คำอธิบายรายวิชาประวัติศาสตร์ม.1

รหัสวิชา ส21101                               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1              จำนวน  1.5 หน่วยกิต

 

ศึกษาค้นคว้ามูลเหตุการณ์เกิดศาสนาและประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับพุทธประวัติ หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ การนำหลักธรรมคำสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เป็นผู้กระทำความดี มีค่านิยมที่ดีงาม พัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมทั้งบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมการดำเนินชีวิต  ระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ลักษณะและความสำคัญ การเป็นพลเมืองดี ความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ ปลูกฝังค่านิยมด้านประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพการดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก

          โดยกระบวนการสืบค้น  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการสร้างความคิดร่วมยอด  กระบวนการฝึกปฏิบัติ  กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการเชิงเหตุผล  กระบวนการทางจริยธรรม  กระบวนการขัดเกลาทางสังคม

เพื่อเห็นคุณค่าและความสำคัญของศาสนา  เกิดความศรัทธา  และสำนึกในความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจำชาติ  ตระหนักถึงความสำคัญของวันสำคัญทางศาสนา   มีสำนึกในความเป็นไทย  เป็นศาสนิกชนที่ดี  รู้จักตนเอง  เข้าใจชีวิต  ปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ  เห็นคุณค่าของการบริหารจิต  มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการทำความดี  มีสำนึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม  มีความรับผิดชอบตลอดจนเห็นคุณค่าของภาษาในคัมภีร์ที่ใช้ในศาสนาที่ตนนับถือ  ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยค่านิยม ความเชื่อ ปลูกฝังค่านิยมด้านประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพการดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก  และเพื่อการอยู่ร่วมกับได้อย่างมีสันติสุข

 

 

รหัสตัวชี้วัด

          ส 1.1 ม.1/1     ส 1.1 ม.1/2     ส 1.1 ม.1/3     ส 1.1 ม.1/4

          ส 1.1 ม.1/5     ส 1.1 ม.1/6     ส 1.1 ม.1/7     ส 1.1 ม.1/8

          ส 1.1 ม.1/9     ส 1.1 ม.1/10   ส 1.1 ม.1/11   ส 1.2 ม.1/1