , Regoda Milenko , Borota Božo , Delić Nikola , Bajić Nikola , koji su učestvovali u izvlačenju i dopremi materijala za kontaktnu mrežu ( procijenjenog na cca. 25000 DM ) iz skladišta u Sunji do skladišta u stanici Majur , na ime nagrade za ovu vrijednu akciju , dodjeljuje se 25 kilograma brašna po borcu . Borci će brašno preuzeti početkom januara 1994 godine iz kontigenta namjenjenog borcima . 

2. Istom odlukom utvrđuje se da skupština opštine Caprag nema mogućnosti imenovati dodjeliti traženu količinu dizel goriva ( 20 litara po borcu ) .

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja .

Predsjednik izvršnog savjeta dipl. ing. strojarstva Branko MirilovićRSK , SO Caprag , Gradusa 30.12.1993 godine - sekretaru OOCK -Caprag

Predmet : NALOG

Nalažem da dana 30.12.1993 godine iz skladišta OOCK u Kinjačkoj za potrebe 1.b./26pbr  pored količine koja im je potrebne za njihove ratne jedinice , izdate 24 pakovanja ( od 25 kg ) brašna za pripadnike grupe boraca koji su učestvovali u izvlačenju i dopremi materijala za kontaktnu mrežu iz skladišta u Sunji do skladišta u Majur . Ova dodatna količina brašna odobrena im je na ime nagrade za vrijednu akciju , na osnovu odluke izvršnog savjeta skupštine opštine Caprag Br. 1166 /II/93 od 28.12.1993 godine 

S poštovanjem  predsjednik skupštine općine Milan Živković