نگذارید "ملک قربانی" سنگسار شود


 

دادخواست علیه حکم اعدام با سنگسار

برای

شمامه ملک قربانی

خطاب به: دبیرکل سازمان ملل متحد، دبیرکمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل، لویز آربور، رهبر جمهوری اسلامی ایران، آیت الله خامنهای، رﺌیس قوه قضاییه ایران، آیت الله شاهرودی و شعبه ۱۲ دادگاه کیفری استان، دادگستری ارومیه.

رونوشت: رﺌیس جمهور ایالات متحده، رهبران اتحادیه اروپا، رهبران کشورهای دمکراتیک جهان، گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، وزیر کشور ایالات متحده، سناتور برانبک، پارلمان اروپا، عفو بین الملل، گروه مطبوعات بین الملل.

حوالی روز ۸ تیرماه ۱۳۸۵، دادگاهی در شهر ارومیه واقع در شمال غربی ایران، یک زن ایرانی به نام ملک قربانی را به مرگ با سنگسار محکوم کرد. جرم این زن "زنا" عنوان شده است. در حقوق کیفری ایران، از واژه "زنا" برای توصیف هر گونه رابطه جنسی میان زن و مرد بدون ازدواج استفاده میشود. جرم زنا همچنین در مواردی که فرض شود دختری "عملی خلاف پاکدامنی" انجام داده، از جمله در مواردی از تجاوز، بکار میرود. در ایران مجازات "زنا" مرگ است. در مورد خانم قربانی، شیوه خاص فرمان اعدام یعنی سنگسار، یکی از غیر انسانیترین و مخوفترین اعمال شکنجه و خشونت میباشد.

در روز مجازات، دستهای خانم قربانی از پشت بسته شده و بدنش از سر تا پا با کفن پوشانده شده و در گودالی قرار داده خواهد شد. گودال تا سینه او با خاک پر شده و خاک کوبیده خواهد شد. در این لحظه، از افراد محل دعوت خواهد شد که او را با پرتاب سنگ به قتل برسانند. برای اطمینان از اینکه فرد محکوم به سنگسار حداکثر درد و شکنجه را تحمل کند، دولت ایران حتی اندازه سنگهایی که باید در این عمل وحشیانه اعدام در ملاء عام، مورد استفاده قرار گیرند را معین کرده است. بنابر قانون، هیچ سنگی که در پرتاب اول و دوم خانم قربانی را به قتل برساند و یا  سنگهای کوچکی که به او جراحتی وارد نکنند، نباید مورد استفاده قرار گیرد.  

سنگسار شیوه ویژهای از مجازات است که در آن هیچ جلاد واحدی وجود ندارد. عمل ساده گردآوری همتاهای قربانی به دور او، از هر کس قاتلی خلق میکند. کسانی که در کشتن دستجمعی دیگری با پرتاب سنگ مشارکت میکنند، این عمل را به عنوان واقعهای اجتماعی نظیر شکلی از ورزش تصور میکنند تا عملی حقیقتا اخلاقی و حق بجانب. فیلم واقعی سنگسار را میتوان در سایت زیر مشاهده کرد:

http://www.iran-e-azad.org/stoning/

این فیلم که در ایران تهیه شده، فضایی شبیه مهمانی را نشان میدهد تا انجام یک اعدام.

به روشنی سنگسار شیوهای شیطانی برای شکنجه و قتل است که میبایست متوقف شود. اینکه انسانها باید گرد هم آیند و با شادی سنگ پرتاب کنند تا جان انسان دیگری را (که در این مورد خانم قربانی است) بگیرند، اندیشهای نفرت انگیز است. چنین بربریت و خشونتی از هر گناه اخلاقی که خانم قربانی ممکن است مرتکب شده باشد، به مراتب سنگینتر است. بعلاوه، بیرحمی و غیر انسانی بودن مجازات اعدام خانم قربانی نقض حقوق بشر او میباشد که در میثاق بینالمللی حقوق سیاسی و مدنی منعکس شده و ایران یکی از امضا کنندگان آن است.

با توجه به موارد فوق، ما امضا کنندگان زیر، تقاضای کمک عاجل شما را داریم تا مانع از اجرای مجازات و شکنجه غیرانسانی خانم قربانی شوید. بنابراین:

تقاضا داریم که مجازات اعدام خانم قربانی فورا تخفیف یابد،

از مقامات مصرا میخواهیم تا تحقیقات کاملی را در مورد پرونده خانم قربانی انجام دهند تا اطمینان حاصل شود که او دادگاهی منصفانه داشته و وکیل وی در تمام مراحل کفایت و صلاحیت داشته است،

از مقامات مصرانه تقاضا داریم اطمینان حاصل کنند که خانواده خانم قربانی درباره حقوق قانونی وی بنابر میثاقهای اسلامی و بین المللی، آگاهی داشته باشد،  

از دولت جمهوری اسلامی ایران میخواهیم تا به تعهدات خویش در میثاق بینالمللی حقوق سیاسی و مدنی که امضا کنندهاش میباشد، وفادار باشد.

با احترام،  

امضا کنندگان

 .

 

Back to main page