SOSYAL YARDIM
 

SOSYAL YARDIM SERVİSİNİN GÖREV, KURULUŞ VE MALZEMELERİ

 

DAİRE VE MÜESSESE SOSYAL YARDIM SERVISI :

 

1- GÖREVLERİ :

a-       Tehlike sırasında personeli durum hakkında sık sık aydınlatmak, morallerini kuvvetlendirmek, morali bo­zucu söylentilerin çıkmasını önlemek.

 

b-       İhtiyaç halinde geçici yedirme, giydirme, barındırma ve haberleştirme hizmetlerini yapmak.

 

c-        Ailesinden ayrı düşen fertlerin, mahalli sos­yal yardım servisi ile işbirliği yaparak haberleşmelerini ve buluşmalarını sağlamak.

 

d-       Ölülerin kimliklerinin tespiti, sahiple­rine teslim veya gömülmeleri ve bıraktıkları malların tespi­ti hususlarında ilkyardım servisine yardım etmek, kayıtları­nı tutmak.

 

e-       Taarruz sonrası devrede müessese için ih­tiyaç bulunan işçiyi tedarik etmek.

 

2- KURULUŞU:

6/3150 Sayılı Sivil Savunma ile İlgili Teş­kil ve Tedbirler Tüzüğünün 56. Maddesine göre “Hassas böl­gelerdeki yıllık ortalama personel mevcudu 200 den fazla olan resmi ve hususi daire, müessese, fabrika ve teşekküllerde” ku­rulacak yedi sivil savunma teşkilinden biri sosyal yardım ser­visidir.

 

a) Servis Amiri :

Daire ve müessese Amiri tarafından perso­neli içerisinden seçilmiş bilgili, yönetici ve liderlik yetene­ği bulunan bir kimsedir. Sosyal yardım servisine düşen görevlerin yürütülmesinden sorumludur.

Büyük müesseselerde ayrıca personel ara­sından bir sosyal yardım servisi amir yardımcısı da seçilir.

 

b) Kuruluş Kıstası :

Sosyal yardım servisi; bir servis amiri ile gerektiğinde bir amir yardımcısı ve ortalama her 200 kişi­ye 4 kişi hesabıyla yeteri kadar personelden kurulur, Büyük müesseselerde hizmet bölümlerine göre ekipler oluşturulur.

Bu ekipler:

(1) Enformasyon kısmı,

           (2) Acil yedirme kısmı,

(3) Barındırma ve giydirme kısmı,

olarak teşkilatlandırılır.

 

c) Personelin Niteliği ve Seçimi :

Sosyal yardım servisi personeli, askerlikle ilgisi olmayan erkeklerle, kadınlardan ve müessese bölgesi içinde oturan personel aileleri arasındaki gönüllülerden seçilir. Görevlendirilecek personelin 16-65 yaş arasındaki kimselerden oluşması gerekir. Daire ve müessesede görev alan persone­le il ve ilçe teşkillerinde görev verilmez.

 

3- RÜTBE İŞARETLERİ:

Daire ve müesseselerde servis personeli için kıyafet mecburiyeti yoktur.

 

4- MALZEME VE TEÇHİZATI:

a- Özel Şahsi Teçhizat      :          

CİNSİ                                                                   :      MİKTARI       :

- İş elbisesi (gerekenler için)                                     1 Adet

 

b- Hizmet Malzeme ve Teçhizatı: (Her 200 kişilik mevcut için)

CİNSİ                                                                   :      MİKTARI       :

- Battaniye                                                                   20    Adet

- Sedye                                                                        2           

- İlkyardım torbası (Komple)                                      1           

- Hafif yemek pişirme kazanı                                    2           

- Termos tertibatlı yemek taşıma kabı                      2           

- İzole edilmiş su kabı                                                4           

- Yemek pişirme ocağı                                              1           

- Tabak, çatal kaşık, bardak (her birinden)      40  

- Megafon                                                                    1           

- Dozimetre                                                                 1           

- Lüzumu kadar basılı evrak ve kırtasiye                  -

 

 

İlkyardım torbasında (Komple) bulunan malzemeler:

CİNSİ                                                                   :      MİKTARI       :

- Matara                                                                       1     Adet

- Turnike ağacı                                                            1           

- Çengelli iğne                                                            20         

- Yaralı etiketi                                                              20         

- Üçgen sargı bezi                                                      6           

- Büyük sargı bezi                                                       3           

- Küçük sargı bezi                                                      3           

- Cebire                                                                       1           

- Makas                                                                       1           

- Flaster                                                                       1           

- Paket gazlı bez                                                         1           

- Şişe amonyak ruhu                                                  1           

 

5- DAİRE VEMUESSESE SOSYAL YARDIM SERVİSİ EĞİTİMİ

 

6/3150 Karar Sayılı Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve seyrekleştirme, planlama ve Diğer hizmetler tüzüğü ve İçişleri Bakanlığı yıllık, Eğitim direktifleri doğrultusunda eğitimleri yaptırılır. Amaç sosyal yardım ser­visi olarak seferi durumda veya olağanüstü halde kendisine düşen görevi en iyi şekilde ifadır. Bu itibarla eğitim-öğretim çalış­maları içinde tatbikatlara yer verilir. Diğer servislerle bera­ber ayrıca Mülki İdare Amirinin direktifleri dahilinde il ve ilçe kısmi ve genel tatbikatlarına da katılması mecburidir.

 

 

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİNDE KURULAN  SOSYAL YARDIM SERVİSİ

 

Adı ve Soyadı

Görevi

Servisteki Görevi

Adresi

1.                   

 

 

Servis Amiri

 

2.                   

 

 

Servis Amir Yrd.

 

3.                   

 

 

1.Enformasyon Ekip Başı

 

4.                   

 

 

Ek.Personeli

 

5.                   

 

 

Ek.Personeli

 

6.                   

 

 

2.Enformasyon Ekip Başı

 

7.                   

 

 

Ek.Personeli

 

8.                   

 

 

Ek.Personeli

 

9.                   

 

 

1.Acil Yedirme Ekip Başı

 

10.               

 

 

Ek.Personeli

 

11.               

 

 

Ek.Personeli

 

12.               

 

 

2.Acil Yedirme Ekip Başı

 

13.               

 

 

Ek.Personeli

 

14.               

 

 

Ek.Personeli

 

15.               

 

 

1.Barındırma ve Giydirme Ekip Başı

 

16.               

 

 

Ek.Personeli

 

17.               

 

 

Ek.Personeli

 

18.               

 

 

2.Barındırma ve Giydirme Ekip Başı

 

19.               

 

 

Ek.Personeli

 

20.               

 

 

Ek.Personeli

 

Toplam 20 Kişi