24pbr

www.istraga.tv

 

 

 

 24 Pješadijska brigada Glina pripadala je 39-Banijskom korpusu SVK . 

Gajila je tekovine 1 brigade teritorijalne obrane " Dragiša Stefanović "  

Imala je zonu odgovornosti : Desna obala rijeke Kupe od utoka rijeke Trepče u rijeku Kupu do utoka rijeke Gline u rijeku Kupu te po dubini prostor bivše općine Glina do granice RH sa BiH .

24 pbr je vršila napadna djelovanja na Pokupljanska sela nastanjena Hrvatskim stanovništvom, : Slana , Vratečko , Novi Farkašić , Dumače , Šišinec , Brkiševina , Hotnja , Pokupsko , Lijevi Degoj , i Auguštanovac. Dijelovi 24 brigade ratovali su i u Sjevernoj Dalmaciji te u sklopu grupacije " Pauk " kojom je zapovjedao general Mile Novaković sudjelovali su u međumuslimanskom sukobu u zapadnoj Bosni. Dio vojnika ove brigade sudjelovao je i na ratištu Bosanske Posavine u proboju tzv. Koridora . Brigada je brojala 1500 - 2000 vojnika . Brigadom su zapovjedali potpukovnik Marko Vrcelj , pukovnik Milan Radmanović , pukovnik Dušan Lukač  , potpukovnik Jovo Mamula i pukovnik Milan Beko. 

Potpukovnik Marko Vrcelj je često dolazio u sukob sa Sinišom Martić-Šiltom i pripadnicima njegove grupe , te je nakon nekog vremena otišao sa dužnosti komandanta 24pbr , na kojoj ga je zamjenio pukovnik Dušan Lukač kojeg je u komandi brigade ubio pripadnik Šiltove grupe Zoran Ponediljak zvani Sova . 

U komandi brigade poslovima " bezbednosti " bavio se Dragan Arbutina a poslove saniteta obavljao je major Nikola Bjelajac . Komandno mjesto brigade je bilo u prostorijama bivšeg KPD-Glina .

 

 Pukovnik Marko Vrcelj rodom iz sela Buković kod Benkovca - prijeratni aktivni oficir JNA koji je radio u Sloveniji i Beogradu - Komandant 24pbr


Kapetan Mile Letica - Komandant bataljona 24pbr a kasnije oficir za vezu sa UN


 
U zoni odgovornosti ubijene su 392 osobe Hrvatske nacionalnosti .
 
 
 
 
KOMANDA 39 KORPUSA  , ODSEK BEZBEDNOSTI , STROGO. POV. Br. 6-16, 10.04.1995 godine ,
 
 24 pešadijska brigada , Banjeglav Tihomir kapetan

Kontraobaveštajna procena 24pbr
 
24 Pešadijska brigada locirana je na teritoriji SO Glina i uglavnom je ( sa izuzetkom v/o iz s.
 
Bos. Bojna  )  popunjena v/o sa teritorije Glinske opštine . Jedinica ima složen operativno - taktički
 
 položaj , obzirom da obezbeđuje deo granice RSK prema Hrvatskoj ( ušće r. Trepće u r. Kupa - r.
 
 Kupa - Ušće r. Glina u r. Kupa - s. D. Jame - Glinsko Novo Selo ) i deo granice RSK prema 5.K. tzv.
 
 ABIH ( s. Glinica - Bukovlje - s. Bos. Bojna - Kobiljak ) . Brigada broji 2460 pripadnika od toga 108
 
 oficira ,140 podoficira , i 2215 vojnika raspoređenih u komandu brigade , komandu stana , 
 
4 pešadijska bataljona , MAD , MPOAD , LAD PVO , 2 samostalne čete , interventnu četu , tenkovsku
 
 četu ,pozadinsku četu , bateriju ZIS , izviđački vod, vod vojne policije , vod veze , i pionirski vod ,
 
 pri čemu ukupna popunjenost iznosi 76 % . Specifičnost položaja i nacionalne strukture SO Glina
 
 imaju odraza na stanje bezbednosti u jedinici . Naime obzirom na ekonomske migraciej stanovništva
 
 i orjentaciju sa regionalne centre Sisak i u manjoj meri Karlovac pa i Zagreb kao i na nacionalnu
 
 struktutru stanovništva pre izbijanja rata i formiranja RSK , egzistira velik broj mešovitih brakova i
 
 relativno veliki procenat pripadnika 24pbr nesrpske nacionalnosti . Također u okviru provedbe
 
 Vensovog plana na teritoriji SO Glina lcirano je više misija UN-a ( Vojni posmatraći , civilna policija ,
 
 UNHCR ,  EU ) , kao i komande i logistička podrška UKRBAT i JORBAT . Uvidomu evidenciju VOd Glina
 
 došlo se do podataka da u Glinskoj opštini ima ukupno 138 v/o nesrpske nacionalnosti  ( Hrvata 73 ,
 
 Jugoslavena 53 , Muslimana 6 , Neopredjeljenih 4 , Šiptara 1 , Rusa 1 ) od toga naratnom rasporedu
 
 24pbr 99 lica ( Jugoslavena 48 , Hrvata 43 , Muslimana 4 , Neopredjeljenih 4 ) . Sa teritorije SO Glina
 
 26 V/O zaposleno je u raznim misijama UN-a ....

 
 

 

 

 


Popis osoba sa šireg Glinskog područja :


Svetozar Bogdanić - predsjednik kriznog štaba SO Glina ( 30.06.1992 ) 

 

Željko Prodanić komandant općinskog štaba civilne zaštite Glina ( 1992 ) 

 

Ljubomir Mađarac dipl.ing. geodezije predsjednik SO Glina 

 

Đuro Ivković - okružno javno tužilaštvo Glina 

 

Avdej Popov sudac okružnog suda u Glini 

 

Milenko Momčilović istražni sudac okružnog suda u Glini

 

Major Vlado Dodoš - vojna bezbjednost

 

Milan Jakovović Drenovac 136 , ubio se iz vlastite puške M-48 broj 43531 

 

Ljubica Peškir objesila se 05.06.1992  

 

Branko Roksandić , Šašava 26 , liječeni alkoholičar . izvršio samoubojstvo vješanjem 

 

Ljuban Cvjetojević , istražni sudija u Glini 

 

Dragana Jednak , zapisničar u sudu u Glini 

 

kapetan 1 klase Miloš Zorić , referent  u organu za moral i vjerska pitanja 39 banijskog korpusa 

 

Nikola Sužnjević , član komisije za razmjenu ratnih zarobljenika za područje Banije i Korduna  ( 15.12.1994 ) prisustvovao eshumaciji leša poginulog Hrvatskog braniteljaMaria Brašić u selu Pecki  16.12.1994 , prisustvovao eshumaciji Hrvatskog branitelja Milana Cvitkovića zvanog Ždribac sa groblja u Vojniću 15.12.1994 , bio na uviđaju dana 17.12.1991 povodom višestrukog ubojstva u selu Joševica , danas gradski vječnik u gradskom vijeću grada Gline i predsjednik vijeća srpske nacionalne manjine u Županiji Sisačko - Moslavačkoj


Nada Rožić zapisničar na sudu u Glini 


Branislav Anđelković , ljekar vještak


Branko Tintor , šef SDB-a odjel Banija

 

Mira Kulundžija , zapisničar na sudu u Glini 

 

Stevo Trivanović , doktor , major , opšt amedicina zdravstvenog centra Glina

 

Bogdan Jandrić , radnik komunalnog poduzeća Glina - Glikom , radio na pokopavanju leševa 

 

Đuro Pavlica , radnik komunalnog poduzeća Glina - Glikom , radio na pokopavanju leševa