33pbr

 www.istraga.tv

 

Popis pripadnika 33pbr Dvor :

 

 

A   B   C   D   E -G    I - J    K    

  

L  M  N  O  P  R  S  T  V  Z


Popis pripadnika 33pbr sa oružjem i serijskim brojem : 

 

 

A   B  C  D    G  I  K  L

 

M   N  O  P  R  S  T  V  Z

 

 

 

 

 

33 pješadijska brigada Dvor pripadala je 39 korpusu VRSK .

 Komandno mjesto brigade bilo je u Dvoru  , a istureno komandno mjesto u selu Ostojići , centar veze nalazio se u zgradi općine Dvor a brigada je brojala 1400-2000 vojnika te imala zonu odgovornosti : Područje lijeve obale rijeke Une te na zapadu uzduž granice RH s BiH do sela Bojna .. Brigadom je komandovao pukovnik Perica  Kuludžić , pomoćnik načelnika štaba za operativne nastavne poslove bio je poručnik Rade Milić , dok je pomočnik načelnika štaba za obavještajne poslove bio potporučnik Rade Milković , načelnik inžinjerije bio je kapetan 1 klase Radovan Nožinić , načelnik veze kapetan Dragan Savić , načelnik ABKO kapetan Milan Kukić , a za moralno vaspitanje bio je zadužen potporučnik Matija Cvetojević  , komandir voda vojne policije bio je potporučnik Siniša Akik a komandir izvidničko diverzantskog voda desetar Vlado Đurić . Komandanti bataljona u 33 brigadi bili su major Radovan Resanović , kapetan Mile Rudić , potporučnik Rade Ostojić , i poručnik Đuro Rogulja .

33pbr  vršila je napadna djelovanja prema 5 korpusu armije BiH , dok su djelovi ove brigade  

      ( jačine čete ) dolazili u ispomoć 24 pbr Glina ( reon sela Marin Brod ) . Isto tako djelovi ove brigade ratovali su na području Dalmacije i učestvovali u obrani koridora u Bosanskoj Posavini .