เข้าร่วมโครงการนิเทศส่งเสริมสมรรถนะด้านการวิจัยของครู
ณ ห้องประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
วันที่ 23 - 24 มีนาคม 2560
เข้าร่วมโครงการอบรมจัดทำแผนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและแนวทางการพัฒนาแผนกวิชาเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ 11 - 12 มีนาคม 2560


เข้าร่วมพิธีรับใบประกาศนียบัตรของผู้จบการศึกษาระดับ            ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.และระดับประกาศนียบัตร          วิชาชีพชั้นสูง ปวส. ประจำปีการศึกษา 2559    
                          วันที่ 9 มีนาคม 2560

นำนักเรียนระดับชั้น ปวช.๓ และ ปวส.๒วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ด้านอาชีวศึกษา (v Net) ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ วันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2560

    เข้า ร่วมงานเปิดบ้านวิชาการ "การอาชีพจอมทองปริทรรศน์                         
                      CICEC Open House 2017
                        วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

       
ร่วมกิจกรรม โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน (English Camp) 
วันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2560


ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองในสถานศึกษา
วันที่ 28 มกราคม 2560
เข้าร่วมโครงการจัดประชุมผู้ปกครอง โดยมีการประชุม           ผู้ปกครองและพบครูที่ปรึกษา
วันที่ 20 มกราคม 2560

เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ  ณ ค่ายลูกเสือจอมทอง ค่ายลูกเสือระดับภาคประจำภาคเหนือ
วันที่ 13 - 15 มกราคม 2560

 เข้าร่วมกิจกรรมวันครูประปี 2560 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 
79 - บ้านหนองอาบช้าง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

 เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ
วันที่ 14 มกราคม 2560