แผนกสัตวศาสตร์

    คำขวัญ

ชมรมยิ่งใหญ่ รวมใจพี่น้อง
รู้จักปรองดอง พวกพร้องสัตวบาล


บุคลากร
                                                                                                                                                                                                  
 ดร.วัลยา จูมี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนก
                                                                                                                                            
                                                                                                       นายสมบุญ กาละพงศ์                                     นายสมหมาย จันทร์ฟุ้ง                                      นายนันทวัต พรมจวง
                                                                                                            ครูเชี่ยวชาญ                                              ครูชำนาญการพิเศษ                                           ครูชำนาญการ                                                                                                 

                                                                                                                                                             นายเชิดศักดดิ์ ทองรอด   
                                                                                                                                                                   ครูชำนาญการ


                                                                                                                                 
       นายรณพีร์ สงขัย                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                ครูชำนาญการพิเศษ                                                                                                                                        
          

หลักสูตรเปิดสอน

 - ระดับชั้น  ปวช
    สาขางานสัตวฺศาสตร์
 - ระดับชั้น  ปวส
    สาขางานการผลิตสัตว์
    สาขางานกาจัดการรผลิตสัตว์
    

นักเรียนนักศึกษา


 ระดับชั้น  ชั้น  จำนวนหญิง  จำนวนชาย รวม
 ปวช. 1/2 2 46
 
 2/2 4  1 5
  3/2 5  4  9 
 ปวส. 1/3 0 11
 ปวส.(เรือนจำ) 1/6 0 27 27 
  2/5 0 1717