ด้านการจัดการเรียนการสอน

คณะกรรมการด้านการจัดการเรียนการสอน

 นางสาวนิภาศิริ  ใจชื่นผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ และหัวหน้างานหลักสูตรและการเรียนการสอนรองประธานกรรมการ
 นางพนิตตา       ศรีวรกุล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   กรรมการ
 นางรัตติกาล      ถาวรไพบูลย์เจริญ หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์กรรมการ
 นางวราภรณ์     โฉมงาม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ
 นางกาญจนา     หงษ์จรหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ
 นายบุญเลิศ      ชัยเดช หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรมกรรมการ
 นายสนอง        คูณมี    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษากรรมการ
 นายประดับ      บุษบา   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     กรรมการ
 นางปราณี        เจิดสวัสดิ์   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  กรรมการ
 นายทวีศักดิ์      ทวีรัตนธรรม  หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมยุวกาชาด  /เนตรนารี และกิจกรรมชุมนุมกรรมการ
 นางสาวอรพรรณ จิรธรรมกูลหัวหน้างานแนะแนว    กรรมการ
 นางอุทัย          คงดี     หัวหน้างานคอมพิวเตอร์    กรรมการ
 นางสาวภักษร    หรุ่นเลิศ        หัวหน้างานจัดการเรียนการสอนห้องเรียน  MEP  กรรมการ
 นางณัฐิดา        บุญรอด  หัวหน้างานศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กรรมการ
 นางสาวอุไรวรรณ  กล้าผจัญ ผู้ช่วยหัวหน้างานจัดการเรียนการสอนห้องเรียน MEP กรรมการ
 นางสาวพนิดา    คุณพล   หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน  และหัวหน้ากิจกรรมชุมนุม กรรมการ    
 นางสาวสุพาพร  แซ่ฮึง   ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 นางสาวสิริลักษณ์   สาระชาติ  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ หัวหน้างานจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยและบริการวิชาการแก่ชุมชนกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ 

                           ๑.  จัดทำรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา คำอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้

                               สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น   แผนการสอน  และแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๒.  จัดอัตรากำลังของกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เหมาะสมตอบสนองโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

     และจำนวนห้องเรียน-นักเรียน ที่เลือกเรียน  เพื่อจัดตารางสอนและกำหนดสถานที่เรียน

๓.  จัดแบ่งกลุ่มนักเรียนเข้าเรียนตามความถนัด และความสนใจ

๔.  ประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการเรียน

     การสอน การทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรการวัดผลประเมินผล และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๕.  พิจารณากลั่นกรอง เพื่อนำเสนอและดำเนินการเกี่ยวกับการขอจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ  ครุภัณฑ์  หนังสือ  และเอกสารประกอบการเรียน สื่อเทคโนโลยี ประกอบการสอน

๖.  บริหารการพัฒนาบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีความรู้  ความสามารถ  และทักษะ

     การจัดกิจกรรม    การเรียนการสอนทันกับวิทยาการและเทคโนโลยี

๗.  วางแผนการดำเนินกิจกรรม / โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมให้นักเรียน

     มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ และทักษะการดำรงชีวิต

๘.  กำกับ และติดตามการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลนักเรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการเรียนรู้