คณะกรรมการบริหารวิชาการ

คณะกรรมการบริหารวิชาการ

 นายวิริยะ        โภคาพันธ์     รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ ประธานกรรมการ
 นางสาวนิภาศิริ  ใจชื่น ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ และหัวหน้างานหลักสูตรและการเรียนการสอน รองประธานกรรมการ
 นายวิทวัส        สวัสดิ์ปัญญาโชติ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ 
และหัวหน้างานทะเบียนและวัดผล
กรรมการ
 นางพนิตตา       ศรีวรกุล  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    กรรมการ
 นางรัตติกาล      ถาวรไพบูลย์เจริญ  หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กรรมการ
 นางวราภรณ์     โฉมงาม  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ
 นางกาญจนา     หงษ์จร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กรรมการ
 นายบุญเลิศ      ชัยเดช  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ
 นายสนอง        คูณมี     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ
 นายประดับ      บุษบา    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ      กรรมการ
 นางปราณี        เจิดสวัสดิ์    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   กรรมการ
 นายทวีศักดิ์      ทวีรัตนธรรม   หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมยุวกาชาด  /เนตรนารี และกิจกรรมชุมนุม กรรมการ
 นางสาวอรพรรณ จิรธรรมกูล หัวหน้างานแนะแนว     กรรมการ
 นางอุทัย          คงดี      หัวหน้างานคอมพิวเตอร์     กรรมการ
 นางสาวภักษร    หรุ่นเลิศ         หัวหน้างานจัดการเรียนการสอนห้องเรียน  MEP   กรรมการ
 นางสาวนัยนา    มุสิตัง   หัวหน้างานแผนงานและสารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการ
 นางสาวปริญดา  เนยเขียว    หัวหน้างานพัสดุกลุ่มบริหาร   กรรมการ
 นางณัฐิดา        บุญรอด   หัวหน้างานศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  กรรมการ
 นายรณชัย        มาเจริญทรัพย์   หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  และหัวหน้างานห้องสมุด        กรรมการ
 นางวรรณสิริ     ชัยเดช  หัวหน้างานนิเทศและวิจัยการศึกษา      กรรมการ
 นางสาวพนิดา    คุณพล    หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน  และหัวหน้ากิจกรรมชุมนุม  กรรมการ    
 นางสาวสุพาพร  แซ่ฮึง    ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 นางสาวสิริลักษณ์   สาระชาติ   ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ หัวหน้างานจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยและบริการวิชาการแก่ชุมชน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่     

๑. วางแผนและบริหารอัตรากำลังครู และเจ้าหน้าที่ตามโครงสร้างกลุ่มบริหารวิชาการ ตลอดจนพัฒนา

                บุคลากรให้มีความรู้   ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และทักษะการใช้นวัตกรรม

                และเทคโนโลยี  พัฒนาการเรียนการสอนและหน้าที่อื่นๆ ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน

          ๒. วางแผนและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษา             

                 ขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑  จุดมุ่งหมายของโรงเรียนมาตรฐานสากล  และโรงเรียนที่มีการ

                 ปฏิบัติเป็นเลิศ     

          ๓. วางแผนกิจกรรม / โครงการ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาผลสัมฤทธิ์

                 ของนักเรียน การส่งเสริมการบริหารวิชาการ และแหล่งศึกษาค้นคว้า ตลอดจนงานทะเบียนวัดผล

                 ให้สัมพันธ์กับทรัพยากรของโรงเรียน                                                  

          ๔.  ติดตาม และกำกับดูแลการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน

                  ได้เรียนรู้ ตามความถนัด เต็มตามศักยภาพ และมีโอกาสได้แสดงความรู้ ความสามารถของตนเอง

                  ตั้งแต่ระดับโรงเรียนจนถึงระดับนานาชาติ                                      

          ๕.  ประเมินกิจกรรม/โครงการ หลักสูตรสถานศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เทียบเคียง

                  กับมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ และระดับนานาชาติ  เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา และ

                  พัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                        

          ๖.  ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา

                 ของชาติ

Comments