31pbr

www.istraga.tv 

 

Komandant 31pbr ppukovnik Milorad Janković  

 

 

 

31 pješadijska brigada Petrinja ( VP 9142 ) pripadala je 39-Banijskom korpusu SVK . 

Komandno mjesto brigade bilo je u kasarni Vasilj Gaćeša . Brigada je imala zonu odgovornosti :

desna obala rijeke Kupe  od Glinske Poljane - s. Gora - s. Župić - Novo Selište -grad Petrinja - Češko selo -Kotar šuma i po dubini prostor bivše općine Petrinja .  31pbr brojala je 2000-2500 vojnika a istom su komandovali major Nikola Gruborović i potpukovnik Milorad Janković . Načelnik štaba bio je major Nikola Kolundžija dok je poslove njegovog pomoćnika za operativno nastavne poslove obavljao kapetan Željko Budrovac . Poslovima " bezbednosti " bavili su se Predrag Drobnjak , Aleksandar Aleksić , Slobodan Subotić, Andrija Cecarić ,Pero Miočinović i Ljuban Miličević .

Načelnik artiljerije bio je kapetan 1 klase  Duško Popović , načelnik ARJ PVO poručnik Milan Vrga , načelnik inžinjerije kapetan 1 klase Ilija Mrkalj .

Komandanti bataljona bili su : kapetan Željko Galijaš , kapetan 1 klase Nikola Lađević , kapetan 1 klase Milan Ljubojević , kapetan Nikola Fićur , kapetan Stanko Bjelanović . Komandant mješovitog artiljerijskog diviziona bio je kapetan Jovan Pavlica dok je komandant mješovitog protivoklopnog artiljerisjkog diviziona bio kapetan Slavko Šimunlija . 31 pbr vršila je napadna djelovanja na mjesta u slobodnom djelu RH : 

Mala Gorica , Brest , Vurot , Stara Drenčina, Sisak , Novo Praćno i Mošćenicu . Djelovi ove brigade sudjelovali su na ratištu Like , Sjeverne Dalmacije, Bosanske Posavine i u sklopu grupacije " PAUK " u među-muslimanskom sukobu u Zapadnoj Bosni.Potpukovnik Milorad Janković - prijeratni aktivni oficir JNA radio u Petrinji - Komandant 31pbr