Sauliaus Pivoro publikacijos

Namų puslapis 

Monografijos

1. Lietuvių ir latvių pilietinės savimonės raida. XVIII a. pabaiga–XIX a. pirmoji pusė. (lyginamasis aspektas). Kaunas, 2000. 151 p.

2. (kartu su bendraautoriais) Vytauto Didžiojo universitetas. Mokslas ir visuomenė 1922 – 2002. Kaunas, 2002

Straipsniai

Istorijos krypties

1. “Karinis sąmokslas” ir V. Putna, Iš Lietuvos istorijos. Atmena istorijos specialybės studentams. V., 1989. P. 65–69.

2. Kuo ypatingas šiuolaikinis Lietuvos atgimimas, Mokykla. 1992. N. 3/4. P. 28 – 32.

3. Lietuvių ir latvių valstiečių mentaliteto tautiški profiliai XIX a. pirmoje pusėje, in: Lietuvių atgimimo istorijos studijos, t. 4: Liaudis virsta tauta. V., 1993. P. 339-381.

4. “Vargo pelė”: Lietuvos nacionalinės istoriografijos pradininkas Simonas Daukantas, in: Lietuvių atgimimo istorijos studijos, t. 5: Simonas Daukantas. V., 1993. P. 69-89.

5. Švedijos geopolitinė laikysena ir pilietinės savimonės raida Baltijos šalyse XVIII a. pab. - XIX a. I pusėje, Politologija. 1994. N. 5. P. 32-38.

6. Netapati lietuvių tapatybė. Atsiliepiant į Viliaus Botyriaus “Lietuvių tapatybę”, Naujasis židinys. 1995. N. 11. P. 847-850

7. Utopijos pilietis Vytautas Putna, Lietuvių atgimimo istorijos studijos, t. 8: Asmuo: tarp tautos ir valstybės. V., 1996 P. 261-270.

8. On the role of the Lithuanian Poles and Latvian Germans in the processes of national consolidation, in: Changes of identity in modern Lithuania. V., 1996. P. 270-277.

9. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) atkūrimo, baltų vienybės projektai ir Mykolas Römeris,     in: Lietuvių atgimimo istorijos studijos, t. 13: Mykolas Römeris.V., 1996. P. 80-87.

10. Lietuvos lenkų ir Latvijos vokiečių vaidmuo nacionalinės konsolidacijos procesuose, in: Lietuvių atgimimo istorijos studijos, t. 13: Mykolas Römeris.V., 1996. P. 140-149.

11. Mirties estetika paskutiniaisiais senosios Lietuvos laikais (1794 - 1864), Metmenys. T. 70. Chicago, 1996. P. 42-63.

12. Prigimtiniai piliečiai: bajorija tarp tradicijos ir naujovės Lietuvoje ir latvių Pabaltijyje XVIII a. pabaigoje – XIX a. pirmojoje pusėje, Metmenys. T. 71. Chicago, 1996.P. 32-66.

13. (su Žygintu Būčiu) Pirmasis viešas muziejus Lietuvoje, Kultūros barai. 1996. N.4. P. 66-71.

14. Baltų moderniųjų tautų genezė ir bajorija XVIII a. pab.-XIX a. pirmojoje pusėje lyginamosios analizės aspektu, Lietuvos istorijos studijos. 1997. T. 5. P. 53-77.

15. Asmens laisvės vizijos tarpsukiliminėje Lietuvoje (1795-1863), in: Laisvė lietuviškojoje idėjų istorijoje. V. Kudirkos skaitymų medžiaga. V., 1997. P. 40-48.

16. 1926 m. perversmas Lietuvoje Švedijos diplomatijos ir visuomenės akimis, Kultūros barai. 1998. N. 5. P. 73-75.

17. Lietuvių ir latvių bendradarbiavimas priešinantis tautinei priespaudai XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje, Lietuvos istorijos studijos. 1998. T. 6. P. 57-61, http://www.lis.lt/index.php?lang=LT&id=archyvas&TomasID=6&ArchyvasID=333&ArchyvasPSL=57&ArchyvasKiekis=1

18. Lietuvių visuomenės kritika ir kritikai, Kultūros barai. 1999. N. 3.    P. 74–78.

19. Švedija ir Lietuvos pripažinimas de jure, Lituanistica. 1999. N. 4.    P. 32–49.

20. Behovet av historiskt källmaterial för medicinsk forskning i Baltikum (Litauen), Arkiv i Norrland. 17. Härnösand, 2000. S.145 – 154.

21. Die Haltung Schwedens zur Angliederung des Memelgebietes an Litauen, 1923 – 1924, Annaberger Annalen. Jahrbuch über Litauen und deutsch–litauische Beziehungen. N. 8. Heidelberg, 2000. S. 30 – 39, http://annaberger-annalen.de/jahrbuch/2000/Annaberg%20Nr.8%20Kap2.pdf

22. Lietuvos–Lenkijos konfliktas dėl Vilniaus ir Švedija ( 1920–1924 m. ), Kultūros barai. 2000. N. 6. P. 57–61.

23.Kształtowanie się świadomości obywatelskiej wśród chłopstwa litewskiego i łotewskiego w końcu XVIII i w pierwszej połowie XIX wieku, Lituano–slavica Posnaniensia. Studia historica. Poznań, 2001. S. 43 – 66.

24. Liberalas ar konservatorius?, Darbai ir dienos. 2001. T. 28. P. 187 – 192.

25. Klaipėdos pripažinimas Lietuvai ir Švedija ( 1923–1924 m.), Kultūros barai. 2001. N. 3. P. 73–77.

26. “Laikinoji sostinė”–laikinas valstybingumas? Lietuvos valstybingumo pavojai švedų akimis XX a. pradžioje, Kauno istorijos metraštis. Kaunas, 2002. T. 3. P. 119 – 125.

27. Tarpkultūrinis (ne)susikalbėjimas. Igno Šeiniaus pasiuntinystė Švedijoje 1916–1919 m., Darbai ir Dienos. T. 30. 2002. P. 17–24.

28. Bajoriškojo Vilniaus daugiakultūriškumas ir tolerancijos problema, Kultūros barai. 2002. N. 5. P. 81 –86.

29. Oskaras Milašius ir Baltijos sąjungos idėjos, Kultūros barai. 2002. N. 8/9. P. 99–101.

30. Klaipėdos klausimas ir Švedijos diplomatija (1923 – 1926 m.), Klaipėdos kraštas 1920 – 1924 m. archyviniuose dokumentuose. Acta Historica Universitatis Klaipedensis. T. 9. Klaipėda, 2003. P. 72 – 78.

31. Etnonacionalistas iš anapus Baltijos. Karlas Lindhagenas // Akiračiai. 2003. Nr. 1. P. 12-14.

32. „Nuomonė yra galia“: Švedijos visuomenės požiūris į Lietuvą tautybių teisių kontekste 1915 – 1919 m., Lietuvos istorijos metraštis. 2004. 2. Vilnius, 2005. P. 79 – 92, http://www.minfolit.lt/arch/1001/1138.pdf

33. Švedijos požiūris į Baltijos sąjungos kūrimą 1918-1926 m., Lietuvos istorijos metraštis = The Year-book of Lithuanian History = Jahrbuch für litauische Geschichte. 2008, nr. 1 (2009). ISSN 0202-3342 p. 99-109, http://www.minfolit.lt/arch/20001/20364.pdf

34. Juozas Gabrys, Karlas Lindhagenas ir lietuvių – švedų ryšiai XX a. pradžioje., Istorija : mokslo darbai. T. 74 (2009). ISSN 1392-0456 p. 23-32, http://www.minfolit.lt/arch/21501/21703.pdf

 

Tarpkryptiniai (istorijos/politologijos)


35. A. D. Smitho nacionalizmo samprata, in: A. D. Smith. Nacionalizmas XX amžiuje. V., 1994. P. VII-XI.

36. Nacionalizmo problema šiuolaikinėje Vakarų istoriografijoje, in: Lietuvos istorijos studijos. 1997. T.4.,  P.162–169, http://www.lis.lt/index.php?lang=LT&id=archyvas&TomasID=4&ArchyvasID=141&ArchyvasPSL=162&ArchyvasKiekis=1

37. Lietuvių nacionalizmo retorikos šablonai XIX ir XX amžių lyginamojoje perspektyvoje, in: Šiuolaikinio socialinio diskurso analizė. A. J. Greimo centro studijos/4. Semiotika. V., 1997. P. 94-102.

38. Sąjūdis Vidurio Europos naujųjų tautinių judėjimų kontekste,    Sąjūdis ir dabartis. V., 2004. P. 27 – 36.

39. Vinco Kudirkos liberalus nacionalizmas mažų Vidurio rytų Europos tautų tautinių sąjūdžių kontekste, in "Tegul meilė Lietuvos..." Vincui Kudirkai - 150 : mokslinių straipsnių rinkinys / sud. R. Skeivys. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. 2009. P. 44-54.

40. Pakartotinis pripažinimas: Švedijos politika ir diplomatija atkuriant Lietuvos nepriklausomą valstybę 1918 - 1921 ir 1990 - 1991 metais, Darbai ir Dienos. 53 (2010). ISSN 1392-0588 p. 75-98, https://sites.google.com/site/sauliuspivoras/Pak.pripazinimas.pdf?attredirects=0&d=1

 

Politologijos/Viešojo administravimo


41. Lokal självstyrelse i Litauen och Sverige under 1800–talet , Thule. Kungliga Skytteanska samfundets årsbok.1999. Umeå, 1999. S. 125–148.

42. Atstovavimo sistemos genezė vietos savivaldoje: Švedijos atvejis, Politologija. 2000. N. 1. P.   83 – 96.

43. Parapijinė pilietinė visuomenė (Šiaurės Švedijos atvejo analizė), Sociologija. Mintis ir veiksmas. 2001. N. 1–2. P. 110–117, http://www.ku.lt/sociologija/files/2001_nr.1-2.110-117.pdf

44. (su R. Dapkute) Tarnybinės veiklos vertinimas Lietuvos valstybės tarnybos personalo vadyboje, Politologija. 2004. N. 1(33). P. 56 – 74, http://www.ceeol.com/aspx/getdocument.aspx?logid=5&id=3158e1a1-667d-4399-8f4c-96f4318f7b5a

45. Dvigubos pilietybės politika (Skandinaviškos pamokos Lietuvai), Oikos. Lietuvių migracijos ir diasporos studijos. 2007. N. 3. P. 9 – 18, http://www.minfolit.lt/arch/13501/13725.pdf

46. Inovacinė tarnybinės veiklos vadyba viešajame sektoriuje, A. Raipa (ats. red.) Naujoji viešoji vadyba. Kaunas, 2007, p. 151 – 165.

47. Post-soviet transformation of bureaucracy in Lithuania, Baltic Journal of Law & Politics.Vol. 1 (2008). ISSN 2029-0454, p. 111-131,  http://www.metapress.com/content/l25r22613r7qtx11/fulltext.pdf

48. Nuo nomenklatūros iki pseudobiurokratijos. Posovietinės viešosios biurokratijos bruožai Lietuvoje, Darbai ir dienos. T. 52. 2009. ISSN 1392-0588. P. 159-174, http://www.minfolit.lt/arch/23001/23146.pdf

49. (su G. Sakalauskaite) Nacionalinės pilietybės politika (lyginamoji Vengrijos, Lenkijos ir Lietuvos atvejų analizė), Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos. 2009. Nr. 8. ISSN 1822-5152. P. 9-21.1)  

50. Model of Civil Service in Lithuania's Public Policy, Baltic Journal of Law & Politics (ISSN 2029-0454), Vol. 3. Number 1. 2010. P. 99 – 124,  http://www.metapress.com/content/fx471101w251270w/fulltext.pdf


Vadovėliai:

1. Modernaus pasaulio istorija. Vadovėlis XII klasei. Vilnius: Versus Aureus, 2003
2. [su bendraautoriais] Istorijos vadovėlis IX klasei. I-II dalis. Vilnius: Baltos lankos, 2010


Moksliniai vertimai:

1. R. Brubaker. Pilietybė ir tautiškumas Prancūzijoje ir Vokietijoje. Vilnius: Pradai, 1998