หน้าแรก

งานวิจัย และบทความทางวิชาการ

คณาจารย์และบุคคลากร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กรุงเทพฯ

จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ โดย ดร.ประทีป มากมิตร >>Download

เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ โดย ดร.ประทีป มากมิตร >>Download

การปฏิบติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ ของอาจารย์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย โดย ดร.ประทีป มากมิตร >>Download

ผู้บริหารที่มีจริยธรรมกับการใช้อำนาจ โดย ผศ.อารี ผสานสินธุวงศ์ >>Download

แนวทางจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองที่ดีในปัจจุบัน โดย อ.พงษ์พิพัฒน์ มัลลิกะมาลย์ >>Download

ความคิดเห็นของประชาชนในเขตหนองแขมต่อจริยธรรมของนักการเมือง โดย อ.พงษ์พิพัฒน์ มัลลิกะมาลย์ >>Download

การเรียนรู้เชิงผสมผสาน 2.0 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยอินเตอร์เน็ตแอพพลิเคชั่น โดย อ.ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์ >> Download
    วิดีโอ   การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอี-เลิร์นนิง : "Open Learning - Open the World", 9 -10 สิงหาคม 2554 
    สไลด์ ประกอบการบรรยาย >> PDF Download 
     เว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอน  

งานวิจัยและผลงานวิชาการของ ผศ. พูลสุข กรรณาริก

การเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปสู่ประชาคมอาเซียน โดย ดร.ประทีป มากมิตร >> Download

ช่วยเหลือ
สงวนลิขสิทธิ์
ตาม พรบ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2539
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กรุงเทพฯ