SIĞINAK DURUMU
 

SIĞINAKLAR

 

                      SIĞINAK TALİMATI                        

1-AMAÇ :

 

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Hizmet Binalarında sığınak olarak kullanılabilecek bodrum ve zemin katlarda bulunan; depo, garaj, atölye, tamirhane, arşiv, yemekhane ve benzeri amaçlarla kullanılan yerlerin gerektiğinde sığınak olarak kullanılmak üzere düzenlenmesini, sığınaklarda bulunması gerekli döşeme, haberleşme, kurtarma, yiyecek, içecek ve ilkyardım gibi donatım ihtiyaç malzeme ve maddelerinin temini hususu ile bu gibi yerlerde bulunacak personelin hareket tarzlarını belirlemektir.

 

2-DAYANAK : 

            Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 36. ve 44. maddeleri gereğince hazırlanan; 09.05.1985 gün ve 18749 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İmar Kanununa istinaden çıkarılan 02.11.1985 gün ve 18916 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmeliklere ektir.

 

3-KAPSAM:

            Bu talimat İnönü Üniversitesi Rektörlüğü binalarında uygulanır.

 

4-SORUMLULUK:

            İnönü Üniversitesi Rektörlüğü binalarında barışta çok amaçlı salon  ve sığınak olarak planlanan yerin olağanüstü hal ve savaş durumunda sığınak olarak düzenlenmesi ile sığınaklarda bulundurulması gerekli malzeme ve maddelerin temininden  İnönü Üniversitesi Rektörü sorumludur.

 

5- SIĞINAĞIN TARİFİ :

 • Nükleer ve konvansiyonel silahlarla
 • Kimyasal, biyolojik ve radyolojik serpinti yağışlarının tesirlerinden ve
 • Tabii afetlerden
 • İnsanlarla, insanların yaşaması ve
 • Memleketin  harp gücünün devamı için
 • Zaruri canlı ve cansız kıymetleri korumak

Maksadıyla kullanılan veya bu maksatla inşa edilen emin yerlere SIĞINAK denir.

 

6- SIĞINAKLARIN BAKIM VE MUHAFAZASI:

 

 

Birimin Adı

Görevli Personelin

Adı, Soyadı, Kurumdaki Görevi

3’er Kişi

Sığınaktaki Görevi

Rektörlük Binası

Bu Binada Görevlendirilecektir.

Sığınak Amiri

 

Sığınak Personeli

 

Sığınak Personeli

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Bu Binada Görevlendirilecektir.

Sığınak Amiri

 

Sığınak Personeli

 

Sığınak Personeli

Eğitim Fakültesi Dekanlığı

Bu Binada Görevlendirilecektir.

Sığınak Amiri

 

Sığınak Personeli

 

Sığınak Personeli

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı

Bu Binada Görevlendirilecektir.

Sığınak Amiri

 

Sığınak Personeli

 

Sığınak Personeli

Mühendislik Fakültesi Dekanlığı

Bu Binada Görevlendirilecektir.

Sığınak Amiri

 

Sığınak Personeli

 

Sığınak Personeli

Tıp Fakültesi Dekanlığı

Bu Binada Görevlendirilecektir.

Sığınak Amiri

 

Sığınak Personeli

 

Sığınak Personeli

Enformatik Bölüm Başkanlığı

Bu Binada Görevlendirilecektir.

Sığınak Amiri

 

Sığınak Personeli

 

Sığınak Personeli

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Bu Binada Görevlendirilecektir.

Sığınak Amiri

 

Sığınak Personeli

 

Sığınak Personeli

Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Bşk.lığı

Bu Binada Görevlendirilecektir.

Sığınak Amiri

 

Sığınak Personeli

 

Sığınak Personeli

 

 

7-SIĞINAK AMİRLERİ VE YARDIMCILARI:

 

               Barış zamanında seçilen Sığınak Amirleri sığınağın İdare ve Disiplin amiridir. 50 kişiden büyük sığınaklarda bir amir yardımcısı ile yeteri kadar personelden oluşan bir emniyet ve işletme ekibi kurulur.

 

            Görevleri barış zamanında hazırlanacak özel talimatlarla belirlenir.

 

 • SIĞINAK AMİRLERİNİN GÖREVLERİ

Sığınak Amirleri

 • Sığınağın işletme,
 • Emniyet ve idari konularda hazırlanacak özel talimata göre
 • Sevk ve idaresinden sorumludur.
 • Hazırlanacak özel talimat sığınağın iç kısmına personelin rahatlıkla görebileceği bir yere asılır.
 • Sığınağa girecek her personel bu talimata harfiyen uymaya mecburdur.
 • Sığınaklara girecek personelin hangi sığınağa gireceği barış zamanında tespit edilir ve ilgililere bildirilir ki, alarm verildiğinde karışıklığa meydan verilmesin.

·         Sığınak Amirleri barıştan itibaren sığınağın bakım ve onarımını yaptırır, noksanlarını tamamlatır. Olağanüstü hal ve seferde lüzumlu  donatımı( yiyecek, içecek, ilaç, haberleşme malzemesi maske ve yedek piller) tamamlatır.

 • Sığınak her an açık ve kullanıma hazır bulundurulur.

 

1-Sığınak Amirinin Tehlike İkazı Sırasındaki Görevleri :

 • Sığınağın ışıklarını yaktırmak ve sığınağa girmeyi temin etmek.
 • Lüzumsuz eşya ve hayvanları sığınağa sokmamak.
 • Sığınağa girenleri saymak ve sığınağın alabildiğinden fazla girişe müsaade etmemek, dolunca kapılarını kapamak, hariçte kalanlar olursa bunlara gidebilecekleri yerleri bildirmek.

·         Sığınağa girenleri tutulacak özel deftere kayıt etmek, sığınak talimatını topluca okumak , sığınakta sükunet ve düzeni temin etmek, kimsenin kimseyi rahatsız etmemesi ve boş durmayarak bir şeyle meşgul olmalarını sağlamak.

 • Hasta, hamile, yaşlı ve sakatları mümkünse ayrı bölgelere yerleştirmek ve onlara bakıcılar tahsis etmek, küçük çocukların ihtiyaçlarıyla ilgilenmek.
 • Sığınak içindeki tesislerin bozulup, koparılmamasını sağlamak.
 •  İçeride moral bozucu şeyler konuşulmamasına çalışmak ve sığınaktakilerin maneviyatını yükseltici konuşmalar yapmak.
 •  Sivil savunma yetkilileri tarafından radyo ile verilecek talimatları dinlemek, kılavuz ve emniyet teşkilatlarıyla işbirliği yapmak.
 • Kıymetli maddeleri makbuz karşılığında teslim alarak emniyet altında bulundurmaktır.

 

2-Sığınak Amirinin Tehlike Geçti İkazından sonraki Görevleri

 • Taarruzdan sonra yapılacak yayınları takip ederek, dışarıda radyoaktif serpinti ve zehirli gaz veya mikroplu sis bulunup bulunmadığını tespite çalışmak ve bunlar tespit edilmeden sığınak kapılarının açılmasına ve sığınaktakilerin dışarı çıkmasına mani olmak.
 • Sığınağın genel durumunu tetkik edilerek herhangi bir kısmının yıkılmış ve sığınak bütünü ile koruma kabiliyetini kaybetmiş ise;

       Sığınaktakilere, dışarıdaki radyasyon bulaşıklılık vaziyetine göre mevcut maskelerini yoksa sığınaktaki yedek maskelerden taktırarak Sığınağı süratle boşaltmalarını sağlamak ve bunların emin bölgelere gönderilmesi için ilgililerle işbirliği yapmak.

 • Tehlike geçti ikazından sonra sığınak sağlam kalmış  ve dışarıda da tehlikeli maddeler tespit edilmemiş ise sığınağı boşaltmak ve yeni bir ikaz için sığınağı havalandırıp temizlettirerek her an kullanılacak halde bulundurmak.
 •  Sığınağın boşaltılmasında sırasıyla; hastalar, sakatlar, hamile     bayanlar ve bayanlara önceliği ve özel ihtimama tabi tutmak.
 • Her ikaz ve taarruzdan sonra mahalli koruma kılavuzuna veya sivil savunma yetkililerine DURUM RAPORU vermek, varsa insan zayiatını, hasta veya yaralananları  , moral durumunu ve sığınağın korunma kabiliyetini bildirmektir.

 

1-      SIĞINAK AMİR YARDIMCISININ GÖREVLERİ:

 • Sığınak amirine görevlerinde yardımcı olmak,
 • Sığınak amirinin vereceği görevleri yapmak.

 

SIĞINAKLARDA HAREKET TARZI

 • Sığınağa giren her şahıs sığınak talimatları ile sığınak amirinin vereceği emirlere uymaya mecburdur.
 • -Sığınakta devamlı ayakta durulmaz, lüzumsuz ve gelişigüzel  konuşulmaz, alkollü içki , tütün, pipo, puro vb. ve sigara içilmez. 
 •   Sığınak içinde gürültü çıkarıcı oyunlar oynanmaz, korkutucu ve moral bozucu şekilde bağırarak konuşulmaz.
 • Sığınak amirinin müsaadesi olmadan sığınak dışına çıkılmaz.
 • Kapı, havalandırma elektrik tesisatı ve benzeri malzemelerle oynanmaz.
 • Hasta olanlar hastalığını saklamaz, etrafa kağıt, çöp atılmaz gaz veya fena koku neşredici maddeler bulundurulmaz.
 •  Sığınakta mangal ve kömür sobası yakılmaz. Elektrik veya gaz sobası ancak sığınak amirinin müsaadesi ile yakılır.
 • Sığınağa girerken üzerinde fazla miktarda para ve mücevher bulunduranlar arzu ettikleri taktirde makbuz karşılığı sığınak amirine teslim edebilirler.

SIĞINAKLARDA ALINACAK TEDBİRLER VE BULUNDURULACAK MALZEMELER:

1-ALINACAK TEDBİRLER:

Sığınaklarda dışarıdaki radyoaktif serpinti tehlikesinin geçmesi için bir iki hafta, hatta daha fazla kalma mecburiyeti olabilir.

Bu sebeple bütün ihtiyaçlar önceden düşünülerek sığınağın içindeki hayat ona göre organize edilmelidir. Saldırı ve Radyoaktif Serpinti İkazı verildiği zaman bu sığınaklara girilecek ve çıkma izni verilinceye kadar içerde kalınacaktır.

Şu kadarki 2-3 günden sonra radyasyon dozundaki azalmaya göre zaruri ihtiyaçlar için kısa sürelerle dışarı çıkılıp dönülebilir.

Sığınaklarda; dışardan haber almayı temin için pilli radyo bulundurulmalı ve yerleşmeyi uygun şekilde sağlamak amacıyla ikili, üçlü ranzalar kullanılmalıdır. Bazı basit yemekler yapmak için bir piknik tüpü, ısınmak  için küçük bir gaz sobası bulundurulmalıdır.

Gerekli hijyen tedbirleri alınmalı ve bunun için plastik torbalar temin edilmelidir.

  

2-BULUNDURULACAK MALZEMELER

 

           A) Yiyecek ve İçecek Maddeleri

            Sığınaklarda en az 14 günlük gıda maddesi ve su stoku bulundurulur. Bozulacak maddeler dayanma süresine göre zaman zaman değiştirilir. Bunların 3 günlüğü tahliye için kapalı kaplarda ve her an taşınmaya hazır halde bulundurulur.

            Bu maddeler Seferberlik ve Savaş halinde verilecek talimatlara göre temin ve stok edilir.

            Günde kişi başına en az 2 litre su üzerinden yapılacak içme suyu stoku için gerekli malzemeler bulundurulur. Bu malzemelerin üstü kapalı ve altı  musluklu olmasına dikkat edilir.

            Bir kişi için 14 gün yetecek miktardaki yiyecek-içecek maddelerinin cins ve miktarı şunlardır.

SIĞINAKTA BULUNDURULMASI GEREKLİ MALZEMELER:

 

CİNSİ

 

ADEDİ

MEVCUT MALZEME

BULUNMASI GEREKEN MALZEME

İHTİYAÇ

SU

 28 lt. içme suyu ve 28 lt. kullanma suyu

 

 

 

HAZIR ÇORBA

5 paket

 

 

 

BİSKÜVİ

Günde 100 gr. Hesabıyla paket bisküvi

 

 

 

BAKLİYAT

Günde 100gr.Hesabıyla(Nohut Kuru fasulye, , mercimek, pirinç  bulgur)

 

 

 

ZEYTİN

1. Kg.

 

 

 

ŞEKER

1 Kg. toz veya kesme şeker

 

 

 

KONSERVE

6 kutu sebze konservesi (250-300 gr

 

 

 

ET

Günde 125. gr. Hesabıyla kavurma ve kıyma

 

 

 

PEYNİR

Günde 1 paket hesabıyla gravyer peynir

 

 

 

YAĞ

Bir kavanoz (1/2 Kg.) margarin veya sıvı yağ

 

 

 

TUZ

Yeteri kadar