Rušenje Katoličke crkve u Glini

www.istraga.tv

 

 

 

Republika Srpska Krajina , opština Glina , opštinska uprava , odjeljenje za privredu i komunalne djelatnosti , Br: 04-738 / 1 - 94 , Glina 08.12.1994 godine - Izvršnom savjetu - ovdje - 

Predmet : informacija o nasipanju puteva i rušenju crkve 

 

U skladu s Programom koji je sačinio i predložio Izvršnom savjetu organ uprave - Odjeljenje za privredu i komunalne djelatnosti radi popravka i sipanja lokalnih i nerazvrstanih puteva na području opštine Glina , kao i uređenje i sipanje puteva koji su od prioritetnog značaja za potrebe 24 brigade . Nakon razmatranja ovog programa Izvršni savjet je 02.08.1994 godine donio zaključak Br: 01 a - 456 / 1 - 94 u kome je zaključeno da se pristupa izvođenju ovih radnih zadataka , a u istom paketu je razmotreno i rušenje Katoličke crkve te odvoz porušenog materijala na za to određeni deponij . Kao nosilac ovih aktivnosti po ovom zaključku imenuje se Birač Ranko iz Gline , ulica Cara Dušana b.b. , koji je ujedno i organizator poslova koji se odnose na potrebe mehanizacije i svih ostalih radnji neophodnih da se ovaj dio poslova izvrši tačno i u predviđenom roku . Izvršenju ovog radnog zadatka pristupilo se prioritetno s tim da se odmah poruši crkva te da se porušani  materijal odveze na deponiju " u staro korito rijeke Gline " kao i da se uredi prostor na mjestu gdje je bila crkva , dok će se za ostali dio radova sačiniti ponuda i troškovnik od strane Birač Ranka .  Kada je u pitanju napred navedena poonuda ista bi se odnosila na uređenje i sipanje lokalnih i nerazvrstanih puteva . Za početak ovih poslova naloženo je benzinskoj pumpi u Glini da izda Birač Ranku 5 000 litara D2 o čemu će i benzinska pumpa i Birač Ranko voditi potrebnu svakodnevnu evidenciju . Navedeno gorivo se stavlja na trošak Izvršnog savjeta opštine Glina .  Kako su u samom početku izvođenja ovih radova nastali nesporazumi , a oni su se očitovali u načinu korištenja goriva na benzinskoj pumpi kao i načinju rušenja i odvoza porušenog građevinskog materijala na deponiju Izvršni savjet opštine Glina , je 11.08. 1994 godine donio novi zaključak pod rednim brojem 01 a - 456 / 2 - 94 kojim se naređuje da : 

- izvođač radova dužan je voditi građevinski dnevnik iz koga će biti vidljivo za svaki radni  dan šta se učinilo  na izvršenju ovih poslova . Građevinski dnevnik podliježe svakodnevnoj kontroli , a istu bi bio dužan vršiti Baltić Dušan referent organa uprave opština Glina . 

- materijal nastao rušenjem crkve obavezno se mora odvoziti u staro korito rijeke Gline . Ukoliko postoji potreba da se isti odvozi na drugu lokaciju izvođač radova je dužan da o tome obavjesti Izvršni savjet i na to dobije posebno odobrenje , odnosno saglasnost .

- zabranjuje se preuzimanje odnosno sipanje goriva na benzinskoj pumpi u Glini izvođaču radova bez odobrenja i prisustva predstavnika Izvršnog savjeta SO Glina 

- Utvrđuje se normativ za potrošnju goriva i to za građevinski radni stroj 18 litara na 1 radni sat a po prevoznoj jedinici odnosno kamionu 35 litara na 100 km .

 28 . 09. 1994 godine Izvršni savjet vjerojatno nezadovoljan postupcima i radom izvođača radova Birač Ranka donosi novi zaključak Br: 01 a - 489 / 3 - 94 , kojim se utvrđuje da će u nasipanju i uređenju lokalnih i nerazvrstanih puteva biti korištena mehanizacija 24 brigade  . Skupština opštine Glina će za sve navedene radove osigurati samo potrebnu količinu goriva za strojeve i kamione . Ovaj dio poslova oko nasipanja i uređenaj lokalnih i nerazvrstanih puteva obavljati će se uz znanje i dogovor sa predsjednicima mjesnih zajednica u selima u kojima se budu poslovi izvršavali . Sve potrebne stručne predradnje koje se odnose na utrošak goriva , učinak strojeva , efektivno radno vrijeme i građevinske kalkulacije obavljati će se u svojstvu nadzornog organa građevinskog tehničara Samardžija Dušana . U isto vrijeme pristupa se i pripremi materijala u kamenolomu Slatina i Šašava za potrebe nasipanja lokalnih puteva .  Za ovaj dio aktivnosti  u svojstvu nadzornog organa isto kao u predhodnom stavu zadužuje se Baltić Dušan . Na ime troškova koje je imao Birač Ranko oko pripreme kamena i rušenja štetnih objekata izvršit će se isplata istome na temelju priložene dokumentacije iz koje će biti vidljivo koliki su stvarni troškovi koje Birač Ranko platio drugim licima . U skladu s napred iznesenim neophodno je za konstatovati da izvođač radova Birač Ranko nije u većem dijelu  ispoštovao nijedan od donesenih zaključaka po Izvršnom savjetu opštine Glina iz slijedećih razloga : 

- nije dozvolio da se vrši kontrola preuzimanja i sipanja goriva na benzinskoj pumpi od strane zadužene osobe po Izvršnom savjetu SO Glina 

- nije vodio građevinski dnevnik iz koga bi se moglo vidjeti šta je isti uradio po svakom radnom danu 

- materijal koji je nastao rušenjem crkve je jednim djelom odvežen na za to predviđenu deponiju u staro korito rijeke Gline , drugim djelom su istim sipani putevi i ulice , a dobar dio je odvožen po zahtjevu drugih privatnih i fizičkih lica za njihove vlastite potrebe 

- nije dozvolio učešće mjesnih zajednica na čijem području su izvođeni radovi da one samostalno odlučuju gdje će se putevi popravljati i gdje će se sipati . Naime nijedan predsjednik mjesne zajednice nije izvođaču radova potpisao satnicu radnog stroja niti količinu doveženog materijala . 

- veći dio radova u mjesnim zajednicama izvršen je mimo programa koga je utvrdio Izvršni savjet moglo bi se reći po principu " ti meni ja tebi " , a negdje je bilo potrebno izvršiti sipanje tamo gdje je stvarno neophodno . 

Izvođač radova je međutim ipak izvršio veći dio poslova koji su mu bili povjereni po Izvršnom savjetu i to :

1. rušenje Katoličke crkve u potpunosti izvršeno . 

2. sipanej i popravak puteva u nekoliko mjesnih zajednica o čemu će biti napisano u daljnjem tekstu izvještaja 

3. sipanje puteva od interesa za vojsku

Da bi se ovi radovi izvršili , izvođač radova je koristio osnovna sredstva za izvođenje ovih radova , građevisnke mašine i kamione radi vršenja prevoza , gorivo koje je osiguranom  od strane Izvršnog savjeta opštine Glina i 24 brigade . U skaldu i zavisno od opsega izvršenih radova izvođač radova je imao i posebnih troškova . U ovom djelu izvještaja podatke o osnovnim sredstvima , opsegu radova , utrošenom gorivu te ostalim troškovima dao je sam izvođač radova , a satnica je sačinjena  na osnovu slobodne procjene o opsegu učešća građevinskih mašina u izvođenju ovih radova kao i u količini preveženog materijala kako sa porušene crkve tako i sa materijalom koji je navožen na lokalne i nerazvrstane puteve i gradske ulice . 

OSNOVNA SREDSTVA SA KOJIMA SU IZVEDENI RADOVI

Od osnovnih sredstava sa kojima su izvedeni radovi su građevinske mašine : 

- buldožer ULT 220 

-utovarivač 

- kompresor 

- grejdelj

- kamioni čiji su vlasnici Birač Ranko , Janus Svetozar , Gavrilović Milan , Joka Ljubomir , Aleksa Simić , Martić Mikan  svi iz Gline , te 2 kamiona " krajina puteva " iz Petrinje i 1 kamion DOM - Privredni pogoni Glina . 

OPSEG RADOVA 

1. rušenje i odvoz te utovar građevinskog materijala od porušene Katoličke crkve u količini 2800 m3 

2. nasipanje lokalnih i nerazvrstanih puteva i gradskih ulica

 - MZ Brnjeuška 100 m3 

 - MZ Dragotina 100 m3

 - MZ Brubanj 150 m3

 - MZ D. KLasnić 250 m3

Gradske ulice Glina i to : 

- Veljka Vlahovića , novo naselje Glina , ulica Nikole Demonje , ulica ispod nasipa u količini od 300 m3 

- šumarija " Šamarica " 30 m3

- bolnica Vojnić 50 m3

Ovdje se mora konstatovati da u programu koji smo napred spomenuli nije bilo predviđeno sipanje gradskih ulica  niti bilo kakvog prevoza materijala za druga pravna lica . Materijal navožen po mjesnim zajednicama se koristio iz kamenoloma Slatina , a po gradskim ulicama se koristio materijal od porušene crkve i iz Hađera . Popravak puteva radnim strojevima izvršen je u mjesnoj zajednici : 

- Majske Poljane - 12 sati 

- Drenovac - B. Vode - 30 sati 

- Roviška - R. Rašće  - 12 sati

- D. Klasnić - 10 sati

Za ove radove isključivo je korišten grejdelj što znaći da je isti imao učinak na popravku lokalnih i nerazvrstanih puteva ukupno 64 sata . Buldožer ULT 220 je vršio izradu i rušenje kamena u kamenlolomu Slatina 100 sati .  U tovarivač je vršio utovar sa porušene crkve te kompletan utovar napred navedenog građevinskog materijala i za taj dio poslova utrošio 400 sati  . Kompresor je vršio bušenje rupa radi miniranja crkve i za taj posao je utrošeno 30 sati . 

PRIORITETI  ZA VOJSKU 

Izvođač radova je također izvršio radove na putevima koji su prioritetni za vojsku i to na relaciji Hađer - Gornje Jame u dužini od 3,2 km . Na ovom putu su izvršeni zemljani radovi buldozerom i grejdeljom  i izvršen je nasip navedenog puta sa materijalom iz kamenoloma Slatina i Šašava u količini 1450 m3 . Tačnije podatke o učešču i uređenju i sipanju ovih puteva nadležni u brigadi nam nisu mogli dati . Za izvršenje ovih poslova izvođač radova ne posjeduje nikakovu dokumentaciju upravo iz razloga koje smo napred naveli pošto je isti odbio odnosno nije sarađivao sa nadležnim opštinskim organima niti mjesnim zajednicama , tako da su satnice pojedinih strojeva i količina odveženog  i ugrađenog materijala izvršene na osnovu izjave izvođača radova Birač Ranka i na osnovu utvrđivanja na licu mjesta nakon čega je data slobodna odnosno proizvoljna procjena satnice i količine materijala od strane nadležnog opštinskog organa . 

UTROŠENO GORIVO

Za ove poslove izvođač radova Birač Ranko je koristio odobreno gorivo na benzinskoj pumpi , a prema izdatnicama koje su dostavljene i nalaze se kod predsjednika Izvršnog savjeta od benzinske pumpe utrošeno je 4140 litara D2 . Ovdje moramo napomenuti da je dio goriva za izvođenje radova na putevima od vojnih prioriteta gorivo osiguravala i 24 brigada prema izjavi nadležnog u brigadi Arbutina Marija . 

TROŠKOVI 

Za izvođenje i izvršenje ovih radova i zadtaka zaduženi izvođač radova Birač Ranko imao je prema njegovoj izjavi   i ostale troškove koji se odnose na nabavku rezervnih djelova za građevinske mašine i kamione te troškove reprenzetacije i to :

- nabava djelova za buldozer 1500 dinara

- nabava anlasera za ULT 800 dinara

- pedala kočnice za ULT 600 dinara

- filteri za gorivo i ulje 300 dinara

- motorno i hidrolno ulje 1500 dinara

- paušalna radna snaga 1500 dinara

-reprenzetaciaj 1000 dinara

- gume za kamion 2400 dinara

- nagrada strojaru ULT-a 500 dinara

- Ukupno : 10 100 dinara

Ovi troškovi su nastali prema izjavi izvođača radova Birač Ranka  , međutim isti nije mogao prije izrade ovog izvještaja dostaviti ili priložiti račune kako za nabavljene rezervne djelove tako  ni za reprenzetaciju niti dokument o datoj nagradi strojaru . Osim toga sada u ovom momentu nije moguće niti utvrditi da su rezervni djelovi , odnosno gdje su urgađeni i dali su ugrađeni . Prednji izvještaj je sačinjen u skladu s usmenim zahtjevom predsjednika Izvršnog savjeta , a treba da posluži kao dokument za raspravu na Izvršnom savjetu radi naplate troškova koje je imao izvođač radova prilikom izvršenja napred navedenih poslova . Prednji izvještaj se dostavlja na daljnji postupak . 

Dostaviti : 

1. naslovu

2. Birač Ranko , Glina 

3. arhiva 

4. dosije

Izvještaj sačinio referent Baltić Dušan


 Fotografija crkve Sveti Ivan Nepomuk ( prije rušenja )

 

                                                                                 srušeni oltar crkve Sveti Ivan Nepomuk


lijeva strana vanjskog zida srušene crkve Sveti Ivan Nepomuk ( fotografirano iz vozila UN-a ) 

 

 

 

 

 

 

 

 www.istraga.tv

..