ໜ້າຫຼັກ
ກອງປະຊຸມແນະນຳການສ້າງແຜນກິດຈະກຳ ແລະ ງົບປະມານ ປະຈຳປີ 2019

ໃຫ້ພະນັກງານຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກສາທາລະນະສຸກ

ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຄັ້ງວັນທີ 12-14 ກຸມພາ 2018

ນຳໃຊ້ງົບປະມານພາກ 63 ປີ 2017 ຂອງພະແນກສາທາລະນະສຸກ