Krajinske obavještajne službe

http://www.istraga.tv/

 

 

Popis pripadnika Krajinskih obavještajnih službi :

 

1. vodnik Abramović Milana Jovica rođen 18.09.1961 godine , Staro Selo kbr. 2, pomoćnik komandanta za obavještajne poslove u odredu Caprag, izvještaje dostavljao komandantu odreda poručniku Šaponja Draganu i obavještajcima 31pbr Petrinja  , bio oženjen Hrvaticom , prije rata radio u Sisku , pred kraj rata ubijen u međusrpskom obračunu , 29.04.1995 godine u Kninu završio obavještajni kurs kod potpukovnika Mihajla Kneževića

2. poručnik Aleksić  Radoja Aleksandar rođen 29.09.1945 godine , Dragodol , Srbija , načelnik bezbednosti u 31pbr Petrinja . Direktno izdavao zapovjedi tzv. Stivovoj grupi kojoj je komandovao Stevan Bunčić zvani Stiv . Prijeratni podoficir JNA zastavnik I klase , radio u kasarni JNA  u Petrinji

3. Arbutina Dragan , obavještajac u 24pbr Glina

4. kapetan Banjeglav Tihomir pomoćnik za bezbednost u 24pbr Glina

5. potpukovnik Bučan Pavao odsek bezbednosti 39 Banijskog korpusa

6. major Dodoš Vlado , vojna bezbjednost 24pbr Glina

7. kapetan I klase Drobnjak Predrag , načelnik bezbjednosti u 31pbr

8. Gledić Vukašin , načelnik odsjeka bezbjednosti 39 Korpusa

9. kapetan Ivančević Petar  , rođen 14.07.1949 , dipl. inž. željez. saobraćaja , Panjani 30 , Kostajnica ,  načelnik za bezbednost u 26pbr

10. pukovnik Janjanin Stevan , načelnik obavještajno bezbednosnog organa 39 Korpusa

11. potpukovnik Krković Milan , načelnik elektronskog izviđanja i protivelektronskog djelovanja

12. kapetan Lađević Stevo ,  rođen 01.02.1961 , kemijsko - tehnološki stručni radnik V st , A. Butorac 38 Kostajnica , pomoćnik za obavještajne poslove u 26pbr Kostajnica 

13. potpukovnik Mihajlo Knežević  zvani Mićo od oca Nikole rođen 04.07.1953 u Ličkoj Jesenici , bivši aktivno oficir JNA , bio oženjen sa Milenom V. koja ima rođenu sestru u Zagrebu , školovao se u Ogulinu i Beogradu , radio u bivšim kasarnama JNA " Maršal Tito " u Zagrebu , Delnicama , Koprivnici ... , bio sklon uzimanju poklona i posuđivanju novca , bio blizak tadašnjim direktorima Podravka i Belupa . Karakterizira 

ga " kvalitetan " psihološki pristup osobama koje najčešće pridobivao stvarajući odnos povjerenja kod njih . Bavio se švercom ogrijevnog drveta te ilegalnom trgovinom nekretnina i umjetničkih slika . Surađivao sa pukovnikom JNA Miloradom Vulanovićem . Na Koprivničkom području angažirao se na ustrojavanju SK PzJ . Bio angažiran pod vodstvom Aleksandra Vasiljevića u obavještajnoj akciji " Štit " i u slučaju " Špegelj " ..... radio u 101 obavještajnom centru SVK te u organu bezbjednosti zonskog štaba TO Korenica , imao iznajmljen stan u kući Orlićevih u Korenici te bio u intimnim odnosima sa stanovdavkom M.O. zvana Cica . 1992 godine bio pritvoren zbog šverca s muslimanima , kretao se i po Belom Manastiru gdje je instruktivno djelovao prema obavještajnim službama . Na Kordunu se bavio švercom različitih roba za Zapadnu Bosnu a na području Like u nezakonitim poslovima surađivao sa Nenadom Brujićem zvani Nešo .

14. pukovnik Marić Jovo

15. potpukovnik Martić Mirko , obavještajno bezbednosni organ u 39 Banijskom korpusu

16. potpukovnik Ostojić Milan , načelnik organa bezbednosti I operativne grupe

17. poručnik Radulović Duško , načelnik bezbjednosti OpŠTO Kostajnica ,

18. Relić Zlatko rođen 1950 godine u Glini , živio u Sisku , bivši djelatnik CSDB Sisak , načelnik bezbjednosti u 26pbr

19. Tintor Branko , šef SDB odjel Banija

20. kapetan I klase Vuić Ilija , načelnik organa bezbjednosti 24pbr

Nastavit će se ...

 

 

 

Zonski štab TO Banija , opštinski štab TO Br: 337-1 , 31.12.1992 godine , Sisak , službena zabilješka - dostavlja se komandi VP 7916

 

Dana 29.12.1992 godine dobio sam informaciju od komandanta Šaponje Dragana da mu je komandir granične milicije javio vezom da suprotna Hrvatska strana je poslala pismo preko UN profora . U pismu se traži susret dviju strana radi razgovora . Pejaković Stevo je tražio od Šaponje Dragana da o tome obavjesti višu komandu , a pismo da će donesti kad abud enavračao u komandu . Istog dana navratio sam u večernjim satima do Pejaković Steve u Kinjačku . Tu se zatekao i zamjenik komandira stanice Blinjski Kut Ranić Jovan . Kada sam saopštio da sam došao po pismo Pejaković je uputio Ranića da donese pismo iz stanice Blinjski Kut. Pismo prilažem uz službenu zabilješku . Dana 30.12.1992 godine umjesto komandanta Šaponje Dragana odlazim na sastanak u opštinu Caprag u 10 sati . Sastanak organizira predsjednik opštine Pojić Branko . Radi se o sastanku sa predstavnicima UNprofora. Sastanak otvara i vodi predsjednik opštine Pojić Branko . Sastanku prisustvovali : Predstavnici UNprofora kapetan Lyhne i Jansen , s naše strane komandir granične milicije Pejaković Stevo , Dr. Vukosavljević Nenad , direktor škole Janić Ljuban , predsjednik opštine Pojić Branko , član izvršnog savjeta opštine Cvjetković Vojislav i ja umjesto komandanta Šaponje Dragana . Pojedinosti sa sastanka koje su veoma bitne : kapetan Lyhne ističe da je situacija na ovom djelu terena mirna . Vrlo su zadovoljni sa razvojem situacije u Blinjskom Kutu . Postići čemo dogovor za premještanje protutenkovskih mina , da se cesta otvori za potrebe UNprofora. Sve tri strane su za to da se postigne dogovor  . Dogovoreno je da se sastanci održavaju redovito između granične milicije Blinjski Kut i suprotne strane . Da se dogovore susreti civila i redovito održavaju jednom tjedno . Samo razgovori bez izmjene pisama ili paketa . Predstavnici sve tri strane na nivou  rade na tome . Na pod pitanje ko je inicijator tih aktivnosti i ko je sa naše strane razgovarao a naravno dao suglasnost po izjavi kapetana Lyhna . Kapetan Lyhne je odgovorio da su obje strane inicijatori a s naše strane dogovorima su prisustvovali komandir Ranić Jovan i još dvojica graničnih milicionera . Gospoda iz UNprofora zatražila su da im damo dvije prazne iskaznice civilne i granične milicije , da bi se lakše snalazili prilikom identifikacije uniformisanih lica . Predsjednik opštine Pojić Branko preuzima obavezu  nasebe  da taj zahtjev gospode ispuni  . Ostali dio sastanka niej imao veliku važnost , osim što je stvarao ružnu sliku o nama. Sastanak ovakve vrste održan je prošli tjedan , na njemu je prisustvovao komandant Šaponja Dragan . Prevodioc na sastanku je bio Grmuša Dragoslav . Pomoćnik komandanta za obavještajne poslove Jovica Abramović

 

 

Vodnik Jovica Abramović , dana 07.02.1993 godine , rađeno u 3 primjerka , dostavljeno : 2 x k-da 31pbr , 1x k-da SOD Gradusa , ev. Br. 07-17 , Vojna tajna strogo povjerljivo , Službena zabilješka - održavanje sastanka sa PMEZ od strane predsjenika opštine Caprag Pojić Branka , nakon proglašenja ratnog stanja

 

Dana 24.01.1993 godine  dobio sam usmeno naređenje od pukovnika Janjanina da prenesem predsjedniku opštine Carpag da su do daljnjeg zabranjeni bilo kakvi sastanci sa PMEZ i UNproforom . I da ih se usmjerava na komandu brigade . Isti dan u večernjim satima bio sam sa predsjednikom opštine Pojić Brankom i prenesam mu naređenje . Tada su sa nama bili komandant odreda Šaponja Dragan i Dr. Vukosavljević Nenad. Međutim predsjenik opštine Pojić Branko od tada samovoljno bez upoznavanja komande sastaje se sa timom PMEZ u prostorijama opštine . Do sada su imali 4 sastanka . Sastanci su održani : 2, 4 , 5 i 6 . 02. 1993 godine . Na prvom sastanku sa predsjenikom bili su : Arbutian Jovo i Dr. Vukosavljević Nenad . Na drugom sastanku predsjednik Pojić bio je sam . Na trećem , uz predsjednika prisutan je bio Arbutina Jovo a na četvrtom sastanku su bili : Pojić , Arbutina , i Dr. Vukosavljević . Mišljenje organa bezbednosti . Iz više razloga smatram da interesi predsjednika Pojić Branka i naroda Krajine nisu isti . Obrazloženje : Dana 31.01.1993 godine major Dodoš Vlado je obavio u mom prisustvu službeni razgovor sa Pojić Brankom . Razlog je bio osnivanje kriznog štaba i nekih naredbi koje je donio taj organ . Nakon obavljenog razgovora major Dodoš Vlado mu je rekao da sve te odluke stornira kao i odluku o osnivanju kriznog štaba . Prihvatio je ispriku Pojić Branka da je neke stvari radio pogrešno zbog nedostatka uputstava i neznanja . Savjetovao mu je da kod svih radnji konzultira se sa komandom odreda ili komandom brigade . Međutim , predsjednik do danas nije donio odluku o storniranju donešenih odluka i raspuštanja kriznog štaba . Nakon razgovora sa majorom Dodošom predsjednik Pojić svojoj radnici Hrnjak Ljubi rekao je da krizni štab postoji ali ne djeluje . I prije proglašenja ratnog stanja predsjednik opštine Caprag izbjegavo je saradnju sa komandom odreda . U zgradi opštine organizirao je sastanke sa UNproforom po vojnim pitanjima . Sa PMEZ imao je bezbroj sastanaka u zgradi opštine i u bazi PMEZ u  Brđanima . Na tim sastancima uglavnom je bio sam , izvještaje nije nikom podnosio niti je skupštinu upoznao o svojim aktivnostima sa PMEZ . U 10 mjesecu 1992 godine uz posredstvo PMEZ i UNprofora bio je na pregovorima sa predstavnicima vojnih snaga Hrvatske u području Sunje . Prije pregovora dobio je zadatak od pukovnika Janjanina da stupi u kontakt sa poručnikom Šaponjom ili majorom Drakulićem i da u njihovom prisustvu ide na pregovore iz razloga ako sa Hrvatske strane nebude predstavnika civilne vlasti , da imamo adekvatne pregovarače . Sa pomenutom dvojicom nije stupio u kontakt , na pregovore je otišao sam , odnosno sa socijalnom radnicom Radmilom Korasić . U više navrata obavljan je službeni razgovor s predsjednikom opštine Caprag  od strane ljudi iz naše službe . Savjeti i upozorenja nisu davali rezultate. Kao predsjenik opštine uključen je i u krivične radnje oko prodaje goriva . Prijedlog mjera : izvršiti privođenej , obradu , i poduzeti na osnovu toga zakonom predviđene postupke . Podaci o licima : Arbutina Jovo iz Brđana Kose , tajnik crvenog krsta opštine Caprag . Supruga Hrvatica , rodom iz Bobovca , djeca sa njom . U njemačku je otišla za vrijeme rata . Uz pomoć PMEZ je telefonski imao stalni kontakt sa suprugom . Izbor za tajnika crvenog krsta je izazvao dosta opravdanog negodovanja ko dostalih kandidata , koji su bili prijavljeni za to radno mjesto . Da bi on bio izabran na to mjesto napravljeno je dosta prozuzakonitih radnji , a ono najbitnije počeo je raditi prije nego šta je natječaj završio . Pojić Branko iz Drljača kbr. 124 , rođen 07.11.1952 godine , VSS dipl. ing. organizacije rada . Predsjednik skupštine opštine Carpag . Prilog službenoj zabilješci : Izjave Hrnjak Ljube i poručnika Šaponje Dragana , akt, br. 279-1 , rukopis saradnika : Dio razgovora koji je uhvačen između PMEZ i predsjednika Pojić Branka .

 

 

Komanda 31pbr , organ bezbednosti , SP-17-84-1 , od 12.02.1993 godine -SO Gradusa 

Obavjest o postupanju sa ratnim plijenom  

 

Razmatrajući  žalbu Crljenica  Miloša iz Kinjačka bb, a u vezi oduzetog pištolja TT 7,62mm broj 139311 te uvidom u izjave Čakalo Branislava , Musulin Dragana , Ranić Milana te izjave Crljenice Miloša zauzeli smo sljedeći stav u vezi oduzetog pištolja od strane organa bezbednosti SO Gradusa. Na početku oružanog otpora protiv ustaške vlasti , srpski narod je uglavnom nenaoružan pronalazio načine i sredstva da dođe do oružja i da se suprotstavi neprijatelju. U takvu akciju možemo svrstati i oduzimanje oružja koje je izvršeno dana 25.07.1991 godine kad je u autobusu na relaciji Sisak- Sunja u selu Brđani od ustaša ( trojice ) , oduzeto 3 automatske puške i 3 pištolja TT . Napominjemo da oružane snage srpske vojske mogu zaplijeniti svu neprijateljsku imovinu koja se zatekne na ratištu kao naprimjer oružje , municiju , opremu i drugi materijal ... 

Nastavit će se...
 

 Komanda 31pbr , organ bezbednosti , SP 17-218 -1 , od 08.03.1993 godine 

Plan rada: 


1. Odrediti 3 policajca sa vođom grupe Miličević Ljubanom u pretres u mjesto Trnjane . 

2. Stupiti u vezu sa Abramović Jovicom i zajedno snjim pronaći skladište i vlasnika kuće u selu Trnjanima gdje se nalazi sakriveno oko 700 pari čizama . 

3. Izvršiti provjeru u Starom Selu i Čakalama dali je možda navedeno skladište tamo odseljeno . 

4. Nakon utvrđivanja identiteta vlasnika kuće i navedenog skladišta , izdati potvrdu  o ulaženju u stan , zapisnik o pretrazi stana i drugih prostorija , te ukoliko se pronađe navedena roba za kojom se traga izdati potvrdu o privremeno oduzetim predmetima.

5. Kod pretresa obavezno trebaju biti prisutna 2 svjedoka , punoljetna građana

6. Ukoliko se roba pronađe istu oduzeti i dovesti u skladište kasarne Vasilj Gačeša a protiv izvršioca podnjeti krivičnu prijavu .

Plan odobrio : Načelnik bezbednosti poručnik Aleksić Aleksandar , pplan sastavio Kovačević Stojan
 

Komanda 31 pbr , organ bezbednosti , SP 17-84-2 od 17.03.1993 godine - SO Gradusa - K-da , odgovor na žalbu vodnika Crljenica Miloša 


U vezi žalbe vodnika Crljenica Miloša pripadnika SO Gradusa a u vezi oduzimanja pištolja marke TT 7,62mm , broj 139311 koji je zajedno sa drugim naoružanjem oduzet od ustaša u 7 mjesecu 1991 godine dajemo sljedećiodgovor. U vezi ovog slučaja OB 31 pbr dostavio je K-di SO Gradusa obavijest o postupanju sa ratnim plijenom SP 17-84-1 od 12.02.1993 godine . U skladu s ovim dopisom smatramo da je K-da SO Gradusa trebala vratiti pištolj , odnosno stim oružjem zadužiti v/o Crljenica Miloša , te mu omogučiti da legalizira nošenje tog pištolja jer je zajedno sa drugim v/o sudjelovao u njegovom zarobljavanju . Oružje koje je zarobljeno od ustaša 25.07.1991 godine , 3 automatske puške i 3 pištolja TT su ratni plijen i iste treba evidentirati i zadržati u naoružanju SV  RSK . V/O koji su oduzeli ovo oružje imaju zakonsko pravo da od nadležnih organa traže dozvolu z anošenje oružja , u skladu sa zakonom . Preema svim v/o koji su zadržali zapljenjeno oružje treba jednako postupati , odnosno od svih treba oduzeti oružje sa kojim nisu zaduženi ,odnosno zadužiti ih sa istim . U ovom slučaju ste nepravilno postupili oduzimajuči pištolj samo jednom v/o a ne ostalima , te ste na taj način istog doveli u neravnopravni položaj u odnosu na ostale . U skladu sa gore iznesenim potrebno je evidentirati oružje koje je zarobljeno i zadržati ga u naoružanju SV RSK . Sa oružjem zadužiti v/o koji su ga zarobili . Oružje treba ravnomjerno rasporediti između v/o a pri tome se misli na naoružanje srpske vojske , te spriječiti da v/o , pored zarobljenog posjeduju i naoružanje vojske RSK . Zahtjevamo od vas da postupite u skladu sa ovim dopisom te da vodnika Crljenicu Miloša zadužite sa pištoljem marke TT 7,62mm broj 139311 , kao i ostale v/o koji su zarobili gore navedeno oružje a u slučaju legalizacije od strane SJB i dobivanje dozvole za oružje imaju pravo da ga zadrže u miru . Dostaviti : 1.k-da SO Gradusa , 2. Crljenica Miloš , 3. spis , ss/vm . načelnik bezbednosti Aleksić Aleksandar

 

 

 Komanda 39 Korpusa , obavještajno bezbednosni organ , dana 18.03.1993 godine - komandi 24 , 26 , 31 , i 33 pbr , SJB Glina , Petrinja , Dvor na Uni , Kostajnica i Brđani , odelenjima Ministarstva odbrane opština - provođenje policijskog časa


U poslednje vreme registrovano je više slučajeva narušavanja odredaba oko provođenja policijskog časa . Uočeno je  da ugostiteljski objekti rade i u vreme policijskog časa , lica se kreču bez dozvole , puca se iz vatrenog oružja i troši skupo plačena municija . U cilju povečanja bezbednosti građana i provođenja odredaba policijskog časa naređujem : 

1. Od 18.03.1993 godine policijski čas će trajati od 22:00 do 05:00 časova 

2. U provođenju policijskog časa uključiće se jedinice VP i pripadnici SJB zajedničkim patroliranjem i provođenjem zajedničkih akcija 

3. Organizovati obeveštavanje javnosti preko sredstava javnog informisanja 

4. Prekršioce odredaba policijskog časa privoditi u stanice javne bezbednosti i prekršajno kažnjavati 

5. Pripadnici SJB imaju sva prava u preduzimanju kaznenih i prekršajnih mera prema vojnim obveznicima i pripadnicima srpske vojske i prema ostalim građanima 

6. Za provođenej policijskog časa odgovorni su mi komandanti brigada 

7. Sa predstavnicima SJB održavati redovne dnevne kontakte  , međusobno se informisati i provoditi sve potreben mere

Komandant  pukovnik Slobodan Tarbuk Vodnik Jovica Abramović dana 02.04.1993 godine , rađeno u 3 primerka , dostavljeno 2x K-da 31pbr , 1x K-da SOd , Ev. Br; 07 - 65 , Službena zabilješka 

Neovlaštena sječa drva u šumi Pupnovac i odvoženje u pravcu Petrinje od strane boraca 31pbr.

 

 

Prije 20 -tak dana dobio sam informaciju da borci iz jedinice kapetana Šimunlije koji su na T-12  u Starom Selu , sjeku ogrijevno drvo u večim količinama i dovoze ga u dvorište Ljubojević Dragana sa vojnim kamionom. Odatle se pretovara na civilni kamion Dajc plave boje i odvozi dalje . Stupio sam u kontakt sa kapetanom Šimunlijom obavjestio ga o tome i tražio od njega ako se radi o nečem neovlaštenom da se to spreči . Dana 02.04.1993 godine dobio sam informaciju od komandira baterije PVO Amramović Stojana da  u posljednih par dana je preveženo više tura sa vojnim kamionom i da njegovi ljudi su ga pitali dali je to neka pljačka u dogovoru sa komandom . 

Mišljenje OB : 

Svoju daljnju aktivnost na tome slučaju nastavit ću na osnovu predloga organa bezbednosti 31pbr. 

Mišljenje OB 31pbr: 

Potrebno je utvrditi broj vozila , imena lica koja u tome učestvuju , krajnja stanica istovara i o svemu obavjestiti ovaj OB i VP 31pbr. 

Načelnik bezbednosti : Aleksić Aleksandar

Vodnik Jovica Abramović , dana 20.04.1993 godine , rađeno u 3 primerka , dostavljeno : 2 x K-da 31pbr , 1 x K-da SOd , ev. br 07-79 - vojna tajna strogo povjerljivo 


Službena zabilješka , prebacivanje 4 muslimana iz Bosanskog Novog .

Dana 16.06.1992 godine vojn apolicija 17-te brigade iz Graduse dobila je zadatak da u Bosanskom Novom izvrši kindapovanje 4 muslimana i nakon toga da ih dovezu u gradusu . Naredbu za izvršenje toga zadatka izdao je tadašnji komandant štaba Sisak - Caprag kik Kiković Milan . Na zadatak je upučeno odeljenje ljudi sa 2 vozila . Zadatak je trebalo izvršiti za vrijeme policijskog sata . Kik Kiković je rekao da je sa odgovornim ljudima u Bosanskom Novom izvršio dogovor , oni znaju da ćemo mi obaviti neki zadatak na tom području i u kojoj ulici , te da ste strane neće biti problema .  Vojno vozilo pinzgauer i dio ljudi da ostaju na ulazu u grad , a civilno vozilo i trojica ljudi da idu izvršiti glavni dio zadatka. Ljudi koji su izvršavali taj dio zadatka su : v/o Vukotić Milan , v/o Ćorić Nenad i Jovica Abramović . Kik Kiković Milan dao nam je imena ljudi i ulice gdje stanuju . Prvi dio zadatka obavljenje u Prvomajskoj kbr.37 . Kik Kiković Milan išao je sa svojim vozilom do barikade koja je bila na ulazu te ulice , tada se okrenuo i vratio se kod ostalog djela ljudi . Barikada je bila otvorena , prolaz oslobođen , bez nekih poteškoća pronašli smo kuću u ulici kbr.37 , ja , v/o Ćorić Nenad i v/o Vukotić Milan ušli su u kuću , a ja Abramović Jovica , ostao sam ispred kuće , prateći dali netko prati što se dešava. V/o Ćorić Nenad i Vukotić Milan bez nekih problema lišili su slobode Jašarević Ferida i Jašarević Hasana bez suvišnih objašnjenja poveli u vozilo . Ja sam posljednji ušao u vozilo a bio sam i vozač jer civilno vzilo sa kojim smo obavljali zadatak je moje vlasništvo . U povratku kada smo došli blizu barikade cesta je bila zatvorena , netko je postavio metalne ježeve na cestu . Zaustavio sam vozilo , ja i  Vukotić Milan iskočili smo iz vozila i pronašli zaklon . Nakon kraćeg vremena nismo uočili nikog u blizini . Ja sam izvršio uklanjanje prepreke , ušli smo u vozilo i nastavili kretanje dalje . Kada smo došli na izlaz iz grada i stigli do ostalog djela ljudi tamo je bio i Kiković Milan . Ostavili smo Jašarević Hasana i Jašarević Ferida u pinzgaueru . Ispričali smokik Kiković Milanu da je netko zaprečio cestu dok smo se vračali , on je to prokomentarisao da je to vjerovatno uradio netko tko nije bio upoznat sa tim da smo mi prisutni na tom terenu . Odmah smo krenuli na izvršenje drugog dijela zadatka , kik Kiković Milan je ponovo išao ispred nas sa svojim vozilom do vatrogasnog doma , tu smo parkirali vozila , on je ostao kod vozila. Mi smo , nas trojica krenuli u zgradu gdje su stanovali Tauković Mustafa i Tauković Nada . Kao i u prvom djelu akcije oni su išli u stan a ja sam ostao u zaklonu ispred zgrade . Uočio sam da se oko zgrade dosta kreće naoružanih ljudi . Prišao sam kod jednoga  od njih i pitao ga : brate kako ide , imali kakvih problema ? . Odgovorio mi je kratko , sve je u redu , i odmah s eokrenuo i otišao iz azgrade . U međuvremenu Vukotić Milan i Ćorić Nenad lišili su slobode bračni par Tauković i izišli su iz zgrade . Popričali smo kratko i dogovorili se da se do vozila vratimo drugim pravcem , a ne onim kojim smo došli do zgrade . Kada smo prišli do vozila , prolazili kroz jedan prolaz između dvije zgrade , bračni par Tauković išao je ispred nas. Rekli smo im d auđu u crvenog stojadina. Tako su i postupili. Sjeli su u vozilo , ja sam pošao prema vozili sa ljijeve strane , Ćorić sa desne a Vukotić Milan je ostao iza nas da zaštiti leđa. U tom trenutku iz blizine jedan muškarac srednjih godina otvorio je vatru iz automatske puške prema nama. Ćorić Nenad je zalegao na zemlju... 


 Nastavit će se...
Vodnik Jovica Abramović , rađeno u 3 primjerka , dostavljeno 1 x SJB Petrinja , 1 x K-da SOd Gradusa , Ev. Br: 07 - 107 , Službena zabilješka : Podaci o vozilu mercedes 200 r. br. M-11-771


Motorno vozilo mercedes 200 sa reg. Br. M -11-771 je privatno vozilo Knežević Slobodana iz V. Sočanice , opština Derventa . Vozilo j emobilisano za potrebe VP 9144 i preoznačeno umjesto civilnih tablica stavljene su tablice M - 11 - 771 . Na vozilu je izvršena zamjena pogonskog motora u radioni u VP 9144 . Razlog mjenjanja motora je kvar na motoru koji nismo bili u mogučnosti otkloniti u radioni VP 9144 . Knežević Slobodan do 23.01.1993 godine bio je pripadnik posebne jedinice milicije Petrinja , Gradusa . Proglašenjem ratnog stanja  u RSK t ejedinice ulaze u sastav SV RSK . Kao pripadnik posebne jedinice milicije izdana mu je službena legitimacija 25.09.1992 godine  broj : 21897 u komandi posebne jedinice milicije Petrinja. Knežević Slobodan je od 16. 05. 1993 do 01.06.1993 godine dozvoljeno odsustvovao iz jedinice iz privatnih razloga te mu je također dozvoljeno od strane VP 9144 da sa vozilom ostvari odlazak i povratak kući . Putni radni list broj 

6 / 5 - 93 izdan je od strane VP 9144 Gradusa . 

Vojna pošta 9144 , obavještajno - bezbednosni organ , strogo.pov. broj  07-133 od 04.07.1993 godine . Spisak zainteresiranih za pristupanje specijalnoj jedinici 39 korpusa - VP 9142 .


U komandu SOd " C " kod obaveštajno bezbednosnog organa prijavili su se kao zainteresirani za pristupanje specijalnoj jedinici 39 korpusa sledeći vojnici : 

1. Didulica Jove Branislav  rođen 25.03.1973 godine u Sisku , stasnuje u Kinjačkoj kbr. 3 , VES 11101 , prvi vod , 1 pč , SOd " C "

2. Kremenović Stojana Nenad , rođen 26.03.1974 godine u Sisku , stanuje u Kinjačka kbr. 6, VES 11101 , PRVI VOD , 1PČ , SOd  " C "

3. Volarac Nikole Stevica , rođen 15.06.1974 godine u Sisku , stanuje u Kladarima , VES 11807 , prateči vod , 3pč SOd " C "

4. Didulica Nikice Dejan , rođen 11.02.1973 godine u Sisku, stanuje u Kinjačka , izviđački vod , SOd " C "

5. Bunčić Milorada Branislav , rođen 06.06.1976 godine u Sisku , stanuje u Blinjski Kut kbr. 78 , dobrovoljac , posjeduje saglasnost roditelja . 

Pomočnik komandanta za obavještajno -  bezbednosne poslove  vodnik Jovica Abramović

 

 

 

 

 

Komanda 31pbr , organ bezbednosti , SP 17 - 1228 , dana 29.09.1993 godine

Izveštaj o pogibiji i ranjavanju v/o na brdu Konjska Glava 28.09.1993 godine  Dana 29.09.1993 godine provjeravajuči stanje u bataljonima u 06:00 časova izjutra uspostavili smo telefonski vezu sa III pb , te smo od komandanta kapetana Fićur Nikole obavješteni da je dana 28.09.1993 godine u večernjim časovima došlo do pogibije i ranjavanja večeg broja boraca te da oni još nisu izašli na lice mjesta . Odmah nakon toga uputili smo se na samostalni vod smješten u novom vodovodu radi utvrđivanja činjeničnog stanja kao i okolnosti po dkojima je došlo do pogibije i ranjavanja v/o . Do pogibije je došlo između 21:00 i  22:00 časa  28.09.1993 godine u reonu brda Konjska Glava kod petog bunkera. Pod nerazjašnjenim okolnostima poginuli su dobrovoljci iz SRJ : 1. Tomić Tihomir od oca Đorđa rođen 22.09.1957 godine u Subotici sa prebivalištem u Subotici Njegoševa kbr. 3 , VES 11101 , 2. Milošev Zoran od oca Ivana rođen 29.04.1966 godine u Subotici sa prebivalištem u Subotici  ulica P. Čajkovskog 4a . Ranjeni su sljedeći v/o : 1. Đurić Mile od oca Ostoje i majke Anđelije rođen 08.01.1953 godine u Sunji sa prebivalištem u Kinjačkoj , pripadnik samostalnog odreda Caprag na izdržavanju disciplinske mjere pritvora , 2. Dragaš Nikola od oca Branka i majke Evice rođen 31.10.1956 godine u Sisku sa prebivalištem u Petrinji ulica P. Kočića kbr 1. , pripadnik IIIpb na izdržavanju disciplinske mjere pritvora , 3. Grabovica Dragan od oca Vukašina i majke Nevenke rođen 09.05.1961 u Sisku sa prebivaslištem u Petrinji odvojak Vinogradske ulice bb , pripadnik III pb na izdržavanju disciplinske mjere pritvora . Ranjeni vojnici Dragaš Nikola i Đurić Mile su preveženi u bolnicu u Glini dok je ranjeni Grabovica Dragan nakon ukazane lječničke pomoći vračen na izdržavanje disciplinske mjere pritvora u kasarnu . Izlaskom na lice mjesta na brdo Konjska Glava utvrđeno je da se nesretni događaj desio kod 5-tog bunkera i to 15 metara iza bunkera  gdje su na zemlji ležali pooginuli dobrovoljci iz SRJ kao i ranjeni Đurić Mile . Ranjeni Dragaš Nikola i Grabovica Dragan su se isto veče odvojeni spustili do vodovoda . Poginuli vojnici dobrovoljci su bili smješteni u 5-tom bunkeru zajedno sa dobrovoljcima Krznović Draganom i Prole Aleksom dok se se Fragaš Nikola , Đurić Mile i Grabovica Dragan trebali nalaziti u 4-tom bunkeru koji je udaljen oko 100 metara od 5-tog bunkera . Na položaju 28/29. 09. 1993 godine bilo je ukupno 39 v/o , od tog broja 25 je bilo dobrovoljaca , 8 v/o pritvorenika i 6 iz interventne grupe . Na osnovu dosada prikupljenih podataka najvjerojatnije je došlo do svađe te je tom prilikom Grabovica Dragan zvani - kubura pucao iz automatske puške po vojnicima , zbog čega ga je Đurić Mile morao udariti kundakom preko lica . Nakon ove pucnjave koja se desila iza naših položaja dobrovoljci iz Srbije su otvarali vatru na sve strane i nisu dozvolili da se itko približi . Pokušano je da se uspostavi telefonska veza , kao i dozivanje od bunkera do bunkera , ali ni to nije uspjelo . Zbog nekontrolisane pucnjave komandant bataljona kao i njegovi vojnici to veče nisu mogli izači na lice mjesta nego su izašli tek ujutro . O pogibiji i ranjavanju vojnika oko 08:00 časova obavješten je organ bezbjednosti i vojna policija korpusa te je zatraženo da se o istom obavjesti istražni sudija .  Poduzete mjere : 1. obavljen je inforamtivni razgovor sa Grubić Darkom i Aluga Rankom koji su to veče bili na položaju , 2. Obavješten je organ bezbedosti i vojan policija 39 korpusa da izvrše uviđaj i obavjeste istražnog sudiju , 3. Izvršen je izlazak n lice mjesta te su pronađene dviej čahure koje su izuzete kao i 2 zrna od kojih je jednim ranjen Đurić Mile t edrugo kojim je usmrčen jedan vojnik , 4. Izuzeto je naoružanje kojim su naoružani v/o Grabovica Dragan AP i Dragaš Nikola PKT . Prijedlog mjera : 1. Obaviti informativni razgovor sa Grabovica Draganom zvani " kubura " , Prole Aleksom dobrovoljcem iz SRJ , Krzmović Draganom dobrovoljcem iz SRJ , Đurić Milom koji je ranjen i Dragaš Nikolom koji je ranjen . 2. Izvršiti uviđaj na licu mjesta od strane oragna bezbednosti 39 korpusa i krim tehničara. Sve ove radnje po mogućnosti poduzeti uz prisustvo istražnog sudije . Načelnik bezbednosti poručnik Aleksić Aleksandar


Vodnik Jovica Abramović dana 26.04.1994 godine , rađeno u 3 primjerka , dostavljeno 2 X OB  31pbr , i  1 x OB  SOd " C "

Službena zabeleška : Odlasci građana SO Caprag na susrete u Moščenicu


Preko operativnih veza na terenu  OB j edobio više podataka o odlascima  građana sa područja SO Caprag na susrete u Moščenicu sa rodbinom iz RH .  Nešto masovnije odlaženje građana sa cijelog teritorija opštine na unapred dogovorene zabilježeno je 24.04.1994 godine . Možda nema neku povezanost ali bilo je to isti dan kada je sa područja naše opčine organizirano 4 autobusa ljudi otišlo u Jasenovac na komemorativni skup . Toga dana i na području Blinjskog Kuta veča grupa civila sprečena je u namjeri da uđe u zonu UN-a. I među njima je bilo onih koji su išli n asusrete. 

Zpažanje OB : 

Na susrete odlaze uglavnom lica koja su i tokom rata bila u stalnoj vezi sa rodbinom u RH . Največi broj tih lica koja odlaze na susrete su žene . Kada su u pitanju v / o onda su to uglavnom oni koji su na razne načine izbjegavali vojnu obavezu  ili je njihov doprinos u toku rata zanemariv. Karakteristično je da ima malo podataka o odlascima lica druge nacionalnosti na te susrete .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


..