26pbr

www.istraga.tv 

 

 

Pukovnik Vaso Vukmirović - prijeratni aktivni oficir JNA - Komandant 26pbrAbecedni popis pripadnika 26 pbr Kostajnica :

 

 A  B C D E F G H I J K L M N O P R  S T U V Z

 

 

 Abecedni popis pripadnika 26pbr sa zaduženim osobnim naoružanjem

  

oruzje 

 

 

26 pješadijska brigada ( VP 9139 ) srpske vojske Krajine pripadala je 39 -om banijskom korpusu. Gajila je " tekovine" 7 brigade TO. Komandant 26 brigade bio je potpukovnik Milan Radmanović i potpukovnik Vaso Vukmirović , načelnik štaba bio je kapetan Duško Radulović , poslovima "bezbednosti" bavio se kapetan Petar Ivančević od oca Rajka rođen 14.07.1949 godine , poslove pozadine obavljali su kapetan Željko Damjanić , major Petar Drakulić te kapetan I klase Petar Šijuk , pomoćnik za "moralno vaspitanje" bio je major Milan Grnović obavještajnim poslovima bavio se kapetan Lađević Đorđa Stevo rođen 01.02.1962 godine , pomoćnik načelnika štaba za organizacijsko mobilizacijske  poslove i personalnu popunu bio je Radoš Mirka Mile rođen 15.05.1943 godine  . Poručnik Tarbuk Živorad bio je komandant mješovitog protuoklopnog artiljerijskog diviziona a komandant mješovitog artiljerijskog diviziona bio je kapetan Đukić Damir ,komanda MAD-a bila je u Svinici a pomočnik komandanta za pozadinu u ovom divizionu bio je potporučnik Begović Slavko dok je načelnik intedantske službe bio stariji vodnik Šijuk Milan .  Mješoviti artiljerijski divizion u svom sastavu imao je VBR Plamen 128mm , haubičku bateriju 105mm , te prvu i drugu haubičku bateriju 155mm .  Komandant lakog artiljerijskog diviziona protuvazdušne odbrane bio je kapetan Kutlić Perica a poslije njega poručnik Boljanić Boška Vojislav rođen 26.10.1946 godine.  Sredstva ovog lakog artiljerijskog diviziona bila su raspoređena u selima Majur , Meminska ,  Hrastovac ( Bukovac ) , Svinica , Čapljani , Rosulje , Drljače i na tunelu na pruzi Kostajnica - Volinja .  Komandanti bataljona bili su : kapetan Jovo Plavljanić , kapetan Ljubomir Trbojević , poručnik Dragan Stijak , Orelj Stevana Perica rođen 21.06.1966 godine, poručnik   Davidović Milana Branko rođen 10.12.1958 godine , VES 32701 , učestvovao u ratu od 15.07.1991 do 17.07.1992 godine u sastavu 3 odreda Banije , a nakon toga u odelenju odbrane do 01.02.1993 godine od kada se nalazi u sastavu 26pbr , i poručnik Boljanić Nenad ( osnovnu školu završio u Hrvatskoj Kostajnici , srednju vojnu školu pohađao u Sarajevu i Karlovcu a školovanje na vojnoj akademiji završio u Beogradu  ) .  26 brigada vršila je napadna djelovanja na Sunju, i sela oko Sunje, Krivaj Sunjski, Žreme, Bistrać, Bobovac te sela Sisačke donje posavine : Suvoj i Lonju. Dijelovi ove brigade sudjelovali su i na ratištu Like , Sjeverne Dalmacije, i u sklopu grupacija " PAUK " kojom je komandovao general Mile Novaković na ratištima zpadne Bosne, te u Bosanskoj posavini u reonu sela Obudovac. Brigada je imala zonu odgovornosti desna obala rijeke Save od utoka kanal Kinjačka u rijeku Savu do okupirane  Hrvatske Dubice a po dubini do rijeke Une ( državne granice RH i BiH ) . U zoni odgovornosti ove brigade, te zoni odgovornosti SJB Kostajnica i skupine iz spomen doma Kaline , sva Hrvatska sela su do temelja razorena , imovina opljačkana a Hrvatsko stanovništvo protjerano sa svojih ognjišta. 250 Hrvata je ubijeno. Donosimo Vam popis pripadnika 26 brigade od kojih su mnogi abolirani i danas uživaju blagodati zemlje protiv koje su se borili . 

 DA SE NE ZABORAVI

 Kapetan Duško Radulović - načelnik štaba 26pbr

 

 Kapetan Jovo Plavljanić prijeratni aktivni oficir JNA - Komandant bataljona u 26pbr
 MO , RSK Vojna Pošta 9139 Kostajnica 

Ugovori lica u vojnu službu na određeno vrijeme :

 

1. Boljanić Boška Vojislav rođen 26.10.1946 , elektrotehničar , Njegoševa 64, Kostajnica , Kapetan , komandant Lad PVO u komandi 26pbr , 39 . Korpusa SVK 

2. Briševac Milana Boško rođen 24.07.1947 , automehaničar , D. Velešnja 109 , Kostajnica , p poručnik - kapetan , komandir voda , garnizon Kostajnica 

3. Božić Milana Živko , rođen 11.03.1952 , bravar specijalista , Mračaj 75 , Kostajnica , vodnik - saobraćajna služba , 26pbr , pješadijska čet a, četni starješina 

4. Borojević Jove Ranko , rođen 26.08.1957 , rukovaoc građevinskim strojevima , Borojevići 97 , vojnik profesionalni podoficir , komandir odeljenja Vojne  Policije 26pbr

5. Borota Miloš Miodrag , rođen 06.10. 1967 , ekonomista rač. fin. smjer , V. Krčevo 70 Kostajnica , vodnik , komandir voda VP u 26pbr

6. Dabić Rade Ljuban , rođen 05.11.1964, drvni tehničar , Komogovina 44 , Kostajnica , vodnik - četni starješina 26pbr

7. Dabić Ranka Čedomir , rođen 18.06.1958 , strojobravar , Komogovina 12 , vodnik - komandir 1 odelenja u vodu VP , garnizon Kostajnica

8. Hrkić Đure Miodrag , rođen 03.01.1967 , strojobravar , Četvrtkovac 101 , vojnik po ugovoru - desetar , komandir odelenja 26pbr

9.Ivančević Rajka Petar , rođen 14.07.1949 , dipl. inž. željez. saobraćaja , Panjani 30 , Kostajnica , kapetan - načelnik za bezbednost u 26pbr

10. Jeličić Vlade Zdravko , rođen 02.06.1966 , vozač , Slabinja 57 , Dubica , vojnik po ugovoru desetar - komandir odelenja u garnizonu Kostajnica

11. Knežević Tomislava Ljuban , rođen 11.05.1959 , metalurški tehničar , Živk a Bronzića 55 Kostajnica , podoficir , desetar-starješina u vodu VP u Kostajnici 

12. Kovačević Jove Božo , rođen 10.03.1946 , saob. smjer , Slovinci 3 , Kostajnica , p poručnik - pomoćnik komandanta za vaspitanje i moral

13. Lađević Đorđa Stevo , rođen 01.02.1961 , kemijsko - tehnološki stručni radnik V st , A. Butorac 38 Kostajnica , kapetan - poomoćnik za obavještajne poslove u 26pbr Kostajnica 

14. Milnović Ilije Ranko , rođen 10.05.1955, strojar , Živaja 203 , vodnik - četni starješina Kostajnica 

15.Maljković Petra Branko , rođen 25.02.1961 , ekonomista , Đurđevdanska 31 Kostajnica, p poručnik - daktilograf u 26pbr

16. Munikravić Ljubomira Branko , rođen 12.02.1953 , str. bravar , Meminska 34 , vojnik po ugovoru - desetar - komandir odelenja

17. Mrđenović Miloša Gojko , rođen 04.01.1966 , manevrista , Pobrđani 5a , vojnik po ugovoru - desetar - komandir odelenja Kostajnica

18. Orelj Stevana Perica , rođen 21.06.1966 , metalostrugar , Šaš 64 , poručnik - komandant IV pb. Kostajnica 

19. Pralica Steve Branko , rođen 22.04.1961 , upravni pravnik , Jasenovčani 23 , p poručnik komandir čete Kostajnica

20. Prlić Dragana Rade , rođen 14.04.1954 , pekar , Omladinska 31 Kostajnica , p poručnik - komandir čete 

21. Puškar Nikole Milan , rođen 27.11.1962 , kv- izolater , Rosulje bb , Kostajnica , p poručnik - komandir voda veze u 26pbr

22. Popović Milana Ranko , rođen 23.06.1963 , rukovaoc građevinskih strojeva , Živaja , vodnik - četni starješina Kostajnica

23. Puškar Jove Milan , rođen 31.07.1953 , službenik , Banijska 58 Kostajnica , vodnik I klase - komandir I odelenja u vodu veze u 26pbr

24. Runjajić Nikole Matija , rođen 23.04.1964 , drvni tehničar , Vukoševac 48 , poručnik - komandir čete Kostajnica

25. Rudić Stojana Željko , rođen 26.04.1951 , kemijski tehničar , G. Hrastovac 173 , kapetan I klase - komandir voda Kostajnica

26. Radmanović Miće Đuro , rođen 12.10.1955 , profesor , Mečenčani 52 , p poručnik - referent za org. mob. i PP 

27. Radoš Mirka Mile,  rođen 15.05.1943 , profesor , Njegoševa 4 , Dvor , kapetan I klase - PNŠ za org. mob. i PP 

28. Rendić Dušana Nikola , rođen 09.03.1959 , mašinski tehničar , Živaj a, Kostajnica , desetar - komandir odelenja 

29 Radišić Jovana Drago , rođen 04.11.1961 , strojar za željeznička vozila ,. Živaja 121 , desetar - komandir odelenja

30. Srednik Đure Željko , rođen 01.07.1969 , strojobravar , Radonja Luka 24, p poručnik - komandir I čete Kostajnica

31. Vučenović Svetozara Nikola , rođen 11.11.1950 , vozač , Četvrtkovac 34 , vodnik - četni starješina u 1 . pb 

32. Vujanić Petra Milan , rođen 06.07.1959 , upravni referent , V. Krčevo 23 , Kostajnica , desetar - šifrer, KostajnicaPopis osoba sa šireg podučja Kostajnice

 

 

Anđelić Duška direktor srpskog radija Kostajnica 

Arbutina Mile rođen 1952 iz Rosulja , komandir tzv. radnog voda u kojem su bili Hrvati koji su ostali na okupiranom području , te služili srpskoj vojsci Krajine za teške fizičke poslove

Adžić Nenad iz Gornjeg Hrastovca kao vojnik JNA ratovao na Mitnici u Vukovaru 

 Bašić Mićo direktor fonda stambeno komunalnih djelatnosti i predsjednik štaba za žetvu  

Begović Milan odbornik SO Kostajnica

Bakić Ranko predsjednik suda u okupiranoj Hrvatskoj Kostajnici

 Bijelić Dragana Pajo rođen 08.08.1944 , prebivalište u Kostajnici , ulica R. Milojevića , referent za privredu

 Bunjevac Nenad odbornik SO Kostajnica 

 Crljenica Pere Darko rođen 1970 , tehnički realizator na radio Kostajnici  

 Cvijanović Jove Denis rođen1972 , pripadnik 2 pb , dobrovoljac  , nije v/o , radio na radio  Kostajnici 

 Čekić Jovica stručni suradnik u fondu stambeno komunalnih djelatnosti  

 Čizmić Ilija prijeratni milicajac , zamjenik komandanta jedinice za posebne namjene Kaline Komogovina , sada živi u Bosanskoj Kostajnici  

 Deanović Miloš odbornik  SO Kostajnica 

 Devetak Ljubana Damir rođen1968 tehnički realizator na radio Kostajnica  

 Dmitrović Branko predsjednik općine Kostajnica 

 Dodoš Stevan sin Vase iz Bosanske Dubice , sudionik rata u RH  , stupio u Dubičku četu 24.06.1991

Dragosavljevič Dušana Jefto , rođen 08.08.1948 godine u Crkvenom Boku , ima završenu SSS , nalazio se na dužnosti vojnika izviđaća u 26pbr , sve postavljene zadatke izvršava na vrijeme i bez pogovora , u svome radu  pokazuje zavidan nivo samoinicijativnosti pa ga je stoga pomočnik načelnik aštaba 26pbr za obavještajne poslove kapetan Lađević Stevo predložio za prijem vojnika po ugovoru

 Đukić Zlatko odbornik SO Kostajnica  

 Đuraš Ranko paroh Kostajnički  

 Đuretić Ilija rođen 02.08.1962 , Slabinja 201 , sekretar SO i IS Kostajnica

Eraković Živka Anđelko rođen 21.07.1970 u Sisku , iz Svinice kbr. 41 , strojarski tehničar 4 stupanj , položene 3 godine fakulteta obrane i zaštite te upisana 4-ta godina , nalazio se na radnom mjestu u ministarstvu obrane - odelenje Kostajnica na radnom mjestu referenta za regrutne poslove , predlagan za načelnika centra za obavještavanje ,sudionik rata od 24.06.1991 do 01.11.1991 a od 01.11.1991 zaposlen u sekreterijatu narodne odbrane Kostajnica

Ević Ljuban komandir radnog voda 1993 godine

Gligić Goran iz Kostajnice sin Dimitrija rođen 1963 godine  , na više ratnih snimaka sada živi u Bosanskoj Dubici , novinar urednik na srpskom radio Kostajnica

Glipković Maksim iz Zenice od 03.06.1992 do 17.07.1992 pripadnik TO Kostajnica a od 17.07.1992 pripadnik posebne jedinice milicije do 31.08.1992 ( graničarska policija Gornji Hrastovac )

Glušac Stevo rođen 1960 godine u Kostajnici , nastanjen u Gornjim Kukuruzarima , inžinjer poljoprivrede , direktor JP Banijakoop

 Inđić Pero komandir seoske straže u Bjelovačkim Kostrešima 

 Inđić Petar odbornik SO Kostajnica , ovjerovitelj zapisnika na sjednicama SO Kostajnica 

Jakšić Dragomir rođen 1958 godine u Sisku , diplomirao na mašinskom fakultetu u Banja Luci , član Socijal demokratske partije krajine  

 Janić  Jovana Milenko rođen 15.03.1955 u Kostajnici ,  Kostajnica V. Karadžića 2 , predsjednik SO Kostajnica 1993  

 Janjetović Milinko odbornik SO Kostajnica 

 Japranin Dražen pripadnik Vojne Policije u 26pbr

 Jelić Nikola odbornik SO Kostajnica

 Kladar Vlastimir doktor , direktor doma zdravlja " sveti arhanđeli " u Kostajnici 

 Kordić Radmila iz Borojevića ,pripadnik voda veze 

 Kukavica Milan odbornik SO Kostajnica , predsjednik kluba odbornika SDS-a srpskih zemalja

 Lekić Milan doktor dobrovoljac iz Beograda

 Ljubenović Stevo četni bolničar  na položaju Čukur 1991 godine

Ljubišić Željko rođen 1956 godine u Kostajnici , nastanjen u Gornjim Kukuruzarima . Diplomirao na ekonomskom fakultetu u Banja Luci. Direktor GP Nina Maraković. Član je Socijal demokratske partije  krajine  

Marijanović Petra Ljubomir rođen 17.01.1959 , Babina Rijeka predsjednik IS SO Kostajnica
Matijašević Miloš , odbornik SO Kostajnica

 Meničanin Milan pripadnik posebne jedinice milicije Petrinja , stanica milicije Gornji Hrastovac  

 Mikulić Željko načelnik sanitetske službe  

 Milešević Gojko , odbornik SO Kostajnica i predsjednik srpske radikalne stranke Kostajnice

 Milojević Boško rođen 1958 godine u Kostajnici , nastanjen u Donjoj Velešnji. Direktor srednje škole u Kostajnici , član je SDS srpskih zemalja , predsjednik upravnog odbora srpskog radija  Kostajnica

Miloradić Nikola predsjednik izvršnog savjeta SO Kostajnica

 Milošević Dijana iz Bosanske Kostajnice sudionik rata u RH  , radnik doma zdravlja Kostajnica , pripadnik TO Kostajnica u vremenu od 15.07.1991 godine , od 24.06.1992 do 16.07.1992 nalazila se na ratištu u Derventi i Odžaku

 Milovanović Nikola  carinik u Dubici

 Mirosavljević Milan odbornik SO Kostajnica 

 Mrđenović Mirko odbornik SO Kostajnica 

 Nožinić Miloš rođen1964 , na traženje Momčila Nožinića a u svrhu propagandnog djelovanja na pripadnike UN-a zbog poznavanja engleskog jezika radio na radio Kostajnica  

 Nožinić  Ljubana Momčilo , vodnik rođen 1963 godine ,  glavni i odgovorni urednik na srpskom radio Kostajnica  

 Peulić Zoran rođen1971 , školovao se u miliciji 1993 godine  

 Popović Vladimir direktor narodnog univerziteta u Kostajnici  

Potkonjak Milan VD načelnika MO uprava Banija 

 Radmanović Milan potpukovnik , prijeratni aktivni oficir JNA komandant 26pbr 1993 godine  

Radulović Duško zamjenik komandanta 2 bataljona 1992 godine kapetan 1 klase , načelnik štaba u VP 9139 Kostajnica 

Radulović Mirko odbornik SO Kostajnica 

Radunović Stevo komandir Dubičke čete 

 Relić Zlatko načelnik bezbednosti 26pbr

 Resanović Snježana zapisničarka na sjednicama SO Kostajnica

 Rudić Željko odbornik SO Kostajnica

 Runić Milivoj odbornik SO Kostajnica

Rustinac Radmila iz Petrinje , kao medicinska sestra radila za jedinice štaba TO opštine Kostajnica od 20.08.1991 do 01.10.1991 ( ambulanta u Komogovini i Mečenčanima )  

 Šarengaća Bogdan rođen 1947 godine u Donjoj Velešnji , nastanjen u Donjoj Velešnji , diplomirani inžinjer organizacije rada. Direktor JP Komunalac , odbornik SO Kostajnica

 Tadić Đure Ilija rođen 02.08.1962 u Slabinji  , Slabinja 201 , sekretar SO Kostajnica  , predsjednik komisije za procjenu ratnih šteta na opštini Kostajnica

 Tarbuk Živorad poručnik , komandant MPOAD Donja Velešnja  (1995 )

 Torbica Jovan  , preredsjednik komisije za izbor i imenovanja SO Kostajnica

 Trbojević Pero komandir čete TO 08.09.1991 prilikom napada i zločina nad obitelji Bišćan 

Ubović Mile Dragan , pripadnik VP 26pbr 

Veselinović Mirjana kći Ljubana rođena 20.04.1960 Šaš 92 , načelnik odelenja Ministarstva odbrane Kostajnica , član Socijal demokratske partije krajine

Vukmirović Vaso potpukovnik komandant VP 9139 

 Vuruna Petar , prije  rata radio u SUP Zagreb , u  ratu načelnik SJB Kostajnica , suđen u odsutnosti zbog ratnog zločin a, maltretiranja ratnih zarobljenika . Sada živi u Bosanskom Novom.  

 Zebić Mirko poručnik , komandant 1 bataljona 26pbr  

Zrinjanin Miroslav , iz Dubice ,rođen 1972 godine , 1991 završio srednju školu MUP-a , a 1992 u okupiranoj Kostajnici radio u SJB Kostajnica kao aktivni milicajac

 

 

 

 Popis pripadnika Vojne Policije u 26pbr : 

 

Vukšić Nenad , rođen 28.10.1968 , rezervista

Resanović Rade 

Knežević Dragana Ranko , rođen 24.03.1965   

Borota Miodrag , rođen 16.10.1967 , profesionalac , komandir voda VP 

Dragosavac Miloš rođen 10.11.1967 , rezervista 

Samardžić Miroslav , rođen 27.06.1968 , rezervista

Jović Milan , rođen 23.1.1970 , profesionalac

Plavljanić Dragomir , rođen 29.03.1971, rezervista

Glumac Zoran , rođen 14.09.1971 , rezervista

Ljubišić Nikola , rođen 19.12.1971 , profesionalac 

Trivundža Nenad , rođen 18.04.1972 , profesionalac

 Adžić Nenad , rođen 16.07.1972 , rezervista

Japranin Dražen , rođen 18.07.1972 , profesionalac

Zebić Rade , rođen 01.04.1973 ,profesionalac

Glumac Stevana  Goran , rođen 20.05.1973 , profesionalac

Vučinić Miroslav , rođen 17.11.1973 ,  profesionalac

Zebić Boško , rođen 16.07.1974 , profesionalac

Preradović Nikola , rođen 15.12.1974 , profesionalac

Ubović Mile Dragan  

Buinac Nenad zvani   " Car "  , pripadnik VP 39 banijskog korpusa 

Šerbula Goran , pripadnik VP 39 banijskog korpusa

Dabić Čedomir , zapisničar u VP 39 banijskog korpusa

Knežević Ljuban vođa patrole u vodu VP 

Borojević Ranko  

Borojević Miće Nikola rođen 24.05.1963 godine  

 

 

Komanda 26pbr , vod VP , izveštaj br-3 / 95 , 06.01.1995

                                                    Izveštaj patrole VP

U 05:00 na poziv sa „ GRADINE „ , da u selu Timarci ima neki orkšaj i pucanje u dogovoru sa dežurnim oficirem u k-andi 26pbr majorom Bobočajićem . U 08:00 upučena patrola na lice mjesta . Patrolu sačinjavali Knežević Ljuban vođa patrole , Borojević Ranko i Vukšić Nenad te Ratković Ljubomir i Malivuk Mile iz SJB Kostajnica .Vojni obaveznici Aleksić Dragan iz Slovinaca pripadnik III pb V pč i Mudrinić Milan iz Slovinaca kbr. 15 pripadnik LAD PVO su u 02.00 06.01.1995 godine došli u dvorište Lončarević Živka iz Timaraca i nakon konzumiranja alkohola došlo je do tuče i pucanja . Pri tome je Mudrinić Milan zadobio lakše tjelesne povrede oka i glave . Mudrinić Milan  2 puta je pucao iz puške Aleksić Dragana preko glave Lončareviću . Sva trojica su privedeni u SJB Kostajnicu na krim obradu . Lončarević Živko je nakon konsutlacije i dogovora sa k-dom 26pbr pušten kući . Mudrinić Milanu je oduzeta puška 151947 AP i PAP broj 158193 . On je pušten kući a dobio je urednu potvrdu o oduzetom oružju broj 3-1/95  nakon dogovora sa komandatnom LAD PVO . Aleksić Dragan  zadržan je u vojnom pritvoru do odluke komandanta III pb kapetana Stijak Dragana koji če odlučiti dali če dotičnog v/o kazniti ili pustiti . K-dir patrole Knežević Ljuban

 

 

Odsek bezbednosti 39.K  , Str.pov . 4-2 , dana 24.04.1995 godine , izveštaj o radu OB 39.K. - Odelenju bezbednosti GŠSVK  

 

U pritvoru 26pbr nalazi se Grbac Mate koji je ilegalno prešao iz Hrvatske u RSK 14.02.1995 godine . Nad istim jeizvršena obrada od strane OB . Hrvatska strana ispoljava interes za Grbca preko UNPROFOR-a i međunarodnog crvenog krsta . Pošto za istoga nema interesa služba bezbednosti ni obaveštajna služba predlažemo da se razmotri mogućnosti razmene.  

Načelnik : pukovnik Vukašin Gledić  

 

 

 

 

Komanda 26pbr , vojna policija , 30.04.1995 godine  

Informacijna o pritvoreniku Grbac Mati

Dana 14.02. oko 21:30 vojna policija - patrola Knežević Ljuban i Jović Milan s operativcima SJB Kostajnica u komandi 1.pb preuzeli Hrvatskog državljanina Grbac Matu rođenog 03.11.1949 godine u Drljačama koji se nalazi na preivremenom radu u SR NJ. Oko 23:00 ponovo smo otišli u komandu 1.pb i preuzeli vozilo vlasništvo Grbac Mate a radi se o mercedesu tip 190 , zelene boje , reg. oznaka E-EU-773  koji smo predali u komandu 26pbr nakon čega isti odlazi u 39korpus . Grbac Mato je dana 17.02. oko 22:00 prebačen u vojni pritvor Kostajnica gdje se i danas nalazi . Zbog lošijeg uvijeta u ustanovi zbrinjavali smo istog pritvorenika onoliko koliko je  dozvoljavala materijalna situacija . Istog smo zdravstvenog zbrinjavali preko doma zdravlja Kostajnica , kupovali čajeva i cigarete iz vlstitih sredstava . Također smo ga o vlastitom trošku kupali , prali veš i odjeću sa njega , brijali  itd . Javna je tajna da se isti nalazi u Kostajnicijer vojni pritvor nije zatvorenog tipa . Grbac tokom svog boravka u pritvoru nije imao kontakte sa civilnim licima izuzev pripadnicima vojne policije . Zbog svih navedenih problema isti se nalazi u lošem zdravstvenom stanju ( česti krvavi proljevi , kožne bolesti itd ) pa stoga neznamo kako ćemo dalje rješavati probleme . O istom se dana 29.04.1995 godine interesirao i njegov zet Rončević Jovica koji živi i radi u Beogradu ainformacije je tražio u komandi 26pbr. Dostavljeno  : 1x k-dant 26pbr , 1x arhiva . k-dir VP , v. Borota Miodrag

 

 

 

Popis pripadnika tzv. Pogranične policije :

 

Slavulj Đorđe , Knezovljani , pripadnik TO od 24.06.1991 do 17.07.1992 , od 17.07.1992 pogranična policija

 Čavić Mirko , Bjelovački Kostreši , pripadnik TO od 24.06.1991 do 17.07.1992 , od 17.07.1992 pogranična policija 

 Bogdanović Milan , Bjelovački Kostreši , pripadnik TO od 24.06.1991 do 17.07.1992 , od 17.07.1992 pogranična policija  

Simanović Milan , Donja Velešnja , pripadnik TO od 24.06.1991 do 17.07.1992 , od 17.07.1992 pogranična policija 

 Sanković Dragan , Bjelovac , pripadnik TO od 24.06.1991 do 17.07.1992 , od 17.07.1992 pogranična policija 

 Zebić Nikola , Bjelovački Kostreši , pripadnik TO od 24.06.1991 do 17.07.1992 , od 17.07.1992 pogranična policija 

 Kljaić Milan , Donji Kukuruzari , pripadnik TO od 24.06.1991 do 17.07.1992 , od 17.07.1992 pogranična policija 

 Karajčić Davor , Kostajnica , pripadnik TO od 24.06.1991 do 17.07.1992 

 Tomašević Boško , Donji Kukuruzari , pripadnik TO od 24.06.1991 do 17.07.1992 , od 17.07.1992 pogranična policija 

 Đermanović Goran , Kostajnica , pripadnik TO od 20.08.1991 do 17.07.1992 , od 17.07.1992 pogranična policija 

 Borota Miodrag , Veliko Krčevo , pripadnik TO od 24.06.1991 do 17.07.1992 , od 17.07.1992 pogranična policija 

 Knežević Miloš , Kostajnica , pripadnik TO od 15.08.1991 do 17.07.1992 , od 17.07.1992 pogranična policija 

 Borojević Ljuban , Mečenčani , pripadnik TO od 24.06.1991 do 17.07.1992 , od 17.07.1992 pogranična policija 

 Lavodić Mario , Panjani , pripadnik TO od 24.06.1991 do 17.07.1992 , od 17.07.1992 pogranična policija  Krošnjar Milorad , Donji Bjelovac , pripadnik TO od 24.06.1991 do 17.07.1992 , od 17.07.1992 pogranična policija 

 Đurić Milan , Kostajnica , pripadnik TO od 15.08.1991 do 17.07.1992 , od 17.07.1992 pogranična policija 

Borojević Ranko , Borojevići , pripadnik TO od 24.06.1991 do 17.07.1992 , od 17.07.1992 pogranična policija 

 Tintor Ljuban , Donja Velešnja , pripadnik TO od 24.06.1991 do 17.07.1992 , od 17.07.1992 pogranična policija 

 Mikulić Miloš , Slovinci , vojni obaveznik s ličnom kartom broj 187575 pripadnik posebnih jedinica milicije u Gornjem Hrastovcu 

 Grubić Mihajlo , Živaja , pripadnik TO Kostajnica 3 bataljon TO u vremenu od 01.09.1991 do 08.07.1992 , od 08.07.1992 pogranična policija